Kakšen je dober zavarovalni agent?

Vsaka stvar se enkrat zgodi prvič, tudi prvo skle­pa­nje oseb­nega zava­ro­va­nja. Morda smo si na kre­dit kupili prvo sta­no­va­nje ali pa dobili nara­ščaj, se ob tem zave­dli star­še­vske odgo­vor­no­sti in ugo­to­vili, da potre­bu­jemo življenj­sko zava­ro­va­nje. Kako se pri­pra­vimo na obisk zasto­pnika in kako se pre­pri­čamo, da nam bo nekdo, ki ga prvič vidimo, lahko sve­to­val po naših potrebah?

Zanesljivost je vrlina, s katero zava­ro­val­nica stoji in pade. Enako velja za njene zasto­pnike. Od zane­slji­vega zasto­pnika naj­prej pri­ča­ku­jemo ustre­zno pred­sta­vi­tev, iz katere bo popol­noma jasno, za koga dela. Lahko je zapo­slen na zava­ro­val­nici, morda na agen­ciji, ki zastopa več raz­lič­nih zava­ro­val­nic, ali pa je samo­stojni pod­je­tnik. Nobena težava mu ni pove­dati, koliko časa je že v tem poslu in od kdaj ima licenco za opra­vlja­nje zasto­pni­ških sto­ri­tev. Tudi za vas kot stranko je nje­gova »kilo­me­trina« pomembna, saj kaže na stro­kov­nost. Kdor je že dolgo v tem poslu, je v pre­te­klo­sti pre­ži­vel tako obdo­bja bor­zne evfo­rije kot obdo­bja pesi­mizma. Ko bo govor o skle­pa­nju nalož­be­nih zava­ro­vanj, vam bo tak izku­šen zasto­pnik znal poja­sniti doga­ja­nja na del­ni­ških in obve­zni­ških trgih ter pred­sta­viti odnos med dono­sno­stjo in tve­ga­no­stjo tovr­stnih življenj­skih polic.

Raznovrstnost izku­šenj zasto­pniku pomaga pri vži­vlja­nju v polo­žaj stranke in njene potrebe. Na pri­mer, če ima sam ali je imel doma majhne otroke, dobro razume, kako živijo mlade dru­žine. Seveda pri tem igra pomembno vlogo tudi spo­sob­nost empa­tije. Pri zasto­pni­kih, ki imajo radi delo z lju­dmi, to eno­stavno začu­timo. So kar so: pri­stni, brez kakr­šne­ga­koli pre­tvar­ja­nja ali vsi­lji­vo­sti. Vse to je dobra pod­laga za vzpo­sta­vi­tev zau­pa­nja stranke v zasto­pnika, ki je nujno potrebno, saj mora tudi stranka, če želi dobiti naj­u­stre­znejši nasvet, pošteno raz­kriti svojo situ­a­cijo. Če bomo zasto­pniku zamol­čali kak pomem­ben poda­tek (npr. zdra­vstveno sta­nje ali ukvar­ja­nje s tve­ga­nim špor­tom), lahko zaradi tega pozneje utr­pimo mate­ri­alne posledice.

In če pogle­damo z naspro­tnega konca, kakšni pa so signali, iz kate­rih lahko skle­pamo na neve­stnega zasto­pnika? Če vas ne posluša, ali če vztraja pri svo­jem, ne da bi upo­šte­val vaše argu­mente, in vam skuša na vsak način pro­dati »tre­nu­tno aktu­alni pro­dukt«, to ni dober znak. Pretirana pri­ja­znost ali izu­me­tni­če­nost ravno tako ne vzbu­jata zau­pa­nja, pač pa puščata vtis pre­več agre­siv­nega pro­da­jalca. Sem in tja v Sloveniji nale­timo na osebe, ki imajo skle­nje­nih šest, sedem ali še več polic življenj­skega zava­ro­va­nja z niz­kimi zava­ro­val­nimi vso­tami. Zanje lahko skle­pamo, da so bili žrtve takega neve­stnega zasto­pnika, ki je gle­dal bolj na svoj inte­res (zaslu­žek od pro­vi­zij) kot na inte­res zava­ro­vanca, kajti toli­kšna zbirka podob­nih polic za niko­gar ne more biti opti­malna. Na srečo so danes lju­dje vse bolj infor­mi­rani in osve­ščeni, kar pri­po­more k temu, da skle­pajo pri­merna zava­ro­va­nja – taka, ki vse­bu­jejo tista kri­tja, ki so zanje relevantna.

Še to: če zasto­pnika med pogo­vo­rom z vami zmoti tele­fon­ski klic, mu tega nika­kor ne štejte za slabo, kve­čjemu obra­tno. Dober zasto­pnik je namreč vedno na voljo svo­jim stran­kam, še posebno, ko pride do ško­dnega dogodka. Njegov hiter odziv lahko tudi vam kdaj pride prav.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x