Mali bogovi soglasij in dovoljenj

Most na SočiV Sloveniji se da, med dru­gim, štu­di­rati tudi »antro­po­lo­gijo vsak­da­njega življe­nja.« Za antro­po­loge, ki bi želeli pro­u­če­vati biro­krat­sko izži­vlja­nje nad lju­dmi in pod­je­tji, je Slovenija pravi raz­i­sko­valni raj. Skorajda ne mine teden, da ne izvemo za kak nov primer.

Trgovsko pod­je­tje Spar je zaradi sprege med njemu kon­ku­renč­nim trgov­cem in lokal­nimi mestnimi dejav­niki več kot pet let čakalo na prav­no­moč­nost grad­be­nega dovo­lje­nja za naku­po­valno sre­di­šče v lju­bljan­ski Šiški.1 V Mostu na Soči sta gostinca odja­vila dejav­nost izpo­soje čol­nov za vesla­nje na jezeru, ker je inšpek­tor za plovbo po celin­skih vodah zah­te­val, da zago­to­vita in pla­ču­jeta stalno pri­so­tnost reše­valca iz vode.2 Zavod za var­stvo narave ne dovoli posta­vi­tve brvi čez Sočo pri Tolminu, ker bi brv z nave­zo­valno potjo zare­zala v goz­di­ček in živali zmo­tila pri gnez­de­nju in žvr­go­le­nju, češ da so vrtna penica, mali detel, vije­glavka, rjavi sra­ko­per, mali mar­ti­nec in veliki žagar močno nave­zani prav na tisti obso­ški pre­del, kot je v članku Ptiči niso idi­oti sar­ka­stično zapi­sal Delov komen­ta­tor Blaž Močnik.3

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 25–26/2016, 23. junij 2016.
Vzroki za tegobe pro­sil­cev za dovo­lje­nja so seveda razno­vr­stni. Od sis­tem­skih, kot so neži­vljenj­ska zako­no­daja, kjer so bili poslanci bolj pape­ški od papeža; sko­raj neo­me­jena možnost pri­to­že­va­nja in zavla­če­va­nja uprav­nih in sodnih postop­kov; do subjek­tiv­nih, kot so npr. goreč­nost nara­vo­var­stve­nih ura­dni­kov, ki pri pre­so­jah vpli­vov pove­li­ču­jejo poten­ci­alno ško­dlji­vost za živelj in okolje.

Včasih niti ne gre za nepo­sre­dno pre­po­ved, pač pa »samo« za pogoje, ki podra­žijo dolo­čeno sto­ri­tev ali infra­struk­turno inve­sti­cijo do te mere, da se tega ne splača več početi. Poveden je pri­mer načr­to­vane obvo­z­nice okoli Ško­fljice: nara­vo­var­stve­niki bi dovo­lili izgra­dnjo petih kilo­me­trov ceste skozi obmo­čje Natura 2000 pod pogo­jem, da inve­sti­tor zago­tovi kar 280 hek­ta­rov nado­me­stnega habi­tata za pre­se­li­tev metu­lja z ime­nom bar­jan­ski okar­ček, in neka­te­rih ptic. Obnova Plečnikovega sta­di­ona za Bežigradom je blo­ki­rana, ker naj bi oko­li­škim pre­bi­val­cem grad­bena dela pov­zro­čala pre­ve­lik hrup – istim pre­bi­val­cem, ki že ves čas bivajo ob pro­me­tni Dunajski cesti.

Posledice so lahko rela­tivno nedol­žne. Če Tolminci ne bodo dobili tiste brvi, ki bi tako pre­tre­sla pti­čjo dru­ščino, bodo Sočo preč­kali kje dru­gje. Dokler ne bo obvo­z­nice na Ško­fljici, bodo Ribničani in Kočevci pač izgu­bljali čas v zasto­jih na magi­stralki. Če bo treba regi­stri­rati vsak rečni ali jezer­ski kanu, čoln, sup, kajak, bo ponudbe sto­ri­tev in s tem turi­stič­nih pri­hod­kov manj. Birokrati se v svoji ozko­gle­do­sti s tem ne obremenjujejo.

Ni pa nedol­žno, da duše­nje z admi­ni­stra­tiv­nimi ovi­rami pomeni tudi izgu­bljene davčne pri­live in delovna mesta. Če zaradi nera­zu­mnih pogo­jev raznih soglas­je­da­jal­cev vse več gospo­dar­skih dejav­no­sti postaja nedo­no­snih, se to naj­prej nepo­sre­dno odrazi v izgu­blje­nih delov­nih mestih, potem pa še posre­dno v nepri­vlač­no­sti poslov­nega oko­lja za domače in tuje vla­ga­te­lje. Že mogoče, da bodo zagri­zeni nara­vo­var­stve­niki dose­gli, da bodo imeli ptiči in metu­lji pred­nost pred lju­dmi, ampak čez čas se prav lahko zgodi, da bodo v bla­go­dejni tišini brez grad­be­nih stro­jev, ob žvr­go­le­nju detlov in sra­ko­per­jev uži­vali samo še upo­ko­jenci in neza­po­sleni pre­je­mniki soci­al­nih pomoči, delovno aktivno pre­bi­val­stvo pa si bo pri­si­ljeno iskati službe v tujini (koli­kšni bodo soci­alni pre­jemki, če bodo usi­hali pri­livi v pro­ra­čun, si lahko mislimo).

Sodnik Martin Jančar je nedavno v kolu­mni na por­talu IUS-INFO ome­nil , »da upravno odlo­ča­nje terja tudi neko oseb­no­stno narav­na­nost – hra­brost, pokonč­nost, razu­me­va­nje širše slike in posle­dic, ki jih odlo­či­tev pri­nese.«4 Ali upravne postopke v Sloveniji zares izva­jajo takšne oseb­no­sti? In, ali zakone pišejo in spre­je­majo takšne oseb­no­sti?

  1. Križnik, B.: Po 1971 dneh grad­beno dovo­lje­nje za naku­po­valni cen­ter Šiška prav­no­močno, Delo, 9. 6. 2016
  2. Močnik B.: Izposoja čol­nov: če je vse po zakonu, se račun ne izide, Delo, 20.5. 2016
  3. Močnik B.: Ptiči niso idi­oti, Delo, 1.6. 2016
  4. Jančar M.: Kavelj 22, dosto­pno na: http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=171828
Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x