Lažne novice niso novost

Lansko jesen je medij­ski svet pre­pla­vilo zgra­ža­nje nad raz­ma­hom t.i. lažnih ali potvor­je­nih novic (fake news). Toda ali je to res nekaj novega? So bile novice, ki nam jih je v TV Dnevniku pred dvaj­se­timi leti bral Matjaž Tanko ali pred šti­ri­de­se­timi leti Tomaž Terček, popol­noma resnične, nepri­stran­ske in celovite?

Ne.

Mediji, vsaj tisti, ki imajo notra­nje­po­li­tično rubriko, so bili vedno tudi orodje za mani­pu­la­cijo jav­nega mne­nja. Nekdanji sis­tem je bil glede tega bru­talno odkrit: novi­narji so bili »druž­be­no­po­li­tični delavci« in podalj­šana roka obla­sti.  Danes je dru­gače le to, da je poli­tič­nih strank, ki želijo vpli­vati na publiko, več, in ne samo ena.

Krajša vezija je bila obja­vljena v bil­tenu Dnevi slo­ven­skih prav­ni­kov 2017
Evolucija je ljudi izo­bli­ko­vala tako, da smo — zla­sti v otro­štvu – lah­ko­verni. Za pre­ži­ve­tje je namreč kori­stno, če se učimo iz nako­pi­če­nih izku­šenj sta­rej­ših ljudi in pred­ni­kov, ne le iz lastnih. Ko temu dodamo še težnjo člo­ve­ških možga­nov, da vidijo vzorce in vzročno-posledične pove­zave tudi tam, kjer jih ni, pride do tistega, čemur pisa­te­lji pra­vijo, da smo »rojeni za zgodbe.«

Mnenjski vodi­te­lji so izko­ri­ščali to oko­li­ščino od pra­dav­nine. Navsezadnje je bila zaho­dna civi­li­za­cija zgra­jena na never­je­tnih novi­cah iz sta­rega bese­dila, ki še danes izhaja v veli­kih nakla­dah. Biblija, denimo, že dva tisoč let raz­širja zgodbo o Joni, ki ga je pogol­tnila velika riba. Jona je v nje­nem tre­buhu pre­ži­vel tri dni in tri noči. Ko se je poke­sal, riba ga je izplju­nila na kopno in Jona je, živ in zdrav, hodil naprej po svo­jih poteh. Kot vemo, Biblija (tako kot sveti spisi dru­gih reli­gij) vse­buje še kopico dru­gih enako malo ver­je­tnih zgodb.

V dana­šnjem času pa, na pri­mer, časo­pis Delo na naslov­nici čez pol strani objavi »škan­da­lo­zno novico«, da ima kar­di­nal Rode v Nemčiji žive­čega sina. Nakar je bilo soo­čeno z dokazi o nere­snič­no­sti svo­jih trdi­tev. Šele po dveh letih je Delo, samo zaradi pri­sile sodi­šča, obja­vilo tole bedno poja­snilo brez opra­vi­čila, češ da ni nare­dilo nič narobe:

Delo d.d. je o domnev­nem oče­to­vstvu gospoda kar­di­nala dr. Rodeta pisalo na pod­lagi izjav posa­me­zni­kov. Test DNK je poka­zal, da je oče­to­vstvo izklju­čeno. Obžalujemo nepri­je­tno­sti, ki jih je gospod kar­di­nal utr­pel zaradi načina poročanja.

Tako gre to. Lažne novice so z nami od nek­daj in za vedno, medij­skim kon­zu­men­tom pa pre­o­stane vodilo: caveat emp­tor.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji mediji z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x