Arhiv Avtorja:sandi

Preglednost vzajemnih skladov

Za obve­šče­nost inve­sti­tor­jev je v Sloveniji z zako­no­dajo zelo dobro poskr­bljeno. Novi zakon ZISDU-1 natančno navaja, kaj vse morajo družbe za upra­vlja­nje javno obja­viti v časo­pisju in katere listine morajo biti na vpo­gled vla­ga­te­ljem ter katere podatke morajo vse­bo­vati. Najpomembnejši doku­ment je pro­spekt sklada z obi­ljem opi­snih in šte­vilč­nih podat­kov o samem skladu, prav­nih okvi­rih, [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Pravica do informacij in logika birokratov

Pred krat­kim je bil končno tudi v Sloveniji spre­jet Zakon o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ). Njegov namen je zago­to­viti obve­šče­nost jav­no­sti o zade­vah jav­nega zna­čaja in pre­pre­če­vati samo­vo­ljo ura­dni­kov pri odlo­ča­nju o tem, katere infor­ma­cije iz svo­jega delo­kroga bodo posre­do­vali v jav­nost in kate­rih ne. Zakon je začel veljati 22.3. 2003 in kaj [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | Komentiraj

V ZDA strah pred novostmi

Glavna dogodka meseca marca, dvojni refe­ren­dum o vstopu v Evropsko unijo in Nato ter vojna v Iraku sta do neke mere vzne­mi­rila tudi slo­ven­ske vla­ga­te­lje v vre­dno­stne papirje. Za ta trg je nedvo­mno pomem­ben bli­ža­joči se vstop v gospo­dar­sko obmo­čje Evropske unije, vse­ka­kor pa je tudi potr­di­tev spre­jema vabila v Severnoatlantsko zave­zni­štvo pri­spe­vala k dvigu [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

»Nadmudrivanje« in nacionalni interes

Nekajtedensko mrtvilo na trgu vre­dno­stnih papir­jev je v začetku marca raz­bur­kala Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev s spo­ro­či­lom, da je vlo­žila 6 ovadb za nedo­vo­ljeno izko­ri­šča­nje notra­njih infor­ma­cij v času tik pred javno objavo ponudbe za pre­vzem Leka s strani Novartisa. Ovadeni naj bi se s pomo­čjo tran­sak­cij v tistem času neu­pra­vi­čeno oko­ri­stili in pri­do­bili [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

Pokojninski računi 401(k)

Dolgo pri­pra­vljana pokoj­nin­ska reforma v Sloveniiji doslej, po dveh letih od spre­jema nove zako­no­daje, še ni dala pri­ča­ko­va­nih rezul­ta­tov. Pojavilo se je sicer kar nekaj ponu­dni­kov pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (PDPZ), ven­dar pa bodo neka­te­rih od njih oči­tno dokaj krat­kega veka. En vza­je­mni pokoj­nin­ski sklad bo pre­ne­hal poslo­vati, dve pokoj­nin­ski družbi se pri­pa­jata k dru­gima [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , | Komentiraj

Arthur Levitt: Spoprimi se z Wall Streetom

»Vlagateljem tro­sijo laži in pol­re­snice. Pri tem sode­lu­jejo uprave pod­je­tij, bor­zni ana­li­tiki, bro­kerji, upra­vljavci skla­dov. Skoraj nemo­goče je ločiti pošten nasvet od pro­daj­nih floskul.« V tako črnih bar­vah je raz­mere na ame­ri­ških kapi­tal­skih trgih pred nekaj meseci v svoji knjigi nasli­kal Arthur Levitt, nek­da­nji dol­go­le­tni pred­se­dnik ame­ri­ške komi­sije za trg vre­dno­stnih papir­jev (SEC). Z delom [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka , , , | Komentiraj

Leto presežnikov in kontrastov

Leto 2002 je bilo pri vza­je­mnih skla­dih leto pre­se­žni­kov in leto kon­tra­stov. V Sloveniji izje­mna popu­la­ri­za­cija in fan­ta­stični donosi, na Zahodu, pred­vsem v ZDA pa že tre­tje leto pada­nja. Poglejmo podrobnosti.
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Kako glasujejo v našem imenu

Pred krat­kim se je izte­kel 60-dnevni rok za odziv zain­te­re­si­rane jav­no­sti na enega kon­tro­ver­znej­ših pre­dlo­gov ame­ri­ške agen­cije za vre­dno­stne papirje (SEC). Pod vpli­vom nedav­nih raču­no­vod­skih škan­da­lov in mal­ver­za­cij v neka­te­rih jav­nih druž­bah in oči­tno neza­do­stnega nad­zora del­ni­čar­jev nad upra­vami, je namreč SEC pre­dla­gala obve­zno javno raz­kri­tje infor­ma­cij o tem, kako na skup­šči­nah del­ni­čar­jev gla­su­jejo upra­vljalci [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , , | Komentiraj

Tuji skladi v ilegali

Ena od glav­nih novo­sti spre­me­nje­nega Zakona o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU-1), ki je v teh dneh v postopku v par­la­mentu, bo ure­di­tev pro­daje med­na­ro­dnih skla­dov v Sloveniji. Mnogi var­če­valci so se zanje že doslej zani­mali, ven­dar je situ­a­cija bila in je še vedno neko­liko nejasna. Od 1.7. 2001 lahko rezi­denti Slovenije kupu­jemo [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Nov veter na trgu življenjskih zavarovanj

V letu 2002 poteče mnogo dese­tle­tnih polic življenj­skega zava­ro­va­nja in zava­ro­vanci se soo­čajo z vpra­ša­njem, kako naprej. Se ponovno zava­ro­vati ali pa pre­jeta sred­stva vlo­žiti kako dru­gače? Odgovor ni eno­sta­ven, saj nam je danes na voljo bistveno boga­tejša izbira kot pred leti. Za tiste, ki življenj­skega zava­ro­va­nja sploh ne potre­bu­jejo, saj nimajo svoj­cev, ki bi bili [...]
Objavljeno v kategoriji zavarovanje | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x