Arhiv Avtorja:sandi

S taksijem v šolo

Ena od lju­bljan­skih taksi služb na svo­jih vozi­lih ogla­šuje: Samo 0,69 €/km za dijake in štu­dente. In dejan­sko se da zju­traj okoli šol in fakul­tet videti taksije.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Sončni biznis

Zadnje čase lahko opa­zimo pravo poplavo pro­pa­gande za majhne sončne elek­trarne. Glasni so doba­vi­te­lji opreme (ena, dva, tri), zra­ven so banke (ena, dva)  z namen­skimi kre­diti in zava­ro­val­nice (ena, dva) z zava­ro­va­njem (toča, vihar, van­da­li­zem), pri­re­jajo se izo­bra­že­valni semi­narji. Ali je mon­taža sončne elek­trarne na streho res tak zade­tek, s finanč­nega stališča?
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 6 Komentarji

Kazalnika stroškov RIY pri nas še ne bo

V febru­ar­ski šte­vilki Mojih Financ je Marja Milič raz­i­skala vra­ču­nane stro­ške nalož­be­nih zava­ro­vanj pri slo­ven­skih zava­ro­val­ni­cah (Kako zava­ro­val­nice moto­vi­lijo pri stro­ških nalož­be­nih življenj­skih zava­ro­vanj). Ta tema se  pri nas vleče že dolga leta, napre­du­jemo pa z lede­ni­ško hitro­stjo. Naslednji korak naprej bo opra­vljen šele po leto­šnjem maju, ko bo Agencija za zava­ro­valni nad­zor pred­pi­sala eno­tna [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka | Komentiraj

Leto pozneje — padanje se ni ustavilo

Po enem letu od dokaj odmev­nega pri­spevka o poku nepre­mič­nin­skega balona poglejmo, kje smo zdaj, v tre­tjem letu od dose­že­nega vrha. Medijsko naj­bolj raz­vpite novo­gra­dnje se ponu­jajo ceneje kot lani, brez veli­kega uspeha. Nepremičninarji kljub temu radi zava­jajo s podatki o domnevno uspe­šno pote­ka­joči pro­daji, kot je lepo v svo­jem blogu raz­kril Tadej Kotnik.
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 2 Komentarji

Politična korektnost zmaga, ko zdrava pamet odpove

Evropsko sodi­šče v Luksemburgu je spre­jelo kon­tro­ver­zno odlo­či­tev v zvezi z zava­ro­val­nimi pre­mi­jami. Kakršnokoli cenovno raz­li­ko­va­nje med moškimi in žen­skami, če je še tako pod­prto z dej­stvi (npr. daljša življenj­ska doba žensk), za sodnike pred­sta­vlja pre­po­ve­dano dis­kri­mi­na­cijo. Evropskim zava­ro­val­ni­cam je zapo­ve­dalo, da morajo od 21.12. 2012 dalje pri vseh novo skle­nje­nih zava­ro­val­nih pogod­bah dolo­čiti pre­mije [...]
Objavljeno v kategoriji butalci, zavarovanje | 1 Komentar

Izračun pokojninske luknje

V slo­ven­ski podru­žnici zava­ro­val­nice Wiener Städtische so izde­lali zani­miv sple­tni kal­ku­la­tor. Ta vzame nekaj pred­po­stavk ter dejan­ske sta­ti­stične podatke, nato pa po vnosu kon­kre­tnih posa­me­zni­ko­vih podat­kov izra­čuna, koliko mu bo ob upo­ko­ji­tvi zmanj­kalo. Koliko bo naša prva pokoj­nina nižja od zadnje plače pred upo­ko­ji­tvijo? Z dru­gimi bese­dami, koli­kšna pokoj­nin­ska vrzel nam grozi?
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Odločitve ne sprejmite z levo roko

Po dese­tih letih od vklju­či­tve v kolek­tivni II. pokoj­nin­ski ste­ber, letos prvi­krat dobiva pra­vico do enkra­tnega dviga sred­stev večje šte­vilo zava­ro­van­cev. Postavlja se jim vpra­ša­nje: nada­lje­vati vpla­če­va­nje (če so še vedno pri istem delo­da­jalcu), ohra­niti miro­va­nje sred­stev na svo­jem pokoj­nin­skem računu (če so vmes delo­da­jalca zame­njali) ali dvi­gniti denar. Tisti zava­ro­vanci, ki so že upo­ko­jeni, [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , , | Komentiraj

Nepravični predlogi so kaznovani

Igra Ultimat je v svetu ver­je­tno naj­več­krat izve­deni eko­nom­ski eks­pe­ri­ment. Poteka pa pri­bli­žno tako: vodja eks­pe­ri­menta raz­deli udeležence-prostovoljce v pare, potem se v vsa­kem paru izžre­bata vlogi, tako da en igra­lec postane pro­da­ja­lec, drugi pa kupec, pri čemer se kupec in pro­da­ja­lec med seboj ne poznata. Raziskovalci niso nikoli imeli težav s pri­do­bi­va­njem pro­sto­volj­cev za [...]
Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , , | Komentiraj

Zapisniki ATVP v rubriki DOSJE

V rubriki Dosje sem obja­vil pre­jete zapi­snike 186 sej stro­kov­nega sveta Agencije za trg vre­dno­stnih papirjev med letoma 1995 in 2002, ki sku­paj obse­gajo malo čez 1.000 strani. Zakaj?
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Od junaka do bedaka v enem letu

Včeraj sem ome­njal pri­mer­javo rezul­ta­tov mojega Pokojninskega teme­lja Slovenica s tremi vza­je­mnimi skladi, od kate­rih se je v zadnjih 7 letih naj­bo­lje odre­zal mešani sklad Ilirika Modra kom­bi­na­cija. Toda pri tem skladu nale­timo na čuden, težko razu­mljiv rezul­tat pri naj­no­vej­ših oce­nah in zvez­di­cah revije Moje Finance.
Objavljeno v kategoriji skladi | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x