Zavarovanje homeopatskih zdravil AS

HomeopatijaV pet­naj­stih letih, odkar pišem o zava­ro­val­ni­ških pro­duk­tih, je tale naj­bolj čuda­ški doslej: Adriatic-Slovenica (AS) po novem ponuja zava­ro­va­nje za kri­tje stro­škov home­o­pat­skih zdra­vil. Tokrat pustimo ob strani vse­bino, ob kateri nam lahko pride na misel, da ute­gnejo pod­je­tni kopr­ski raz­vi­jalci zava­ro­vanj nasle­dnje leto trgu ponu­dili še zava­ro­va­nje za pla­čilo vede­že­valk ali jasno­vid­cev.  Tudi teh­ni­ka­lije tega zava­ro­val­nega pro­dukta so namreč take, da bi člo­vek pomi­slil, da se nekdo iz nekoga dela norca.Gre za doda­tno zava­ro­va­nje oz. kla­vzulo, ki je pri­klju­čeno nezgo­dnemu zava­ro­va­nju otrok — tistemu, ki ga zaje­majo ponudbe, ki jih šolarji pri­na­šajo domov ob začetku vsa­kega šol­skega leta — in ta doda­tek obsega kri­tje stro­škov nakupa home­o­pat­skih zdra­vil. Pogoji so zelo omejeni:

  • vsota vseh izpla­čil po tej kla­vzuli v enem letu lahko znaša naj­več 30 evrov
  • pri­klju­čiti ga je mogoče samo, če skle­nemo več­le­tno nezgo­dno zava­ro­va­nje otroka ali mlade osebe, ven­dar pa ta kla­vzula velja samo eno leto (zava­ro­val­nica ne garan­tira, da bo po enem letu ta kla­vzula spet na voljo in pod kakšnimi pogoji)
  • velja le za regi­stri­rana home­o­pat­ska zdra­vila (z dovo­lje­njem za pro­met v državi), ki so kupljena v slo­ven­skih ali tujih lekar­nah, ne pa tudi pri homeopatu
  • res pa je, da za povr­ni­tev stro­škov zado­šča račun iz lekarne, brez kakr­šne­ga­koli recepta ali medi­cin­ske doku­men­ta­cije (nakup je torej popol­noma po želji)
  • akcij­ska cena tega doda­tnega zava­ro­va­nje je 1,93 EUR, redna pa 5,86 EUR

Skratka: pla­čate dva evra v zameno za pra­vico, da v enem letu naku­pite za 30 evrov home­o­pat­skih pri­prav­kov. To je pre­cej skre­gano z bistvom zava­ro­va­nja, ki naj bi bilo name­njeno za zaščito pred hudimi nevar­nostmi ozi­roma resnimi tve­ga­nji — zava­ro­valna vsota 30 evrov je pač sme­šno nizek zne­sek, ki ne ščiti nikogar.

Zakaj torej Adriatic Slovenica pri­haja na trg s takim pro­duk­tom, v kate­rem ne bo niti pobrala veliko pre­mije niti izpla­čala veliko zava­ro­val­nin? No, zava­ro­val­ni­čar­jev seveda ne gre pod­ce­nje­vati. Namen tega zava­ro­val­nega pro­dukta sploh ni zava­ro­va­nje (pre­nos tve­ga­nja z zava­ro­valca za zava­ro­va­te­lja), pač pa gre zgolj za mar­ke­tin­ški trik. Ciljajo na to, da bi z enkra­tnim daril­cem pri­va­bili nekaj doda­tnih strank v več­le­tno  zava­ro­va­nje (velja do pre­klica ozi­roma do dopol­nje­nega 27. leta zava­ro­vanca). Glavni cilj je pri­do­biti stranko enkrat za vse­lej, ozi­roma za dolgo. Pridobivanje strank na zelo kon­ku­renč­nem trgu otro­ških nezgo­dnih zava­ro­vanj je namreč zelo drago. Ob tem želijo testi­rati trg, ustvar­jati vtis pod­je­tja, ki gre v korak s časom, in se dobri­kati tistemu segmentu pre­bi­val­stva, ki ver­jame v home­o­pa­tijo. In ker so prva zava­ro­val­nica, ki se je podala na to podro­čje, raču­najo na nekaj doda­tne publi­ci­tete v medi­jih. Stari rek pa pravi, da je celo slaba publi­ci­teta v resnici dobra publiciteta.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x