So zreli za milostni strel?

kd-balkanPred več kot dese­timi leti je neka­tere upra­vljavce slo­ven­skih vza­je­mnih skla­dov zajela bal­kan­ska evfo­rija. Začetki so bili tudi za nji­hove vla­ga­te­lje obe­tavni.Enega od upra­vljav­cev bal­kan­skih skla­dov so v časo­pisu sla­vili z vzdev­kom »Mister 100 %«, kajti nje­gov sklad je v krat­kem času zares zra­sel za toliko (ne bom ga ime­no­val, ker naj­brž ni sam kriv, da je časo­pis posku­šal sode­lo­vati v evfo­riji z bom­ba­stič­nimi naslovi).

Kaj pa se je zgo­dilo potem? Najprej str­mo­gla­vlje­nje, potem pa dese­tle­tna sta­gna­cija. Skorajda ni vla­ga­te­ljev, ki bi s kate­rim koli bal­kan­skim vza­je­mnim skla­dom kdaj koli rea­li­zi­rali dobi­ček. Gibanje vre­dno­sti točke sklada ALTA Balkan daje žalo­stno podobo:

alta-balkan

kli­kni za povečavo

Balkanski skladi so dokaz iz prve roke, da ne velja hipo­teza »če v skladu osta­nem vsaj deset let, bom zago­tovo v plusu«. Da ne bo pomote, to isto velja tudi za nje­gova kon­ku­renta, KD Balkan in Triglav Balkan.

V tujini bi od tako neu­spe­šnega sklada že zdav­naj dvi­gnili roke in ga pri­po­jili h kakemu dru­gemu ali ga likvi­di­rali (odpro­dali naložbe in izku­pi­ček raz­de­lili vla­ga­te­ljem). Imeti takega »loserja« v ponudbi skla­dov namreč ne pomaga pri trže­nju, poleg tega pa so neu­spe­šni skladi pona­vadi rela­tivno majhni in stro­škovno neučinkoviti.

Slovenske DZU vse­eno ohra­njajo bal­kan­ske sklade pri življe­nju, nekaj malega si kaj­pak tudi od njih odre­žejo upra­vlja­vske pro­vi­zije. Poleg tega pa se leto za letom vrstijo napo­vedi (pri kate­rih sicer sode­lu­jejo tudi sami upra­vljavci), da je Balkan tik pred tem, da se kot ptič feniks dvi­gne iz pepela in poleti na stare nivoje in še višje. No, zadnjih deset let se te napo­vedi niso ure­sni­čile.  Seveda pa ni nemo­goče, da bodo trma­sti upra­vljavci in vla­ga­te­lji, ki še vedno ver­ja­mejo vanje in v Balkan, enkrat res imeli prav.

Zakaj pa vla­ga­te­lji z začetka sploh še vztra­jajo deset let in več, kljub glo­bo­kemu minusu? Možni razlogi so še naj­manj trije: a) kogni­tivna diso­nanca, b) težko si je pri­znati napako, da so nase­dli bom­ba­stič­nim oblju­bam, c) dokler izgube ne rea­li­zi­rajo, jih psi­hično ne boli.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji skladi.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x