Arhiv Avtorja:sandi

Provizije ni bilo

Sodni pro­cesi spre­mi­njajo tudi jezik. Nepremičninska branža je imela 17. in 18. novem­bra 2011 vsa­ko­le­tni posvet v Portorožu. V nepre­mič­nin­sko posre­dni­ški sek­ciji so med dru­gim raz­pra­vljali tudi o nasta­ja­jo­čem novem kode­ksu dobrih poslov­nih obi­ča­jev v pro­metu z nepremičninami.
Objavljeno v kategoriji jezik | Komentiraj

Socialna pomoč postane kredit

V dana­šnjem Delu se komen­ta­torka Erika Repovž spra­šuje, ali po uve­lja­vi­tvi nove soci­alne zako­no­daje sploh še lahko govo­rimo o soci­alni pomoči, če pa ta v bistvu postaja kre­dit, ki ga bo država od dedi­čev zah­te­vala nazaj. Zadeva je dejan­sko kon­tro­ver­zna. O njej smo pred časom govo­rili v temi Kdor je lastnik nepre­mič­nine, ni soci­alni pri­mer.
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | 5 Komentarji

Vedeževalka: Kupite stanovanje zdaj!

Podjetje iPro­jekt, ki zadnje čase ni dovolj uspe­šno pri  pro­daji novo­gra­denj  v »oazi v mestu« in ob »mavrici na sreč­nem koncu mesta«, se je pre­pri­če­va­nja poten­ci­al­nih kup­cev zdaj lotilo še s stri­pom z naslo­vom Družina Novak pred težko odlo­či­tvijo. Glavno vlogo v njem ima vede­že­valka, ki ima
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Zamegljevanje podražitev se ne obnese

Koliko zara­ču­nati za izde­lek ali sto­ri­tev, ki ga ozi­roma jo ponu­jamo? V zadnjem času, času izo­bi­lja, ni bil naj­ve­čji pro­blem, kako nekaj nare­diti, pač pa, kako to pro­dati. Zato lahko loč­nico med pre­ži­ve­tjem pod­je­tja ali nje­go­vim pro­pa­dom pred­sta­vlja ravno uspe­šen odgo­vor na ome­njeno vpra­ša­nje. Z obli­ko­va­njem opti­mal­nih cen za dosego kar naj­ve­čjega dobička se v [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | Komentiraj

Prodaje stanovanj, po predelih v Ljubljani

Na poziv iz prej­šnjega pri­spevka se je javila bralka bloga, ki upo­ra­blja forum­ski vzde­vek »rava«. Objavljene  podatke je pre­me­tala in pri­pra­vila nasle­dnja dva gra­fi­kona o sta­nju pro­daje sta­no­vanj po kata­str­skih obči­nah zno­traj Mestne občine Ljubljana (tako podrob­nih vpo­gle­dov namreč  GURS ne obja­vlja). Opombe: Upoštevana so samo sta­no­va­nja, neka­tere oči­tne napake v podat­kih so bile izlo­čene. [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Seznam prodanih stanovanj v Ljubljani

Zadnjič sem ome­njal podatke iz evi­dence trga nepre­mič­nin, pri­do­bljene po Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja, ki jih Geodetska uprava zbira po zakonu, obja­vlja pa samo v neprak­tični obliki raz­su­tih točk na zemlje­vidu. Podatke o kupo­pro­daj­nih tran­sak­ci­jah z lju­bljan­skimi sta­no­va­nji sem ure­dil in spra­vil v pre­gle­dnico. Tukaj so.
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Ste trgovina ali kaj drugega?

Pred časom je Mercator pom­po­zno ozna­nil, da zaradi eko­lo­ških razlo­gov kup­cem ne bodo več dajali vrečk na bla­gaj­nah. Skrajno netr­pe­žnih, pere­sno lah­kih vrečk, s kakr­šno sicer niti dveh tetra­pa­kov mleka nisi mogel pri­ne­sti do avta, ne da bi se str­gala. Kar pa jih ne moti, da ne bi kup­cem vsi­lje­vali nepo­trebne, z eko­lo­škega vidika bistveno [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Evidenca trga nepremičnin, V1.0

Država že nekaj časa beleži posle z nepre­mič­ni­nami in izgra­juje evi­denco trga nepre­mič­nin. Po zakon­skem poo­bla­stilu to počne Geodetska uprava RS, ki so ji podatke dol­žni posre­do­vati nepre­mič­nin­ske agen­cije, notarji, davčna uprava in občine ter upravne enote. Gre za zani­mive podatke jav­nega zna­čaja, ki jih GURS tudi pri­ka­zuje na svo­jem sple­tnem pro­stor­skem por­talu. Toda ta [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Zategovanje pasu: do katere luknje

Zadnjič sem nale­tel na tale gra­fi­kon z oce­nje­nim pri­ho­dnjim pad­cem zasebne potro­šnje v raz­vpi­tih evrop­skih peri­fer­nih drža­vah. Padec bo hujši tam, kjer so imeli izra­zit nepre­mič­nin­ski balon, to pa sta pred­vsem Irska in Špa­nija. Slovenija pri balonu za njima ni kaj dosti zao­sta­jala, saj so se realne cene sta­no­vanj­skih nepre­mič­nin med 2003 in 2008 napih­nile [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka | Komentiraj

Izkoristi.me

Domači ponu­dniki sku­pin­skih popu­stov se še naprej mno­žijo. Tale (Izkoristi.me) je ubral za moj okus pame­tno tak­tiko. V štartu se je ome­jil tako geo­graf­sko kot vse­bin­sko, upo­ra­bil pa je neko­liko spre­me­njen poslovni model:
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x