Arhiv Avtorja:sandi

Obetajo se živahnejši časi

Kljub vse­splo­šnemu opti­mi­stič­nimu pri­ča­ko­va­nju v letu 2003 ni pri­šlo do pomemb­nih pre­mi­kov na trgu vza­je­mnih skla­dov v Sloveniji. Še naj­bolj so k temu pri­spe­vali novi pred­pisi, ki so spre­me­nili pogoje poslo­va­nja in obre­me­nili družbe za upra­vlja­nje z mno­žico nuj­nih spre­memb in pri­la­go­di­tev nji­ho­vega dela v krat­kem času.  Edini novi­nec, ki je v zadnjem hipu ujel [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Jabolka in hruške

Pri nas doslej vza­je­mni skladi niso imeli pred­pi­sane kla­si­fi­ka­cije. Oznake ‘del­ni­ški’, ‘mešani’, ‘urav­no­te­ženi’, ‘obve­zni­ški’ so se sicer pogo­sto upo­ra­bljale, ven­dar natanč­nih kri­te­ri­jev za uvr­šča­nje v sku­pine ni bilo. Upravljavci skla­dov so si v puščali veliko mane­vr­skega pro­stora, saj npr. ome­ji­tev za delež del­nic nav­zgor in nav­zdol v pra­vi­lih upra­vlja­nja pona­vadi ni zasle­diti. Tudi zato je [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Spet davčna reforma

V Sloveniji je konec leta 2003 spet aktu­alna ‘davčna reforma’: pre­raz­po­re­ja­nje davč­nega bre­mena s ciljem pobrati več davka. V reformi tudi nastopa doho­dnina in zno­traj nje tudi davek na kapi­tal­ski dobi­ček. Ta je bil doslej za fizične osebe po treh letih neob­dav­čen, pred pote­kom treh let pa obdav­čen pre­cej visoko, saj je lahko za posa­me­znika [...]
Objavljeno v kategoriji davki | Značka , | Komentiraj

Presežena eksotika

Ena od bistve­nih sis­tem­skih spre­memb na kapi­tal­skem trgu v leto­šnjem letu je uve­lja­vlja­nje novega Zakona o inve­sti­cij­skih druž­bah (ZISDU-1). S sve­žnjem 40 pod­za­kon­skih aktov, ki jih je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev izdala v mesecu avgu­stu, so novi pred­pisi kom­ple­tni. Slovenskim vla­ga­te­ljem in upra­vljav­cem skla­dov pri­na­šajo šte­vilne novo­sti, v glav­nem v smeri, kot jo zapo­ve­duje [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

Redno varčevanje

Novi zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1) v 122. členu uvaja možnost rednega var­če­va­nja v vza­jem­cih z vna­prej­šnjim pla­či­lom vsto­pne pro­vi­zije. Ta način, ki je raz­šir­jen tudi v tujini (t.i. »Sparplan« v nem­ško­go­vo­re­čih drža­vah), so pri nas prvi izko­ri­stili pri družbi Medvešek Pušnik za sklad MP-Global.SI.
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Skrbeli bodo za vaš denar

»Samo da bo denar tam zares varen!« je ena od pogla­vi­tnih zah­tev novih var­če­val­cev v vza­je­mnih skla­dih, ki so pogo­sto neza­u­pljivi do vsega, razen ban­čne hra­nilne knji­žice. Da bo denar v skla­dih varen, bodo v pri­ho­dnje, po uve­lja­vi­tvi lani spre­jete zako­no­daje, zago­ta­vljali tudi t.i. »skrb­niki« skla­dov. To vlogo, ki jo Slovenija pov­zema po evrop­ski pra­ksi, [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Zasebnost podatkov o premoženju

Finančne zadeve so ena tistih plati posa­me­zni­ko­vega življe­nja, ki jo večina ljudi želi obdr­žati zasebno. Zato se ob odlo­ča­nju o načinu inve­sti­ra­nja pri­hran­kov neredko pojavi tudi pomi­slek o taj­no­sti tovr­stnih podatkov. Za mar­si­koga bi bilo lahko nepri­je­tno, če bi se podatki o sta­nju na nje­go­vem računu zna­šli v jav­no­sti. Prav to se obča­sno dogaja v [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Pametovanje nepremičninarjev

Kmalu po izbruhu afere Zbiljski gaj se je, delno tudi pod vpli­vom medij­skega poro­ča­nja, ustva­ril vtis o naiv­nih kup­cih, ki so si pač sami krivi, ker so kupo­vali »brez stro­kov­nja­kov«. Splošno znano naj bi namreč bilo, da je v tej državi nepre­mič­nine treba kupo­vati »s stro­kov­njaki«, kot naj bi bilo tudi pov­sem nor­malno, da vpis [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka , , , | 1 Komentar

Podzakonski akti k ZISDU-1

Zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje dopol­nju­jejo pod­za­kon­ski akti, ki jih pred­piše Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev.  S tem ji je zako­no­da­ja­lec pode­lil veliko pri­stoj­no­sti, saj je teh aktov kar 40 in vse­bu­jejo mnoge zah­teve, ki jih morajo upra­vljavci skla­dov izpol­nje­vati v raznih situ­a­ci­jah, razen tega pa podrob­neje opi­su­jejo možno­sti, ki jih prej­šnji [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

Za sosedi smo zaostali

Kljub lan­sko­le­tnemu bumu slo­ven­skih vza­jem­cev, Slovenija na tem podro­čju po prak­tično vseh kri­te­ri­jih zao­staja za Madžarsko, Češko ali Poljsko, pone­kod celo za Hrvaško. Kako je bila pred­nost iz druge polo­vice devet­de­se­tih let zapravljena?
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x