Arhiv Avtorja:sandi

Koliko so vredni »izmerjeni« predvolilni odstotki

Spet smo v obdo­bju pogo­stih pred­vo­lil­nih anket, ob kate­rih se spo­mnimo na (domnevno Churchillov) cinični rek »Verjamem samo tisti sta­ti­stiki, ki jo sam pona­re­dim.« Zakaj se slo­ven­ske napo­vedi pona­vadi krepko raz­li­ku­jejo od dejan­skih izi­dov na voli­tvah in zakaj pogo­sto ostane vtis, da slu­žijo kot orodje za mani­pu­li­ra­nje z volil­nim tele­som?
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Finančno polpismeni v odraslo življenje

Le redko se zgodi, da kak kro­žek postane pred­met poslan­skega vpra­ša­nja v Državnem zboru. Decembra 2017 se je to zgo­dilo osnov­no­šol­skemu krožku Mladi in denar in sicer v zvezi z ume­šča­njem finanč­nega opi­sme­nje­va­nja v šol­ski kuri­kul (tre­nu­tno je ta snov zajeta le v nekaj urah pri pred­metu gospo­dinj­stvo): Kaj sta peda­go­ška stroka in poli­tika pri [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , , | Komentiraj

Če se ne učimo iz napak, stagniramo

Mednarodno zdru­že­nje za zračni tran­sport IATA je pred nekaj tedni obja­vilo sta­ti­stične kazalce var­no­sti letal­skega pro­meta v letu 2017. Na 41,8 mili­jo­nih pole­tov je po svetu poto­valo pri­bli­žno 4,1 mili­jarde potni­kov. Zgodilo se je 6 hudih nesreč s sku­paj 19 smr­tnimi žrtvami. To pomeni, da bi pov­prečni potnik moral vsa­ko­dnevno leteti celih 6.033 let, da [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Vsa zavajanja ZBS in njihovih plačanih mnenj v primeru CHF

Na dana­šnji okro­gli mizi »Pravni izzivi reše­va­nja pro­ble­ma­tike kre­di­tov v švi­car­skih fran­kih« so pred­stav­niki Združenja Frank obi­sko­val­cem raz­de­lili lično 28-stransko bro­šuro z naslo­vom Vsa zava­ja­nja ZBS in nji­ho­vih pla­ča­nih mnenj v pri­meru CHF.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

So zreli za milostni strel?

Pred več kot dese­timi leti je neka­tere upra­vljavce slo­ven­skih vza­je­mnih skla­dov zajela bal­kan­ska evfo­rija. Začetki so bili tudi za nji­hove vla­ga­te­lje obetavni.
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj

Pomanjkljiv register žičniških naprav

Ministrstvo za infra­struk­turo (MZI) je po zakonu dol­žno voditi javni regi­ster žič­ni­ških naprav (gon­dole, vzpe­njače, sede­žnice in vleč­nice) z nji­ho­vimi teh­nič­nimi in var­no­stnimi podatki, saj je pri­stojno tudi za nad­zor var­no­sti nji­ho­vih upo­rab­ni­kov (smu­čar­jev). Ko sem se decem­bra 2017, po dogodku na Krvavcu,  o tem poza­ni­mal, sem ugo­to­vil, da tega regi­stra na spletu ni. Na [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka | Komentiraj

Kakšen je dober zavarovalni agent?

Vsaka stvar se enkrat zgodi prvič, tudi prvo skle­pa­nje oseb­nega zava­ro­va­nja. Morda smo si na kre­dit kupili prvo sta­no­va­nje ali pa dobili nara­ščaj, se ob tem zave­dli star­še­vske odgo­vor­no­sti in ugo­to­vili, da potre­bu­jemo življenj­sko zava­ro­va­nje. Kako se pri­pra­vimo na obisk zasto­pnika in kako se pre­pri­čamo, da nam bo nekdo, ki ga prvič vidimo, lahko sve­to­val [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Denar in ljubezen — kamen spotike?

Slovensko lepo­slovje iz pol­pre­te­kle zgo­do­vine vse­buje mnogo zgodb o lju­be­znih, ki so bile obso­jene na neu­speh zaradi sta­tu­snih raz­lik. Če se je grun­tar­ski fant zagle­dal v baj­tar­sko dekle ali obra­tno, sko­rajda ni moglo priti do sreč­nega konca. Danes morda zveni surovo, toda nek­daj je veljalo nasle­dnje: poroka je bila pre­te­žno poslovna tran­sak­cija; zaže­le­nost neve­ste je [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka | Komentiraj

Polemika pravnikov o kreditih v CHF

O pro­ble­ma­tiki kre­di­tov v švi­car­skih kre­di­tih že dalj časa poteka živahna pole­mika v pravni stroki, v glav­nem na stra­neh revije Pravna pra­ksa (PP). Niti slu­čajno namreč med prav­niki ni soglasja o tem, kateri pred­pisi naj bi bili kršeni in kakšne bi morale biti posle­dice (bra­lec, ki pre­bere samo uvod v zakon, ki ga je v [...]
Objavljeno v kategoriji banke, mediji | Značka | Komentiraj

Javno objavljen zakon Združenja Frank

Končno je v jav­nost pri­šlo bese­dilo v par­la­ment vlo­že­nega pre­dloga zakona o kon­ver­ziji kre­di­tov v švi­car­skih fran­kih, ki ga je pri­pra­vilo Združenje Frank. Razdelek Ocena sta­nja v uvodu bese­dila je dokaj ten­den­ci­o­zen, zani­mive pa so pri­loge na koncu dokumenta.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x