Arhiv Avtorja:sandi

Blogonomika na miniaturnem trgu

Za temat­ske bloge, kakr­šen je tale, povrhu pa še v jeziku, ki ga razume le 2 mili­jona ljudi, je mone­ti­za­cija sple­tnih vse­bin zah­tevna reč, ki nima ravno viso­kega poten­ci­ala. O pla­čljivi naroč­nini seveda ni govora, saj se to ne izide niti naj­ve­čjim slo­ven­skim (tiska­nim) medi­jem. Obiska se nika­kor ne more nabrati toliko, da bi bilo [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | 2 Komentarji

Denar in sreča: znanstvenikov pogled

Ljudje sča­soma pri­dejo do spo­zna­nja o rela­tivni vre­dno­sti denarja. Ali takrat, ko so dovolj bogati, ali pa — če jim to ne uspe — takrat, ko so dovolj stari. Kaj nekomu pomeni dolo­čen zne­sek denarja, je oči­tno odvi­sno od nje­gove življenj­ske situ­a­cije. Obstajajo pa tudi čisto resni znan­stve­niki, ki z denar­jem kot meri­lom vre­dno­tijo razne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija, hec | Značka | Komentiraj

Zaščita pred napihovanjem obresti

Kadar jemljemo dol­go­ročni kre­dit, imamo dve možno­sti. Fiksna obre­stna mera, ki bo ostala nespre­me­njena ves čas odpla­če­va­nja, ali pa spre­men­ljiva obre­stna mera, ki se bo peri­o­dično (npr. na 6 ali 12 mese­cev) spre­mi­njala. Vnaprej seveda ne vemo, po kateri raz­li­čici bomo morali pla­čati več obre­sti. Spremenljiva obre­stna mera pa je nepri­je­tna pred­vsem zato, ker je [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Komentiraj

Komunisti v mestni upravi

Današnje Delo pri­naša zani­mivo opazko o lju­bljan­skem mestnem usluž­bencu, ki kar s svo­jega delov­nega mesta po e-pošti novači kan­di­date za pri­dru­ži­tev »komu­ni­stič­nemu forumu Socialnih demokratov.«
Objavljeno v kategoriji hec | Značka | 1 Komentar

Kaj je novega pri Lyonessu

Fenomen Lyoness kar­tice me še vedno zanima z vidika učin­kov psi­ho­lo­gije pri eko­nom­skih poja­vih (nekaj­krat sem to kar­tico že ome­njal v blogu, moje mne­nje o tem pa je še vedno tako kot pred letom dni). Zadeva je oči­tno še vedno v fazi rasti, tre­nu­tni pro­dajni hit pa je nakup slo­ven­ske vinjete na drugi strani meje.  Spodnje [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | 6 Komentarji

Zbirke dokumentov v novi rubriki Dosje

Naslednjo raz­ši­ri­tev vse­bine tega bloga pred­sta­vlja rubrika DOSJE. Najdete jo v zgor­njem meniju in zaen­krat vse­buje dve temat­ski zbirki ske­ni­ra­nih listin, naslo­vljeni s kra­ti­cama PZZ in ZDIJZ.
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Ležarine so obležale

Spet je tisti čas, ko so aktu­alne leža­rine, ki nam jih bor­zne hiše vsako leto zara­ču­najo za del­nice ali obve­znice, ki jih imamo na trgo­val­nih raču­nih. Ta stro­šek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spra­vlja ob živce mno­žico cer­ti­fi­kat­skih del­ni­čar­jev, saj jim vsako leto odreže košček pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah, tudi če še nikoli niso [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka | 7 Komentarji

Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«

Če na gosto pro­me­tne ceste spu­stimo voz­nike, ki niso uspo­so­bljeni za upra­vlja­nje motor­nih vozil in ne poznajo vseh pro­me­tnih pred­pi­sov, ne moremo biti pre­se­ne­čeni, če potem pride do mno­žič­nih karam­bo­lov. Podobno velja tudi pri potro­šni­kih in nji­hovi vožnji skozi labi­rinte finanč­nih pro­duk­tov. Konec okto­bra je vla­dna medre­sor­ska delovna sku­pina pri­pra­vila dolgo pri­ča­ko­vani osnu­tek naci­o­nal­nega pro­grama finanč­nega [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Kaj točno hoče Evropska komisija pri zdravstvu

V rubriki Dosje — PZZ sem zdaj obja­vil še manj­ka­joči doku­ment z naslo­vom Obrazloženo mne­nje, ki poja­snjuje, katere zadeve Evropska komi­sija še vedno očita Sloveniji glede ure­di­tve pro­sto­volj­nega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja. Doslej je manj­kal, ker ga je bilo treba zah­te­vati po Zakonu o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja in to traja par tednov. Povzetek: Bruselj ne spre­jema slo­ven­skih [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Komentiraj

Formula za izračun najemnine za stanovanje

Že dalj časa je znano, da se Stanovanjski sklad RS brez uspeha trudi spra­viti v pro­met neka­tere nepre­mič­nine, ki jih je zgra­dil. Najprej jih ni mogel pro­dati, potem se je neka­te­rih zne­bil tako, da so jih pre­vzele občine za nepro­fi­tni najem, pa še vedno jih je pre­cej ostalo. Zdaj se je kot kaže odlo­čil, da te [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x