Napoved prihodnosti v zdravstvu?

Kupec je kraljPred časom je zava­ro­val­nica Vzajemna nao­koli poši­ljala rekla­mne letake za skle­ni­tev nji­ho­vega novega zava­ro­va­nja, ki ga ime­nu­jejo kar Zdravstvena polica. Vsebinsko gle­dano gre pri tem zava­ro­va­nju za pre­ska­ko­va­nje čakal­nih dob, ki so, kot vemo,  pri raznih spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tvah pre­cej dolge. Je to dobra novica ali pa jo morda lahko razu­memo tudi kot napo­ved, da bo v pri­ho­dno­sti takšno doda­tno polico moral kupiti vsak, ki ne bo hotel ostati obso­jen na muko­tr­pno čaka­nje v vrstah?

Uradno ime tega pro­dukta je: »zdra­vstveno zava­ro­va­nje, name­njeno kri­tju stro­škov neka­te­rih samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev kot so stro­ški spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tev, stro­ški ope­ra­tiv­nih pose­gov in podobno«. Glavna korist ime­tnika pa je: »v pri­meru bole­zni ali nezgode kri­tje stro­škov neka­te­rih samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev (vključno z neka­te­rimi ope­ra­tiv­nimi posegi)«.

Kupec tega poseb­nega zava­ro­va­nja bo torej v vlogi, kot da bi bil samo­plač­nik in bo do sto­ri­tve (izva­jalca sto­ri­tve si bo lahko sam izbral v mreži pogod­be­nih par­tner­jev Vzajemne) pri­šel takoj (brez čaka­nja), le da mu ne bo treba pla­čati iz lastnega žepa, pač pa bo stro­šek pokrila Vzajemna. V letaku so polo­žaj bolnika-imetnika zava­ro­va­nja pona­zo­rili z nasle­dnjo foto­gra­fijo, na kateri bol­nik iz nasla­njača izbira med zdrav­niki, ki mu sto­jijo na razpolago.

Vzajemna - Zdravstvena polica

Zavarovanec Zdravstvene police je kralj

Seveda pa to zava­ro­va­nje ne velja za vse sto­ri­tve in vse posege in ne v neo­me­je­nem obsegu. Kaj vse je vklju­čeno in pod kakšnimi pogoji, lahko pre­be­remo tukaj (splo­šni pogoji zava­ro­va­nja, PDF). Kot je videti, Vzajemnino novo zava­ro­va­nje torej krije del tistega, kar imamo že itak vsi krito zno­traj obve­znega (ZZZS) in dopol­nil­nega (Adriatic, Triglav ali Vzajemna) — s pomembno raz­liko: da se sto­ri­tve ne izva­jajo v jav­nih zavo­dih in pri kon­ce­si­o­nar­jih, pač pa pri (izbra­nih) zaseb­ni­kih doma ali v tujini, kjer ni čakal­nih dob. Koliko to zava­ro­va­nje stane, v letaku ne piše, ker je pre­mija odvi­sna od člo­ve­kove sta­ro­sti ob skle­ni­tvi zavarovanja.

Vzajemnin letak navaja tudi nasle­dnji infor­ma­tivni primer:

45-letni Peter opra­vlja delo komer­ci­a­li­sta v far­ma­cevt­skem pod­je­tju. Svoj pro­sti čas naj­raje pre­živi z dru­žino, rad tudi kole­sari in teče. Kljub temu, da Peter skrbi za akti­ven in zdrav življenj­ski slog, zaradi pona­vlja­jo­čih bole­čin v prsih obi­šče oseb­nega zdrav­nika, ki mu izda napo­tnico za pre­gled pri spe­ci­a­li­stu kar­di­o­logu. Ker je Peter pred časom skle­nil Zdravstveno polico, kon­tak­tira asi­stenčni cen­ter Vzajemne, kjer mu ure­dijo vse potrebno, da že teden dni kasneje opravi spe­ci­a­li­stični pregled.

Na pod­lagi opra­vlje­nega pre­gleda in vseh pre­i­skav Petra napo­tijo na ope­ra­tivni poseg. Da pre­maga vse dvome, Peter zaprosi za drugo mne­nje. Po pri­do­blje­nem dru­gem mne­nju in posvetu pri zdrav­niku je Peter odlo­čen, da je poseg edina prava pot do zdravja. Zdravstvena polica Petru omo­goči, da zava­ro­val­nica orga­ni­zira in krije stro­ške ope­ra­tiv­nega posega. Zavarovalnica pri­pravi Načrt poti do zdravja in v nje­go­vem imenu opravi pla­čilo in vse potrebno za izvedbo ope­ra­tiv­nega posega.

Zdravstvena polica Petru omo­goči:
Okvirni stro­šek: 20.400 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov spe­ci­a­li­stič­nega pre­gleda (EKG, ultrazvok srca, ultrazvok vra­tnih arte­rij, koronarografija) 1.100 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov pri­do­bi­tve dru­gega mne­nja ter posve­to­val­nega obi­ska pri zdravniku 1.300 EUR
Organizacija in pla­čilo stro­škov ope­ra­tiv­nega posega

- 13.500 EUR plača zava­ro­val­nica direk­tno izva­jalcu ope­ra­tiv­nega posega
– zava­ro­vancu se izplača 4.500 EUR za bol­ni­šnično zdra­vlje­nje in pre­o­sta­nek zava­ro­valne vsote

 

Kdo je ciljna sku­pina za to zava­ro­va­nje? Najbrž tisti, ki se bojijo, da bodo v jav­nem zdra­vstve­nem sis­temu čakalne dobe samo še nara­ščale in da bol­nik ne bo mogel »na napo­tnico« priti do spe­ci­a­li­sta v nor­mal­nem času. Ali je ta strah upra­vi­čen, pre­so­dite sami.

Če se bo Vzajemnino posebno zava­ro­va­nje pri­jelo, pa se ute­gne med lju­dmi kmalu poja­viti nasle­dnje vpra­ša­nje: zakaj sploh pla­če­vati  obve­zno zava­ro­va­nje, če se v resnih pri­me­rih potem z njim ne da priti do spe­ci­a­li­stič­nih sto­ri­tev v nor­mal­nem času (zaradi čakal­nih dob)?

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje, zdravstvo z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x