Novinarji za pravico do kajenja

izbiraZanimivo je, kako silo­vito se je revija Mladina leta 1994 posta­vila proti prvemu zakonu o ome­je­va­nju upo­rabe tobač­nih izdel­kov. Tedanja novi­nar­ska imena so bila aktivna tudi ob tokra­tnem spre­mi­nja­nju zakona; neka­teri so še vedno na Mladini, drugi npr. na Delu.

saksidaTeksti in inter­vjuji v takra­tni izdaji Mladine (PDF) so vzor­čen pri­mer upo­rabe mani­pu­la­tivne teh­nike tobačne indu­strije, izpo­pol­njene v ZDA v drugi polo­vici 20. sto­le­tja, ki jih je teme­ljito opi­sal Robert Proctor v Zlatem holo­ka­vstu. Tobačniki so v ZDA zelo radi kot govorce v jav­no­sti za svoje argu­mente izko­ri­ščali zdrav­nike in to jim je uspelo tudi v tej šte­vilki Mladine. Ali je bila vse­bina te šte­vilke obilno spon­zo­ri­rana (kot vidimo, je notri tudi celo­stran­ski tobačni oglas)? Izgleda vse­ka­kor tako; ker pa so sode­lavci teda­njega ure­dni­štva Mladine »kadili kot Turki«, so se morda kar iz lastnih inte­re­sov posta­vili na stran tobačne industrije.

Časi so se sicer od tedaj spre­me­nili. Kot vidimo v odlomku na desni, je leta 1994 pro­fe­sor na Filozofski fakul­teti Iztok Saksida vehe­men­tno bra­nil svojo domnevno pra­vico, da kadi, med­tem ko pre­dava. Današnjim štu­den­tom ni več treba pre­na­šati kaje­nja v predavalnicah.

Nekatere stvari pa se niso spre­me­nile. Npr. lobist  Andrej Drapal, ki je inte­res tobač­ni­kov zago­var­jal že pred več kot dvaj­se­timi leti, se je ogla­šal tudi ob lan­sko­le­tnem spre­mi­nja­nju zako­nov, le nje­govi argu­menti so bili neko­liko modernizirani.

drapal

Mladina, 10. maj 1994

 

Ta članek je bil objavljen v kategoriji mediji.

En Trackback

  1. […] Vir: Finančni peri­skop Novinarji za pra­vico do kajenja […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x