O strani

  • Finančni peri­skop je nasle­dnik bloga Periskop, ki je živel od 2007 do 2009 na nek­da­nji strani Financna-tocka.si. Nova izvedba (od 2009 naprej) vse­buje tudi večino vse­bine sta­rega bloga (arhiv obsega preko 800 pri­spev­kov), in nekaj član­kov, prvo­tno obja­vlje­nih v tisku (z dovo­lje­njem izda­ja­te­ljev). Od leta 2013 so objave na blogu bolj sporadične.
  • Vsebina sega od nasve­tov s podro­čja var­če­va­nja in inve­sti­ra­nja; do komen­tar­jev raz­lič­nih ban­čnih in zava­ro­val­ni­ških pro­duk­tov; in pole­mič­nih odzi­vov na aktu­alne dogodke.
  • Najbolj brane vse­bine so:  kolu­mne Homo Oeconomicus iz Pravne pra­kse, pokoj­nin­ska pro­ble­ma­tika, sana­cija bank, vedenj­ske finance, raci­o­nalno naku­po­va­nje in posebni dos­jeji.
  • Podnaslov tega bloga je caveat emp­tor ali pazi naj kupec. To staro latin­sko vodilo je pame­tno upo­šte­vati pri izbi­ra­nju ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in podob­nih sto­ri­tev. Te so potrebne in kori­stne, ven­dar so neo­pri­je­mljive, drob­nega tiska je veliko, kupec pa bo lahko posle­dice svo­jih odlo­či­tev obču­til šele veliko pozneje.

Avtor

  • Sandi Kodrič je po diplomi v Ljubljani in magi­ste­riju v Vancouvru raz­i­sko­valno delal  na Inštitutu Jožef Stefan, nato pa se je ukvar­jal s finančno infor­ma­tiko v Kmečki družbi za upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih skla­dov in v zava­ro­val­nici Slovenica (1994–2003)
  • Za tem je s kolegi-podjetniki sou­stvar­jal sple­tne strani Vzajemci.com, Financna-tocka.si in DenarniSupermarket.com, kjer je pokri­val podro­čje vza­je­mnih skla­dov ter pokoj­nin­skih in nalož­be­nih zava­ro­vanj (2003–2012).
  • Od leta 2006 izvaja izo­bra­že­valne delav­nice o oseb­nih finan­cah v okviru lastnega mikro pod­je­tja ALGOL d.o.o.
  • Od leta 2000 obja­vlja komen­tarje v revi­jah Finance, Kapital, Moje Finance, Pravna pra­ksa, ZPStest…
  • Od leta 2012 pre­vaja stro­kovna bese­dila s teh­nično in finančno-pravno vse­bino ter knjige s podro­čja polju­dne zna­no­sti, eko­no­mije, zgo­do­vine in psi­ho­lo­gije, med dru­gim: Civilizacija (Ferguson), Zakaj narodi pro­pa­dajo (Acemoglu & Robinson),  Špor­tni gen (Epstein), David in Goljat (Gladwell), Prikrito (Eagleman)…

Kontakt

  • info (at) periskop.si

OPOMBE: Vsi obja­vljeni pri­spevki so osebno mne­nje avtorja. Noben pri­spe­vek ni spon­zo­ri­ran (upo­ra­blja se samo ogla­sne pasice). Nekateri članki so bili pred­ho­dno obja­vljeni v tisku in so tukaj obja­vljeni z dovo­lje­njem izda­ja­te­ljev. Odlomki iz knjig so obja­vljeni z dovo­lje­njem založnika.

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x