Polemika pravnikov o kreditih v CHF

Pravna praksaO pro­ble­ma­tiki kre­di­tov v švi­car­skih kre­di­tih že dalj časa poteka živahna pole­mika v pravni stroki, v glav­nem na stra­neh revije Pravna pra­ksa (PP). Niti slu­čajno namreč med prav­niki ni soglasja o tem, kateri pred­pisi naj bi bili kršeni in kakšne bi morale biti posle­dice (bra­lec, ki pre­bere samo uvod v zakon, ki ga je v par­la­ment vlo­žilo Združenje Frank, bi namreč ute­gnil napačno skle­pati, da je mne­nje nek­da­njih ustav­nih sodni­kov pre­vla­du­joče). Tule so nave­deni pogla­vi­tni članki iz polemike:

 1. Koritnik, B.: Krediti v švi­car­skih fran­kih: čigave so težave?, v zbor­niku Vlahek A. in Damjan M. (ur.), Pravo in poli­tika sodob­nega var­stva potro­šni­kov, Ljubljana: GV Založba, 2015, str. 407–425
 2. Vuksanović I.: Ničnost nepo­šte­nih pogod­be­nih pogo­jev, PP 6/2015, str. 23–24
 3. Sedmak B.: Pričakovane ome­ji­tve tečaj­nih tve­ganj za potro­šnike pri poso­ji­lih v tuji valuti, PP 13/2015, str. 8–9
 4. Matelič M.: Še o valu­tni kla­vzuli in potro­šni­ških kre­di­tnih pogod­bah v CHF, PP 34/2015, str. 11–12
 5. Rozman, R.: Odškodninska odgo­vor­nost banke za krši­tev poja­snilne dol­žno­sti, Podjetje in delo 3–4/2016, str. 454
 6. Sladič, J.: Monetarna poli­tika Švi­car­ske naro­dne banke je akt iure impe­rii, o kate­rem avstrij­ska sodi­šča ne morejo odlo­čati, PP 30–31/2017, str. 19–20
 7. Varanelli, L.: Komentar sodne odločbe o švi­car­skih fran­kih: nekaj pomi­sle­kov in dilem — poskus reše­va­nja pro­blema, PP 32/2017, str. 14–15
 8. Preininger, R.: Odgovor na komen­tar sodne odločbe na temo kre­di­tov, nomi­ni­ra­nih v švi­car­skih fran­kih, PP 33/2017, str.9–10
 9. Sladič J.: Sodišče EU ne vidi razloga za neve­ljav­nost potro­šni­ških kre­di­tov, nomi­ni­ra­nih v švi­car­skih fran­kih, PP 34/2017, str. 6–9
 10. Preininger, R.: Še na temo potro­šni­ških kre­di­tov, nomi­ni­ra­nih v švi­car­skih fran­kih, PP 35/2017, str. 14–16
 11. Sladič J.: Luxembourg locuta, causa finita, PP 36–37/2017, str. 26–30
 12. Kristan, J.: O švi­car­skih fran­kih, kre­di­tih, inter­ven­tnem zakonu in prav­nem mne­nju dr. B. M. Zupančiča in dr. C. Ribičiča, PP  41–42/2017, str. 32
 13. Preininger, R.: Sodišče EU dokončno na široko odprlo vrata nič­no­sti potro­šni­kih kre­di­tnih pogodb, PP 41–42/2017, str. 13–16
 14. Sladič, J.: Ali pravo EU res zah­teva nič­nost poso­jil­nih pogodb s potro­šniki glede poso­jil v CHF? PP 43/2017, str. 15–16

Vsakdo, ki ima pla­čano čla­na­rino v kate­ri­koli splo­šni knji­žnici, si lahko v enem popol­dnevu ogleda argu­mente in ustvari lastno mne­nje o pro­ble­ma­tiki. Mislim sicer, da se niti eden od poslan­cev, ki bodo pre­dlog zakona dobili na mizo, ne bo infor­mi­ral o argu­men­tih, pač pa bo pri­ti­snil na tisti gumb, kot mu bo uka­zal nje­gov stran­kar­ski šef.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke, mediji z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x