Arhiv Avtorja:sandi

Privlačnost pokojninskega biznisa

Val usta­na­vlja­nja pokoj­nin­skih družb in skla­dov se, kot kaže, bliža koncu. Ob domnevi, da bodo odo­breni tudi vsi tisti pokoj­nin­ski načrti, ki so še v postopku, bomo imeli 19 izva­jal­cev pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (8 zava­ro­val­nic, 6 pokoj­nin­skih družb, 5 bank) in sku­pno 23 pokoj­nin­skih načrtov. Prihodnji zava­ro­vanci bodo torej imeli veliko izbiro ponu­dni­kov, med [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentiraj

Primerjava poti do dodatne pokojnine

Cilj, da bi pri­var­če­vali za doda­tek k »državni« pokoj­nini, lahko dose­gamo na raz­lične načine: Prostovoljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, ki ga ponu­jajo zava­ro­val­nice in vza­je­mni pokoj­nin­ski skladi. Vlaganje v obve­zni­ški vza­je­mni sklad, kot eno od vrst inve­sti­cij­skih skla­dov z rela­tivno kon­zer­va­tivno nalož­beno poli­tiko (v Sloveniji jih obstaja že kar nekaj). Rentno var­če­va­nje v eni od bank (za [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentiraj

Da nam nekoč ne bi bilo žal

Pred vsto­pom v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje poi­ščite odgo­vore na deset vprašanj Pokojninske družbe in zava­ro­val­nice so že začele inten­zivno ponu­jati pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Po podat­kih Mediane so samo v mesecu okto­bru za ogla­še­va­nje pora­bile več kot 77 mili­jo­nov tolar­jev. Kljub temu pa mnogi, ki so jim te mar­ke­tin­ške akcije name­njene, še niso dovolj [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentiraj

Pasti preoblikovanja pidov

Lani spre­jeti Zakon o prvem pokoj­nin­skem skladu in pre­o­bli­ko­va­nju poo­bla­šče­nih inve­sti­cij­skih družb je odgo­vo­ril tudi na vpra­ša­nje, kdaj, kako in v kaj se bodo pidi pre­o­bli­ko­vali. Poleg naravne pre­tvorbe v nava­dno (»nepo­o­bla­ščeno«) inve­sti­cij­sko družbo je pred­vi­del tudi pre­o­bli­ko­va­nje v redno gospo­dar­sko družbo (tako ime­no­vani holding). Po spre­je­tju teh zakon­skih določb in pre­ne­ha­nju veljav­no­sti mora­to­rija na [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj

Kakšni so donosi pokojninskih skladov

Eno prvih vpra­šanj, ki se nam postavi, ko se odlo­čamo za pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, je, kako uspe­šno bo upra­vlja­vec naše pri­hranke ple­me­ni­til. Torej, ali bomo tako pri­var­če­vali več, kot bi kako dru­gače. Propagandne akcije pri­ho­dnjih izva­jal­cev pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja, ki so že v pol­nem teku, bolj ali manj sra­me­žljivo napo­ve­du­jejo tudi pred­vi­dene višine dono­sov. Ker [...]
Objavljeno v kategoriji pokojnina | Značka , , | Komentarji zaprti
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x