Preskočite čakalno vrsto z AS-om

V tem blogu smo že govo­rili o zava­ro­va­nju za kri­tje samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, ki jih ponu­jata zava­ro­val­nici Vzajemna (sep­tem­ber 2015) in Triglav (decem­ber 2015). Nekaj podob­nega ima tudi tre­tja zdra­vstvena zava­ro­val­nica Adriatic Slovenica (AS), ki takole nago­varja poten­ci­alne stranke:

Vabimo vas k skle­ni­tvi zava­ro­vanj SPECIALISTI,  SPECIALISTI PLUS in ZDRAVILA, kate­rih ključna pred­nost je ta, da lahko do spe­ci­a­li­sta zdrav­nika pri­dete v samo 2–5 dneh. V dol­gih čakal­nih vrstah ne boste več čakali.

AS-ovo zava­ro­va­nje krije stro­ške zdra­vstve­nih sto­ri­tev v samo­plač­ni­ških ambu­lan­tah (imajo več kot 100 pogod­be­nih izva­jal­cev), za katere je čakalna doba v jav­nem sis­temu daljša od treh tednov in sicer stroške:

  • samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev pri spe­ci­a­li­stih in osnov­nih labo­ra­to­rij­skih preiskav
  • samo­plač­ni­ških dia­gno­stič­nih pre­i­skav (npr. raču­nal­ni­ške tomo­gra­fije, magne­tne resonance)
  • fizi­o­te­ra­pev­tskih sto­ri­tev v ambu­lan­tni obravnavi
  • ambu­lan­tnih pose­gov v eno­dnevni obravnavi.

V nada­lje­va­nju nji­ho­vega pro­spekta sicer ni več govora o dveh do petih dneh, pač pa »naj­ka­sneje v 10 dne­vih«, kar pa je še vedno hitreje od Triglavovih treh tednov.

Drobnega tiska je veliko: npr. zava­ro­va­nje SPECIALISTI NE KRIJE ope­ra­tiv­nih pose­gov s hospi­ta­li­za­cijo, dejav­no­sti psi­hi­a­trije, rev­ma­to­lo­gije, sto­ma­to­lo­gije in mno­žice dru­gega (glej posebne pogoje)

Zavarovanja vse treh kon­ku­renč­nih zava­ro­val­nic se med seboj raz­li­ku­jejo v kri­tjih in v ceni. AS-ovo za raz­liko od Triglavovega zava­ro­va­nje ne pokriva sto­ri­tev v tujini in ima na sploh ožje kri­tje. Ravno to pa je bistveno: poten­ci­alne stranke se morajo pri izbi­ra­nju med ponud­bami treh zava­ro­val­nic teme­ljito pou­čiti, kaj je in kaj ni krito.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje, zdravstvo z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x