Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov

kddSkorajšnja uki­ni­tev regi­str­skih raču­nov vre­dno­stnih papir­jev je pri­ne­sla sitno­sti več sto tisoč Slovencem, ki so imeli okoli dvaj­set let neak­tivne cer­ti­fi­kat­ske del­nice (iz lastnin­skega pre­o­bli­ko­va­nja nek­da­nje druž­bene lastnine), in med kate­rimi večina ni imela nobe­nih dohod­kov iz teh papir­jev – ter na srečo doslej tudi ne stroškov.

S prvim janu­ar­jem se bo to spre­me­nilo. Zaradi vklju­či­tve cen­tralno kli­rin­ško depo­tne družbe (KDD) v evrop­sko porav­nalno plat­formo T2S bo treba del­nice pre­ne­sti z brez­plač­nih regi­str­skih raču­nov na pla­čljive trgo­valne račune pri ban­kah in bor­znih hišah. Te bodo svojo sto­ri­tev obra­ču­na­vale sproti, v obliki leža­rine, četudi ne bo ime­tnik še naprej nič »trgo­val« s svo­jimi vre­dno­stnimi papirji. Ta stro­šek so ume­telno poi­me­no­vali »nado­me­stilo za vzdr­že­va­nje sta­nja« — pla­če­vali boste torej ne za opra­vljene tran­sak­cije, tem­več za to, da vaši podatki osta­jajo ohra­njeni, da se ne izgu­bijo ali da se jim ne zgodi kaj hudega. Medklic: ali lahko v pri­ho­dnje to ino­va­cijo pri­ča­ku­jemo tudi od zemlji­ške knjige? (»Plačujte vsa­ko­le­tno leža­rino, da ne bomo slu­čajno izgu­bili podat­kov o vaši parceli«)

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 4–50/2016, 22. decem­ber 2016.
Višina novo uve­de­nih stro­škov je spro­žila reak­cijo Zveze potro­šni­kov Slovenije (ZPS), ki je naza­dnje pri­ve­dla do avten­tične raz­lage zakona o nema­te­ri­a­li­zi­ra­nih vre­dno­stnih papir­jev v par­la­mentu, ki je ome­jil zara­ču­na­va­nje čez­mer­nih stro­škov. Sledilo je dokaj žolčno dopi­so­va­nje med Agencijo za trg vre­dno­stnih papir­jev1 (ATVP) in ZPS2. V eno smer so leteli očitki, da ZPS napo­tuje ime­tnike vre­dno­stnih papir­jev v cenejšo, ven­dar domnevno bolj tve­gano shemo »Delniška opora«, ki ni pod nad­zo­rom ATVP, v drugo smer pa, da se je ATVP posta­vila na stran finanč­nega inte­resa bank in bor­znih hiš – da zago­varja »finančno indu­strijo«, name­sto da bi prven­stveno skr­bela za varo­va­nje pra­vic nji­ho­vih strank.

Ta vidik tokra­tne kolo­bo­cije opo­zarja na še en pro­blem, ki ga poznajo po vsem svetu, Slovenija pa je zanj kot raz­me­roma majhno obmo­čje še pose­bej dovze­tna. Gre za pojav »vrtlji­vih vrat« (angl. revol­ving doors), kot ene od pojav­nih oblik kon­flikta inte­re­sov: pre­ha­ja­nje oseb med regu­la­tor­nimi ozi­roma odlo­če­val­skimi funk­ci­jami v državni upravi in agen­ci­jah ter zaseb­nim sek­tor­jem, ki ga regu­la­torji nad­zo­ru­jejo. Ko se nekdo s polo­žaja člana uprave zava­ro­val­nice, bor­zne hiše ali družbe za upra­vlja­nje zavihti na mesto šefa Agencije za zava­ro­valni nad­zor ali Agencije za trg vre­dno­stnih papir­jev, začne nad­zo­ro­vati svoje done­davne kolege in vrstnike. In po koncu man­data se pra­vi­loma želi vrniti med­nje, saj bo potem zaradi novih zvez in pri­do­blje­nih notra­njih infor­ma­cij na kadro­vskem »trgu« vre­den več in bolj zaže­len. Takojšnja vrni­tev med nad­zo­ro­vance je, milo rečeno, nehi­gi­e­nična s sta­li­šča varo­va­nja kon­ku­rence in poslovne etike, ven­dar pa tega zaen­krat noben pred­pis ne one­mo­goča. V takih raz­me­rah ni čudno, če potro­šni­ška orga­ni­za­cija izrazi – ute­me­ljene ali neu­te­me­ljene — dvome o nepri­stran­sko­sti nad­zor­ni­kov. Tako kot v sod­stvu je namreč tudi tu pomem­ben videz nepristranskosti.

Izvirni greh pa je seveda pri denarju. Gre za več mili­jo­nov evrov doda­tnega pri­hodka, ki si ga bodo KDD ter banke in bor­zne hiše vsako leto odre­zale od sto tiso­čev neak­tiv­nih del­ni­čar­jev, od kate­rih večina še naprej ne bo upo­ra­bljala nobe­nih bor­znih sto­ri­tev. Priložnost za bolj razu­mno zara­ču­na­va­nje stro­škov tistih, ki ne želijo trgo­vati z del­ni­cami, je bila zamu­jena v zako­no­daj­nem postopku. Žal sta bila takrat finančno mini­str­stvo in ATVP gluha za opo­zo­rila Zveze potro­šni­kov Slovenije in Vseslovenskega zdru­že­nja malih del­ni­čar­jev.

  1. Javni odziv ATVP na poziv ZPS k izva­ja­nju nad­zora ponu­dni­kov ceni­kov trgo­val­nih raču­nov, http://www.atvp.si/Default.aspx?id=151&key=603
  2. Odziv ZPS na dopis Agencije za trg vre­dno­stnih papir­jev glede nad­zora nad zako­ni­to­stjo zara­ču­na­va­nja nado­me­stil pri ponu­dni­kih trgo­val­nih raču­nov, https://www.zps.si/index.php/osebne-finance-sp-1406526635/nalobe/8232
Ta članek je bil objavljen v kategoriji nadzorniki z značko , .

En Trackback

  1. […] Source: Finančni peri­skop Vrtljiva vrata finanč­nih nadzornikov […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x