Finančno polpismeni v odraslo življenje

Le redko se zgodi, da kak kro­žek postane pred­met poslan­skega vpra­ša­nja v Državnem zboru. Decembra 2017 se je to zgo­dilo osnov­no­šol­skemu krožku Mladi in denar in sicer v zvezi z ume­šča­njem finanč­nega opi­sme­nje­va­nja v šol­ski kuri­kul (tre­nu­tno je ta snov zajeta le v nekaj urah pri pred­metu gospo­dinj­stvo): Kaj sta peda­go­ška stroka in poli­tika pri tem že ukre­nili in kaj nameravata?

Sodeč po raz­i­ska­vah je namreč finančna pisme­nost pri nas pora­zna, tako pri mla­do­stni­kihFinanzas Forexa in Remiusa do kre­di­tov v švi­car­skih fran­kih. Slaba pisme­nost potro­šni­kov je bila pre­po­znana tudi v pro­cesu vklju­če­va­nja v orga­ni­za­cijo OECD, v kate­rem se je Slovenija zave­zala to sta­nje kori­gi­rati. Zato je vlada leta 2010 spre­jela lepo zve­neči Nacionalni pro­gram finanč­nega izo­bra­že­va­nja (NPFI), ki velja še danes.

Objavljeno v Pravni pra­ksi št. 3–4/2018, 25. janu­arja 2018. © LEXPERA d.o.o., 2018. Vse pra­vice pridržane.
Zastavljen je bil ambi­ci­o­zno,3 toda pri nje­govi rea­li­za­ciji se je zata­knilo že v samem začetku, nato pa v nasle­dnjih letih, kljub menja­vam vlad ali pa prav zaradi njih, ni šlo nič na boljše. Kdor pre­bira poro­čila o izva­ja­nju NPFI, ki jih je vsako pomlad dol­žno pri­pra­viti finančno mini­str­stvo, se lahko samo čudi upra­vi­če­va­nju nedo­se­ga­nja ciljev in med­se­boj­nemu pre­la­ga­nju odgo­vor­no­sti med mini­str­stvi. Na kratko pove­dano, od zasta­vlje­nih nalog iz NPFI ni država rea­li­zi­rala sko­raj nič, letna poro­čila pa vse­bu­jejo napa­ber­ko­vane spi­ske aktiv­no­sti, ki se veči­noma le obrobno doti­kajo dejan­ske vse­bine NPFI, veči­noma pa izva­jalci teh aktiv­no­sti sploh niso državni organi. Glavnino aktiv­no­sti pri finanč­nem opi­sme­nje­va­nju, zla­sti izda­ja­nje izo­bra­že­val­nih tiska­nih publi­ka­cij, sta namreč opra­vili nevla­dna Zveza potro­šni­kov Slovenije in ekipa nav­du­šen­cev okoli revije Moje finance, ki je kon­ci­pi­rala šol­ski kro­žek Mladi in denar.

Poročila nam postre­žejo tudi s cvet­kami, kot je na pri­mer: »V delovno sku­pino OECD za finančno var­stvo potro­šni­kov je MF ime­no­valo svojo javno usluž­benko, ki je tudi čla­nica delovne sku­pine Government Expert Group on Retail Financial Services (GEGRFS) pri Evropski komi­siji, ki se ukvarja z malo­pro­daj­nimi finanč­nimi sto­ri­tvami in finanč­nim izo­bra­že­va­njem potro­šni­kov. Za MF je spre­mlja­nje razvoja finanč­nega var­stva potro­šni­kov in sode­lo­va­nje pred­stav­nice MF v tej delovni sku­pini pomembno zaradi izpol­nje­va­nja zavez, ki izha­jajo iz spo­ra­zuma o pogo­jih pri­stopa Republike Slovenije h kon­ven­ciji OECD.« Mladostniki, ki vsto­pajo v aktivno življe­nje, v kate­rem se bodo soo­čali s finanč­nimi odlo­či­tvami, od tega nimajo nič.

Trinajstega decem­bra 2017 so se osnov­no­šol­ski in sre­dnje­šol­ski uči­te­lji, ki vodijo krožke Mladi in denar, sre­čali na Ekonomski fakul­teti v Ljubljani na dnevu finanč­nega opi­sme­nje­va­nja. Pričakovali so tudi odgo­vore na vpra­ša­nje iz uvoda, torej, kaj name­ra­vata stroka in poli­tika sto­riti pri finanč­nem opi­sme­nje­va­nju. Žal jih niso dobili, kajti tako mini­strica Makovec Brenčič kot direk­tor Zavoda za šol­stvo Logaj sta tik pred zdajci odpo­ve­dala ude­ležbo, pred­stav­nik šol­skega mini­str­stva pa je pove­dal, da razne inte­re­sne sku­pine nenehno pri­ti­skajo za vklju­či­tev nove učne snovi ob tem, ko so urniki šolar­jev že itak zelo natr­pani. Za osve­šča­nje pri­ha­ja­jo­čih gene­ra­cij pred poten­ci­al­nimi novimi finanč­nimi karam­boli bodo (poleg tistih red­kih star­šev, ki so tega spo­sobni) oči­tno skr­beli le entu­zi­a­sti pri popol­dan­skih krožkih.

  1. STA, »Slovenski 15-letniki so pod­pov­prečni pri finančni pisme­no­sti in reše­va­nju pro­blem­sko zasno­va­nih nalog«
  2. Bizovičar M., »Brez zamere, ampak o finan­cah nimate pojma«, Delo, 7. sep­tem­ber 2015
  3. http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/financno_izobrazevanje_101217.pdf
Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija z značko , , , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x