Medijski vpliv tobačne industrije

Dan brez tobakaDanes, 31. maja, je sve­tovni dan brez tobaka. Edini dogo­dek, ki je v Sloveniji ta dan obe­le­žil, je bila tiskovna kon­fe­renca založbe UMco, ki je danes izdala pomembno in obse­žno  mono­gra­fijo Zlati holo­ka­vst, o mani­pu­la­ci­jah tobačne indu­strije, v kateri zgo­do­vi­nar Robert Proctor na 700 stra­neh opiše razne vidike ško­dlji­vo­sti ciga­ret in kata­stro­falni vpliv tobaka na javno zdravje. Kako dobro je bila obi­skana tiskovna kon­fe­renca in zakaj?

Za raz­liko od prej­šnjih tiskov­nih kon­fe­renc podobno odmev­nih knjig, ki se jih je ude­le­že­valo po več deset novi­nar­jev (ob izidu knjige Boštjana Videmška Na begu je bilo celo več kot 100 ude­le­žen­cev), jih je danes pri­šlo šest (6). Ignorirali so jo (kljub veli­kim napo­rom orga­ni­za­torja za obve­šča­nje in osebno vablje­nje novi­nar­jev, ki pišejo o zdra­vstvu) vsi glavni zasebni mediji (Delo, Dnevnik, Večer, POP TV, Siol) pa tudi javni (TV in Radio Slovenija).

Tobačna indu­strija si, še zla­sti pred spre­mem­bami pro­ti­to­bačne zako­no­daje, ki bodo v par­la­mentu obrav­na­vane nasle­dnji teden, na razne posre­dne načine kupuje naklo­nje­nost medi­jev — tudi tako, da si zago­tovi medij­ski mrk glede zanjo nepri­je­tnih vse­bin. Svoje pa doda še raz­šir­je­nost kaje­nja med novi­narji in ure­dniki, kjer je kadil­cev veliko več kot v splo­šni popu­la­ciji. Profesionalna novi­nar­ska etika, koli­kor jo je sploh še ostalo, in pra­vica do obve­šče­no­sti se v takem pri­meru uma­kneta oseb­nim inte­re­som veri­žnih kadil­cev — ure­dni­kov, TV vodi­te­ljev in novi­nar­jev.

Smo pa zato danes v Delu lahko brali mne­nje nek­da­njega direk­torja Sove Iztoka Podbregarja, ki se je pre­le­vil v zago­vor­nika inte­re­sov tobačne indu­strije. Prav Delo je v pre­te­klih mese­cih preko novi­narke Helene Kocmur name­njalo neso­raz­merno veliko pro­stora lobi­stom tobačne indu­strije, kot je npr. dr. Bojan Pretnar.

Triminutna avtor­jeva pred­sta­vi­tev knjige:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6_ww4fg_oEE

Ta članek je bil objavljen v kategoriji mediji.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x