Pogoji za upokojitev v letu 2018

V letu 2018 se bodo neka­teri upo­ko­ji­tveni pogoji še zao­strili, bli­žamo se koncu pre­ho­dnega obdo­bja, kot ga je opre­de­lil zakon ZPIZ-2. Oktobra letos je bilo v Sloveniji vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev (brez inva­lid­skih, vdo­vskih, dru­žin­skih) nekaj manj kot 442.000, kar je 6.000 več kot lani in 9.000 več kot pre­dlani — ven­dar pa tudi sko­raj 110.000 več kot leta 2007. Na vsa­kega upo­ko­jenca pride 1,47 zava­ro­vanca, ven­dar so tudi zadnja leta med zava­ro­vance všteti tudi štu­den­tje in dijaki, ki pla­ču­jejo nekaj malega v pokoj­nin­sko bla­gajno od napo­tnic (dejan­sko zgolj napi­hu­jejo šte­vilko, da lepše izgleda). Novi upo­ko­ji­tveni pogoji so zbrani v nasle­dnji tabeli.

Pogoj v letu 2018
Moški (ZPIZ-2)
Žen­ske (ZPIZ-2)
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
60 59 let in 8 mesecev
40 40
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
65 64 let
20 20
sta­rost
pokoj­nin­ska doba
65 65
15 15

Glej tudi ostale opombe o zni­že­va­nju sta­ro­stne meje zaradi otrok in slu­že­nja voja­škega roka.

Če ste izpol­nili pogoje za pri­do­bi­tev pra­vice do pred­ča­sne ali sta­ro­stne upo­ko­ji­tve, a osta­jate zava­ro­vani pri ZPIZ-u, vam pri­pa­dajo nasle­dnje ugodnosti:

 • Del pred­ča­sne pokoj­nine – Do pre­ne­ha­nja zava­ro­va­nja ali do uve­lja­vi­tve delne pokoj­nine, a naj­več do dopol­nje­nega 65. leta sta­ro­sti, mesečno pre­je­mate 20 % pred­ča­sne ali sta­ro­stne pokoj­nine, do katere bi bili upra­vi­čeni na dan njene uveljavitve.
 • Višja odmera pokoj­nine – Do dopol­nje­nega 65. leta sta­ro­sti pre­je­mate 5 % višjo delno pokoj­nino kot bi ustre­zala skraj­ša­nemu delov­nemu času.
 • Višji odmerni odsto­tek – Če izpol­nite oba pogoja za sta­ro­stno upo­ko­ji­tev (60 let sta­ro­sti in 40 let pokoj­nin­ske dobe ozi­roma manj v pre­ho­dnem obdo­bju), a osta­nete še naprej vklju­čeni v obve­zno zava­ro­va­nje, se vam vsako nadalj­nje leto dopol­njene pokoj­nin­ske dobe brez dokupa, ven­dar naj­več do treh zapo­re­dnih let zava­ro­va­nja, vre­dnoti tako, da se trije meseci vre­dno­tijo v višini 1 %.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

2 Komentarji

 1. andreja
  Objavljen na 26. januar 2018 ob 13:48 | stalna povezava

  spo­što­vani, ZUJF nalaga vsem, ki izpol­nju­jejo pogoj upo­ko­ji­tve v letu 2017, da lahko kori­stijo možnost podalj­ša­nja za eno leto, tj. v letu 2018. Zaradi uki­ni­tve ZUJF-a so se pogoji upo­ko­je­va­nja spre­me­nili. Tisti, ki smo izpol­nje­vali pogoj upo­ko­ji­tve v letu 2017, imamo ome­ji­tev podalj­ša­nja za eno leto. Ostali, ki izpol­nijo pogoj v letu 2018, pa imajo možno­sti veliko bolj pri­vi­li­gi­rane. Obravnava je nee­na­ko­vre­dna. Za vse, ki zapa­dejo za upo­ko­ji­tev s podalj­ša­njem v leto 2018 po ZUJF-u ali pod spro­šče­nimi pogoji v 2018, bi morali veljati enaki pogoji upo­ko­je­va­nja. ZUJF s 1.1.2018 za pogoje upo­ko­je­va­nja ne velja več, torej bi ne smeli več upo­ra­biti strik­tne določbe ome­je­va­nja podalj­ša­nja enega leta, tem­več bi se moralo omo­go­čiti vsem enaka opre­de­li­tev do uve­lja­vi­tve upo­ko­ji­tve. Zakonodajalec bi moral pre­kli­cati ome­je­valno kla­vzulo in zago­to­viti enake pogoje vsem, ki so v letu 2018 še zaposleni.

  Lep poz­drav

 2. simona
  Objavljen na 13. junij 2018 ob 07:57 | stalna povezava

  Ali sem upra­vi­čena do 20% dodatka sta­ro­stne pokoj­nine, ker sem stara 59 let in 4 mesece v leto­šnjem letu?

En Trackback

 1. By Pogoji za upokojitev v letu 2018 – sloblogi on 21. november 2017 at 05:33

  […] V letu 2018 se bodo neka­teri upo­ko­ji­tveni pogoji še zao­strili, bli­žamo se koncu pre­ho­dnega obdo­bja, kot ga je opre­de­lil zakon ZPIZ-2. Oktobra letos je bilo v Sloveniji vseh sta­ro­stnih upo­ko­jen­cev (brez inva­lid­skih, vdo­vskih, dru­žin­skih) nekaj manj kot 442.000, kar je 6.000 več kot lani in 9.000 več kot pre­dlani — ven­dar pa tudi sko­raj 110.000… Vir: Finančni peri­skop Pogoji za upo­ko­ji­tev v letu 2018 […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x