Arhiv Avtorja:sandi

10 let vzajemnih skladov

Te dni mineva 10 let od usta­no­vi­tve prvega slo­ven­skega vza­je­mnega sklada Galilea v začetku leta 1992. Kaj je možnost var­če­va­nja v vza­je­mnih ali, kot jih tudi ime­nu­jemo, »odpr­tih« inve­sti­cij­skih skla­dih v tem dese­tle­tju pri­ne­sla v naš pro­stor in kakšna je per­spek­tiva za naprej? Začetki so bili udar­ni­ški. Podjetniška ini­ci­a­tiva je kot pona­vadi pre­hi­tela zako­no­da­jalca in [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Luksemburški skladi SICAV

Luksemburški skladi SICAV (inve­sti­cij­ska družba s spre­men­lji­vim kapi­ta­lom, fr. société d’investissement à capi­tal vari­a­ble) so v med­na­ro­dnem merilu naj­bolj raz­šir­jena pravno-formalna oblika odpr­tega inve­sti­cij­skega sklada. Spodbudno pod­je­tni­ško oko­lje, dobra finančna infra­struk­tura ter ugo­den geo­graf­ski polo­žaj so vpli­vali na dej­stvo, da je Luksemburg kot prva država v takra­tni Evropski gospo­dar­ski sku­pno­sti že leta 1988 svoj področni [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , | Komentiraj

Z zakonom proti skrivaštvu

Slovenija potre­buje zakon o zago­ta­vlja­nju pra­vice dostopa do jav­nih infor­ma­cij. V zadnjih dneh sta na to spet opo­zo­rila dva inci­denta. Postopek vla­dnega ime­no­va­nja direk­torja agen­cije za tele­ko­mu­ni­ka­cije in radi­o­di­fu­zijo je pote­kal tako skriv­no­stno, kot da bi šlo naj­manj za izbi­ra­nje nasle­dnjega papeža. Pri odgo­vo­rih na vpra­ša­nja o podat­kih o nepra­vil­no­sti v banki LBS, newyor­ški hčeri [...]
Objavljeno v kategoriji politika | Značka , , | Komentiraj

Portfeljaši v deželi čudakov

Ena od teo­rij zarote, ki si je v zadnjih letih nabrala mnogo pri­vr­žen­cev, pravi, da je bila ute­me­lji­tev Banke Slovenije za izgon tujih por­t­felj­skih vla­ga­te­ljev pred šti­rimi leti samo krinka za inte­res tistih doma­čih pomemb­ne­žev, ki so name­ra­vali poceni poku­piti pri­va­ti­za­cij­ske del­nice in bi jim pri tem tujci z denar­jem delali zgago. Mednje pri­šte­vajo tako [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Premoženjski svetovalci

Premoženjsko sve­to­va­nje je v raz­vi­tem svetu dobro uve­lja­vljena pod­je­tni­ška dejav­nost. Posamezniki, ki se samo­stojno ali v okviru majh­nih pod­je­tij s tem ukvar­jajo, so v ZDA znani pod ime­nom »cer­ti­fied finan­cial plan­ners« (CFP), v Veliki Britaniji pa »inde­pen­dent finan­cial advi­sers« (IFA). V dana­šnjem svetu velike izbire ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in inve­sti­cij­skih pro­duk­tov ti stro­kov­njaki poma­gajo stran­kam oce­niti [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

Čigav je pravzaprav dobiček?

Nedavno doga­ja­nje ob seji skup­ščine Kompasa MTS je spet opo­zo­rilo na spre­vr­ženo logiko, ki se ohra­nja v delu slo­ven­skih jav­nih del­ni­ških družb. Uprave pod­je­tij pogo­sto poj­mu­jejo zadr­ža­nje ustvar­je­nega dobička za svojo naravno pra­vico in se je krče­vito okle­pajo. Legitimno pri­za­de­va­nje del­ni­čar­jev za izpla­čilo dobička v obliki divi­dend se neredko pri­ka­zuje kot nera­zu­men pohlep neka­te­rih zuna­njih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Nebogljeni varovanci

Katera gospo­dar­ska panoga od nave­de­nih je v Sloveniji naj­bolj zašči­tena pred tujo kon­ku­renco? Odgovor A: tele­ko­mu­ni­ka­cije, odgo­vor B: letal­sko pre­vo­z­ni­štvo ali odgo­vor C: upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih skla­dov? Če ste morda pod vpli­vom jav­nih pole­mik v zadnjem času izbrali odgo­vor A ali B, ste v zmoti. Veljavna zako­no­daja tako močno ome­juje nasto­pa­nje »neslo­ven­skih« družb za upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Warren Buffett, staromodni miljarder

Letošnji »Woodstock kapi­ta­li­stov« bo zadnji konec tedna aprila. Gre za redno sejo skup­ščine del­ni­čar­jev družbe Berkshire Hathaway s spre­mlja­jo­čimi pri­re­di­tvami, ki je vedno dele­žna medij­ske pozor­no­sti, saj v Omaho v zve­zni državi Nebraski pri­vabi več kot 20 tisoč obču­do­val­cev prvega člo­veka družbe in nje­nega naj­ve­čjega del­ni­čarja. Sedemdesetletni Warren E. Buffett je namreč brez kon­ku­rence naj­u­spe­šnejši [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Po dolgih sedmih letih

V leto­šnjem letu bo pre­no­vljen še zadnji pomemb­nejši zakon s podro­čja kapi­tal­skega trga, zakon o inve­sti­cij­skih skla­dih in druž­bah za upra­vlja­nje (ZISDU). Zdaj veljavni ZISDU je bil spre­jet leta 1994, kasneje pa še nekaj­krat dopol­njen. V teh sed­mih letih se je jasno poka­zalo pre­cej nje­go­vih pomanjkljivosti. Ni spod­bu­jal razvoja novih pro­duk­tov: v vseh teh letih [...]
Objavljeno v kategoriji skladi | Značka , , | Komentiraj

Nadzornik, ki ni bil zgolj policist

V začetku febru­arja 2001 je odsto­pil pred­se­dnik ame­ri­ške komi­sije za trg vre­dno­stnih papir­jev (SEC) Arthur Levitt. S sko­raj osmimi leti staža je bil naj­dlje služ­bu­joči pred­se­dnik od usta­no­vi­tve komi­sije leta 1934. Ob ime­no­va­nju za pred­se­dnika SEC je Levitt imel za sabo dolgo kari­ero kot vojak, trgo­vec z živino, bor­zni posre­dnik, direk­tor bor­zne družbe, pred­se­dnik ame­ri­ške borze [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x