Pomanjkljiv register žičniških naprav

Ministrstvo za infra­struk­turo (MZI) je po zakonu dol­žno voditi javni regi­ster žič­ni­ških naprav (gon­dole, vzpe­njače, sede­žnice in vleč­nice) z nji­ho­vimi teh­nič­nimi in var­no­stnimi podatki, saj je pri­stojno tudi za nad­zor var­no­sti nji­ho­vih upo­rab­ni­kov (smu­čar­jev). Ko sem se decem­bra 2017, po dogodku na Krvavcu,  o tem poza­ni­mal, sem ugo­to­vil, da tega regi­stra na spletu ni. Na MZI sem vlo­žil pro­šnjo po zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega značaja.

Po nekaj kom­pli­ka­ci­jah sem konec janu­arja podatke dobil, ven­dar pre­cej manj od tistega, kar sem zapro­sil. Poslali so mi nasle­dnji dve tabeli: žič­nice (sta­nje na dan 1.12. 2017) in vleč­nice (sta­nje na dan 1.12. 2017), ki vse­bu­jeta seznam naprav, datum zadnjega stro­kovno teh­nič­nega pre­gleda in datum veljav­no­sti obra­to­val­nega dovo­lje­nja naprave.

Zaprosil pa sem nekaj več, in sicer za nasle­dnjih 8 podatkov:

  • ime ali oznaka naprave
  • tip naprave (npr. vleč­nica, eno­se­de­žnica, dvosedežnica)
  • datum, kdaj poteče tre­nu­tno veljavno obra­to­valno dovo­lje­nje naprave
  • datum, kdaj je bil opra­vljen zadnji stro­kovno teh­nični pre­gled naprave
  • ime pod­je­tja, ki je napravo izde­lalo (npr. iz var­no­stnega poro­čila po Pravilniku o žič­ni­ških napra­vah za pre­voz oseb)
  • leto, v kate­rem je bil dati­ran pro­jekt iz 2. odstavka 29. člena Pravilnika
  • kapa­ci­teta naprave (št. pre­vo­že­nih oseb na uro) iz projekta
  • višin­ska raz­lika (med zgor­njo in spo­dnjo postajo) iz projekta

Preostalega nisem dobil, ker — kot so zapi­sali — teh podat­kov nimajo (kljub temu, da Pravilnik v 29. členu navaja var­no­stno poro­čilo in var­no­stno ana­lizo, ki se jo ne da nare­diti brez vpo­gleda v teh­nično doku­men­ta­cijo same naprave).

mzi-odlocba
Ministrstvo za infra­struk­turo torej vodi neka­kšen regi­ster žič­ni­ških naprav, jih pre­gle­duje, jim podalj­šuje obra­to­valna dovo­lje­nja, ven­dar ne za nobeno od njih ne ve, koliko je stara in kdo jo je izdelal.

Takšno sta­nje ni ravno ohra­bru­joče, kar se tiče kako­vo­sti zago­ta­vlja­nja var­no­sti smu­čar­jev na slo­ven­skih smučiščih.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x