Iskali smo rešitve, vendar smo naleteli na kompleksen izziv

Razbremenitev krat­ko­traj­nega sobo­da­jal­stva prek sple­tne plat­forme AirBnB je stična točka, ki nazorno demon­strira neu­čin­ko­vi­tost slo­ven­ske izvr­šne obla­sti: neza­u­pa­nje do pod­je­tni­štva, zati­ska­nje oči pred real­no­stjo, obse­de­nost z nad­zo­ro­va­njem, pre­la­ga­nje odgo­vor­no­sti, vse do tipič­nega konč­nega sklepa: nič se ne da nare­diti in nihče ni odgo­vo­ren za to.

Več kot 2000 ponu­dni­kov v Sloveniji obča­sno oddaja svoja sta­no­va­nja in hiše turi­stom v sis­temu AirBnB. Praktično noben ponu­dnik ne spo­štuje vsega, kar zah­teva veljavna zako­no­daja – pa ven­dar bi sko­raj vsi radi to dejav­nost opra­vljali zako­nito, če jih le ob tem ne bi na vsa­kem koraku spo­ti­kali predpisi.

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 38/2016, 6. okto­ber 2016.
Vlada je bila o pro­blemu obve­ščena prek sis­tema predlagam.vladi.si in je lan­skega sep­tem­bra ime­no­vala dva­naj­st­član­sko medre­sor­sko delovno sku­pino ter ji nalo­žila, naj pri­pravi akcij­ski načrt poso­do­bi­tve pred­pi­sov, ki ure­jajo krat­ko­ročno odda­ja­nje nepre­mič­nin turi­stom. Ta se je potem sestala na osmih sestan­kih, na kate­rih je »pre­u­če­vala možno­sti in iskala reši­tve v smeri poso­do­bi­tve pred­pi­sov in raz­bre­me­ni­tve tega podro­čja«. Junija letos je delovna sku­pina podala končno poro­čilo.1 V njem je zapi­sala, da je iden­ti­fi­ci­rala pred­pise, ki jih morajo sobo­da­jalci pri nas upo­šte­vati: gre za kar 13 zako­nov in še 6 pra­vil­ni­kov. Delovna sku­pina je ugo­to­vila, da gre za kom­ple­ksen izziv, in v šti­rih toč­kah ni dose­gla soglasja, ker so resorna mini­str­stva (MF, MOP in MDDSZ) odlo­čila, »da pre­dla­gane reši­tve zanje niso spre­je­mljive.« V eni sami točki pa so ven­darle dose­gli soglasje in sicer »da bo MGRT pre­u­čilo: a) odpravo obve­zno­sti obve­znega kate­go­ri­zi­ra­nja za vse sobo­da­jalce in b) poe­no­sta­vi­tev Pravilnika o mini­mal­nih teh­nič­nih pogo­jih in mini­mal­nem obsegu sto­ri­tev za opra­vlja­nje dejavnosti.«

Sodeč po zapi­sni­kih je naza­dnje celo sama vodja delovne sku­pine resi­gni­rano skle­nila: »Zahtevam, ki že obsta­jajo, bomo zgolj dodali nove obve­zno­sti. Tretja kate­go­rija sobo­da­jal­cev, ki smo jih želeli bistveno raz­bre­me­niti, bo morala nare­diti vse kot druga – in še več. Sobodajalcev nismo raz­bre­me­nili, tem­več jih doda­tno obre­me­nili.«2 Skratka, name­sto kon­kre­tnih ukre­pov so druga mini­str­stva gospo­dar­skemu mini­stru prek svo­jih pred­stav­ni­kov pro­sto­du­šno spo­ro­čila, da je, tako kot je, in da »ne načr­tu­jejo spre­membe zako­no­daje, ki se tiče krat­ko­roč­nega odda­ja­nja nepre­mič­nin turi­stom.« Vlada se je oči­tno spri­ja­znila z med­se­boj­nimi blo­ka­dami mini­str­stev, zadano nalogo je ver­je­tno odklju­kala kot izvr­šeno, delovno sku­pino raz­pu­stila in poro­čilo arhi­vi­rala v predal.

Na poslan­sko vpra­ša­nje poslanca Matjaža Nemca, ki se mu je ver­je­tno izplen več­me­seč­nega dela sku­pine ura­dni­kov vse­eno zazdel neza­do­vo­ljiv, je pred­se­dnik vlade poja­snil, »da so nale­teli na velik izziv glede pra­vič­no­sti in soraz­mer­no­sti, da pa vlada in mini­str­stvo hitita s pri­pravo pre­dlo­gov, ki bi v okviru krov­nega zakona omo­go­čili, da se že pri­ho­dnje leto z novimi prav­nimi pod­la­gami skozi sode­lo­valno eko­no­mijo širita turi­stična ponudba in zmo­žnost pre­voza potni­kov, s tem pa omo­go­čajo rast gospo­dar­stva in nove zapo­sli­tve.«3 Težko se je izo­gniti sklepu, da gre za pro­zorno olep­še­va­nje dej­stva, da se v resnici pri ure­ja­nju tega podro­čja ni pre­ma­knilo popol­noma nič. Ima to kaj zveze s še enim, za tržno gospo­dar­stvo pre­cej nena­va­dnim dej­stvom, namreč, da je v Sloveniji naj­ve­čji hote­lir kar sama država, ki prek DUTB obvla­duje tre­tjino vseh hotel­skih kapa­ci­tet? Ignorantski odnos izvr­šne obla­sti in neži­vljenj­ska pre­re­gu­li­ra­nost sta dva izmed kamenč­kov v moza­iku niz­kega ugleda in nespo­što­va­nja pravne države v Sloveniji.

  1. Poročilo Medresorske delovne sku­pine za pri­pravo akcij­skega načrta poso­do­bi­tve pred­pi­sov, ki ure­jajo krat­ko­ročno odda­ja­nje nepre­mič­nin turi­stom – pre­dlog za obrav­navo, Vlada RS, 17. 6. 2016
  2. Nataša Pance: Pojav sou­po­rabe na podro­čju krat­ko­roč­nega odda­ja­nja nepre­mič­nin turi­stom kot pri­lo­žnost za rast slo­ven­skega turizma, magi­str­sko delo, Univerza na Primorskem, Fakulteta za mana­ge­ment, str. 60, dosto­pno na: < ftp://www.ediplome.fm-kp.si/Pance_Natasa_20160720.pdf>
  3. Ma. F.: Cerar napo­ve­dal ure­di­tev odda­ja­nja sta­no­vanj prek Airbnb, Delo, 19.9. 2016, dosto­pno na: < http://www.delo.si/novice/politika/cerar-napovedal-ureditev-oddajanja-stanovanj-preko-airbnb.html>
Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x