Vsa zavajanja ZBS in njihovih plačanih mnenj v primeru CHF

logicna-zmotaNa dana­šnji okro­gli mizi »Pravni izzivi reše­va­nja pro­ble­ma­tike kre­di­tov v švi­car­skih fran­kih« so pred­stav­niki Združenja Frank obi­sko­val­cem raz­de­lili lično 28-stransko bro­šuro z naslo­vom Vsa zava­ja­nja ZBS in nji­ho­vih pla­ča­nih mnenj v pri­meru CHF.

V njej oči­tajo Združenju bank Slovenije ter dr. Alešu Ahčanu, dr. Damjanu Možini in dr. Rajku Pirnatu zava­ja­nje ter upo­rabo nasle­dnjih logič­nih zmot in napak v argu­men­ta­ciji: nere­snica, ome­je­va­nje podat­kov, ad auc­to­ri­ta­tem, lažna dilema, posplo­ši­tev, nabito vpra­ša­nje, spolzka str­mina, sla­mnati mož, tu quoque, skli­ce­va­nje na splo­šno pra­kso, ad popu­lum, dekon­te­kstu­a­li­za­cija, red her­ring (napačna sled) in zmota rela­tiv­nega pomanjkanja.

Avtorji bro­šure (celo­stran­ski pogled v novem oknu) sicer niso nave­deni, spo­daj piše samo »Združenje Frank 2018″. Naj se soo­čijo javno obja­vljeni argu­menti. Verjetno pa se bo tudi v nji­hove trdi­tve v bro­šuri vta­knil kdo tako podrobno, kot so se oni v gra­diva svo­jih nasprotnikov.

Samo en pri­mer: na prvi strani doku­menta »Finančni učinki Zakona o kon­ver­ziji kre­di­tov CHF«, Združenje Frank zatr­juje, da so ana­lizo opra­vili na »repre­zen­ta­tiv­nem vzorcu 984 kre­di­tov v CHF«, kar naj bi pome­nilo »dobrih 6 % vseh pode­lje­nih kre­di­tov v CHF v Sloveniji.«

Vendar pa so podatke o teh kre­di­tih zbi­rali tako, da so se kre­di­to­je­malci sami pro­sto­voljno javljali za posre­do­va­nje podat­kov. Takšno vzor­če­nje nika­kor ne zago­ta­vlja repre­zen­ta­tiv­no­sti vzorca. Na tak način dobljen vzo­rec (tako kot pri vsaki sple­tni anketi, ki teme­lji na pro­sto­voljni odlo­či­tvi o sode­lo­va­nju) sicer lahko je repre­zen­ta­ti­ven (če so imeli s temi pro­sto­voljci zelo veliko sreče), ven­dar bolj ver­je­tno ni. Vsekakor repre­zen­ta­tiv­nost ni doka­zana in avtorji doku­menta tega niso niti posku­sili doka­zo­vati. Zatrjevanje, da je vzo­rec repre­zen­ta­ti­ven, ga še ne naredi za dejan­sko takega.

 

zbs-frank

Ta članek je bil objavljen v kategoriji banke z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x