Arhiv Avtorja:sandi

Kako glasujejo v našem imenu

Pred krat­kim se je izte­kel 60-dnevni rok za odziv zain­te­re­si­rane jav­no­sti na enega kon­tro­ver­znej­ših pre­dlo­gov ame­ri­ške agen­cije za vre­dno­stne papirje (SEC). Pod vpli­vom nedav­nih raču­no­vod­skih škan­da­lov in mal­ver­za­cij v neka­te­rih jav­nih druž­bah in oči­tno neza­do­stnega nad­zora del­ni­čar­jev nad upra­vami, je namreč SEC pre­dla­gala obve­zno javno raz­kri­tje infor­ma­cij o tem, kako na skup­šči­nah del­ni­čar­jev gla­su­jejo upra­vljalci [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , , | Komentiraj

Tuji skladi v ilegali

Ena od glav­nih novo­sti spre­me­nje­nega Zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1), ki je v teh dneh v postopku v par­la­mentu, bo ure­di­tev pro­daje med­na­ro­dnih skla­dov v Sloveniji. Mnogi var­če­valci so se zanje že doslej zani­mali, ven­dar je situ­a­cija bila in je še vedno neko­liko nejasna. Od 1.7. 2001 lahko rezi­denti Slovenije kupu­jemo [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Nov veter na trgu življenjskih zavarovanj

V letu 2002 poteče mnogo dese­tle­tnih polic življenj­skega zava­ro­va­nja in zava­ro­vanci se soo­čajo z vpra­ša­njem, kako naprej. Se ponovno zava­ro­vati ali pa pre­jeta sred­stva vlo­žiti kako dru­gače? Odgovor ni eno­sta­ven, saj nam je danes na voljo bistveno boga­tejša izbira kot pred leti. Za tiste, ki življenj­skega zava­ro­va­nja sploh ne potre­bu­jejo, saj nimajo svoj­cev, ki bi bili [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , | Komentiraj

ZPSPID — the next generation

Kot poro­čajo mediji, bo mini­str­stvo za finance iz par­la­menta spet uma­knilo pre­dlog zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1) in pri­pra­vilo novi pre­dlog. Po dol­go­le­tnem meč­ka­nju in neiz­pol­nje­nih obve­zno­stih iz pri­dru­ži­tve­nega spo­ra­zuma EU bodo šli torej od začetka. Žal pre­dla­ga­telj in vla­dna koa­li­cija v tem pri­meru zaradi dre­ves ne vidita gozda in s [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka , , | Komentiraj

Novi ZISDU — osem let križanja interesov

V par­la­mentu je novi zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1). Gre za pred­pis, ki potre­buje teme­ljito pre­ve­tri­tev in uskla­di­tev z evrop­skimi civi­li­za­cij­skimi nor­mami, saj je obsto­ječi zakon iz leta 1994 zelo ome­ju­joč: vstop tuj­cev v panogo upra­vlja­nja inve­sti­cij­skih skla­dov je v Sloveniji z zako­nom pre­po­ve­dan, upra­vljalci pa potro­šni­kom ne morejo ponu­diti finanč­nih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Življenjsko zavarovanje ali neposredno v sklade

Eno od pogo­stih vpra­šanj, ki jih zadnje čase dobi­vamo od upo­rab­ni­kov na sple­tnem infor­ma­cij­skem ser­visu www.vzajemci.com, se glasi takole: »V čem je sploh raz­lika med var­če­va­njem v skla­dih nepo­sre­dno in posre­dno preko zava­ro­val­nice? Mar ni to vse­eno?« Da se taka vpra­ša­nja poja­vljajo, je več razlo­gov. Eden od njih ima opra­viti z bli­žnjo pre­te­klo­stjo, v kateri [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , | Komentiraj

Zračno plovilo kot človekova pravica

Ena od naj­bolj zna­čil­nih stvari pri naj­no­vej­šem škan­dalu z naku­pom vla­dnega letala Falcon je lice­merje. Vladni ura­dniki, ki imajo po lastnem pre­pri­ča­nju neod­tuj­ljivo pra­vico do udob­nih poto­vanj z luksu­znim zrač­nim plo­vi­lom, bodo še naprej ob raznih pri­lo­žno­stih zatr­je­vali, da je davke pač neiz­o­gibno treba pove­če­vati, in tar­nali, da brez povi­ša­nja davč­nih sto­penj vlada ne bo [...]
Objavljeno v kategoriji davki | Značka , , | Komentiraj

10 let vzajemnih skladov

Te dni mineva 10 let od usta­no­vi­tve prvega slo­ven­skega vza­je­mnega sklada Galilea v začetku leta 1992. Kaj je možnost var­če­va­nja v vza­je­mnih ali, kot jih tudi ime­nu­jemo, »odpr­tih« inve­sti­cij­skih skla­dih v tem dese­tle­tju pri­ne­sla v naš pro­stor in kakšna je per­spek­tiva za naprej? Začetki so bili udar­ni­ški. Podjetniška ini­ci­a­tiva je kot pona­vadi pre­hi­tela zako­no­da­jalca in [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Luksemburški skladi SICAV

Luksemburški skladi SICAV (inve­sti­cij­ska družba s spre­men­lji­vim kapi­ta­lom, fr. société d’investissement à capi­tal vari­a­ble) so v med­na­ro­dnem merilu naj­bolj raz­šir­jena pravno-formalna oblika odpr­tega inve­sti­cij­skega sklada. Spodbudno pod­je­tni­ško oko­lje, dobra finančna infra­struk­tura ter ugo­den geo­graf­ski polo­žaj so vpli­vali na dej­stvo, da je Luksemburg kot prva država v takra­tni Evropski gospo­dar­ski sku­pno­sti že leta 1988 svoj področni [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Z zakonom proti skrivaštvu

Slovenija potre­buje zakon o zago­ta­vlja­nju pra­vice dostopa do jav­nih infor­ma­cij. V zadnjih dneh sta na to spet opo­zo­rila dva inci­denta. Postopek vla­dnega ime­no­va­nja direk­torja agen­cije za tele­ko­mu­ni­ka­cije in radi­o­di­fu­zijo je pote­kal tako skriv­no­stno, kot da bi šlo naj­manj za izbi­ra­nje nasle­dnjega papeža. Pri odgo­vo­rih na vpra­ša­nja o podat­kih o nepra­vil­no­sti v banki LBS, newyor­ški hčeri [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x