Arhiv Avtorja:sandi

Zasebnost podatkov o premoženju

Finančne zadeve so ena tistih plati posa­me­zni­ko­vega življe­nja, ki jo večina ljudi želi obdr­žati zasebno. Zato se ob odlo­ča­nju o načinu inve­sti­ra­nja pri­hran­kov neredko pojavi tudi pomi­slek o taj­no­sti tovr­stnih podatkov. Za mar­si­koga bi bilo lahko nepri­je­tno, če bi se podatki o sta­nju na nje­go­vem računu zna­šli v jav­no­sti. Prav to se obča­sno dogaja v [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Pametovanje nepremičninarjev

Kmalu po izbruhu afere Zbiljski gaj se je, delno tudi pod vpli­vom medij­skega poro­ča­nja, ustva­ril vtis o naiv­nih kup­cih, ki so si pač sami krivi, ker so kupo­vali »brez stro­kov­nja­kov«. Splošno znano naj bi namreč bilo, da je v tej državi nepre­mič­nine treba kupo­vati »s stro­kov­njaki«, kot naj bi bilo tudi pov­sem nor­malno, da vpis [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka , , , | 1 Komentar

Podzakonski akti k ZISDU-1

Zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje dopol­nju­jejo pod­za­kon­ski akti, ki jih pred­piše Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev.  S tem ji je zako­no­da­ja­lec pode­lil veliko pri­stoj­no­sti, saj je teh aktov kar 40 in vse­bu­jejo mnoge zah­teve, ki jih morajo upra­vljavci skla­dov izpol­nje­vati v raznih situ­a­ci­jah, razen tega pa podrob­neje opi­su­jejo možno­sti, ki jih prej­šnji [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

Za sosedi smo zaostali

Kljub lan­sko­le­tnemu bumu slo­ven­skih vza­jem­cev, Slovenija na tem podro­čju po prak­tično vseh kri­te­ri­jih zao­staja za Madžarsko, Češko ali Poljsko, pone­kod celo za Hrvaško. Kako je bila pred­nost iz druge polo­vice devet­de­se­tih let zapravljena?
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Korak nazaj pri transparentnosti

Na svo­jih sple­tnih stra­neh je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev obja­vila pre­dloge pod­za­kon­skih aktov iz svoje pri­stoj­no­sti, kot sledi iz določb letos uve­lja­vlje­nega zakona ZISDU-1. Vsi ti pred­pisi bodo vse­bin­sko podrob­neje dolo­čali pri­ho­dnje poslo­va­nje inve­sti­cij­skih skla­dov v Sloveniji. Pred mese­cem dni smo v tej rubriki govo­rili o pre­gle­dno­sti poslo­va­nja vza­je­mnih skla­dov, ki jo zago­ta­vljajo slo­ven­ski [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Preglednost vzajemnih skladov

Za obve­šče­nost inve­sti­tor­jev je v Sloveniji z zako­no­dajo zelo dobro poskr­bljeno. Novi zakon ZISDU-1 natančno navaja, kaj vse morajo družbe za upra­vlja­nje javno obja­viti v časo­pisju in katere listine morajo biti na vpo­gled vla­ga­te­ljem ter katere podatke morajo vse­bo­vati. Najpomembnejši doku­ment je pro­spekt sklada z obi­ljem opi­snih in šte­vilč­nih podat­kov o samem skladu, prav­nih okvi­rih, [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Pravica do informacij in logika birokratov

Pred krat­kim je bil končno tudi v Sloveniji spre­jet Zakon o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ). Njegov namen je zago­to­viti obve­šče­nost jav­no­sti o zade­vah jav­nega zna­čaja in pre­pre­če­vati samo­vo­ljo ura­dni­kov pri odlo­ča­nju o tem, katere infor­ma­cije iz svo­jega delo­kroga bodo posre­do­vali v jav­nost in kate­rih ne. Zakon je začel veljati 22.3. 2003 in kaj [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | Komentiraj

V ZDA strah pred novostmi

Glavna dogodka meseca marca, dvojni refe­ren­dum o vstopu v Evropsko unijo in Nato ter vojna v Iraku sta do neke mere vzne­mi­rila tudi slo­ven­ske vla­ga­te­lje v vre­dno­stne papirje. Za ta trg je nedvo­mno pomem­ben bli­ža­joči se vstop v gospo­dar­sko obmo­čje Evropske unije, vse­ka­kor pa je tudi potr­di­tev spre­jema vabila v Severnoatlantsko zave­zni­štvo pri­spe­vala k dvigu [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

»Nadmudrivanje« in nacionalni interes

Nekajtedensko mrtvilo na trgu vre­dno­stnih papir­jev je v začetku marca raz­bur­kala Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev s spo­ro­či­lom, da je vlo­žila 6 ovadb za nedo­vo­ljeno izko­ri­šča­nje notra­njih infor­ma­cij v času tik pred javno objavo ponudbe za pre­vzem Leka s strani Novartisa. Ovadeni naj bi se s pomo­čjo tran­sak­cij v tistem času neu­pra­vi­čeno oko­ri­stili in pri­do­bili [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

Pokojninski računi 401(k)

Dolgo pri­pra­vljana pokoj­nin­ska reforma v Sloveniiji doslej, po dveh letih od spre­jema nove zako­no­daje, še ni dala pri­ča­ko­va­nih rezul­ta­tov. Pojavilo se je sicer kar nekaj ponu­dni­kov pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (PDPZ), ven­dar pa bodo neka­te­rih od njih oči­tno dokaj krat­kega veka. En vza­je­mni pokoj­nin­ski sklad bo pre­ne­hal poslo­vati, dve pokoj­nin­ski družbi se pri­pa­jata k dru­gima [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x