Arhiv Kategorije: banke

depoziti, računi, posojila

Nasvet »švicarskim« kreditojemalcem

Kreditojemalci v švi­car­skih fran­kih, ki še niso blizu konca odpla­če­va­nja svo­jih kre­di­tov, so v neza­vi­dljivi situ­a­ciji. Toda seda­nje pia­ro­vsko »stre­lja­nje z vsemi topovi« jim ne bo pri­ne­slo uspeha. Nekaj medij­ske pozor­no­sti že, toda s tem ne bodo pla­čali polo­žnic, na poli­tike pa prek medi­jev ne bodo mogli dovolj pri­ti­sniti, ker javno mne­nje ni na nji­hovi [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj

Če Banka Slovenije ne bi gledala vstran

Pred par dnevi sta se na sodi­šču zna­šli nek­da­nji vodilni funk­ci­o­narki Probanke, Romana Pajenk in Milana Lah, zaradi zadev iz let 2010 in 2011. Probanka je že več kot leto dni v likvi­da­ciji, kamor ni pri­spela le zaradi nepre­mi­šlje­nega kre­di­ti­ra­nja in moto­vi­lje­nja z doka­pi­ta­li­za­ci­jami, ampak tudi zaradi pre­stop­kov, ki niso bili pra­vo­ča­sno pro­ce­su­i­rani. Kolikšen bo [...]
Objavljen je bil tudi v nadzorniki | Značka | Komentiraj

Nazaj k izvirnemu bančništvu

Kaj imajo sku­pnega sesta­vljene bese­dne zveze »eko­lo­ška pri­de­lava hrane«, »pra­vična trgo­vina« in »soci­alno pod­je­tni­štvo?« Njihova slov­nična zna­čil­nost je, da s pri­dev­ni­kom pou­da­rimo, da samo­stal­nik odstopa od »obi­čaj­nega«. Kajti pri­de­lava hrane pra­vi­loma ni eko­lo­ška, trgo­vina po navadi ni pra­vična in pod­je­tni­štvo razen izje­moma ni socialno.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | 1 Komentar

Razveljavljene delnice NLB in NKBM — po domače

Nekaterim malim del­ni­čar­jem NLB in NKBM se je šele po pre­jemu obve­stila o raz­ve­lja­vlje­nju del­nic posve­tilo, kaj del­nica pomeni in koliko je vre­dna. Ker sem dobil par vpra­šanj del­ni­čar­jev, kako je to sploh mogoče (»ali mi niso dol­žni izpla­čati vsaj nomi­nalne vre­dno­sti del­nic«, »ali ni ta izbris nava­dna kraja«), jim bom tule odgo­vo­ril malo bolj [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Zahvalite se zagovornikom ‘nacionalnega interesa’

Tu imamo rezul­tat obse­de­no­sti slo­ven­skih poli­ti­kov (in tistih eko­no­mi­stov, ki so jim zago­ta­vljali inte­lek­tu­alno pod­lago) z naci­o­nal­nim inte­re­som. Današnja cena je hudo visoka.   Ko boste nasle­dnjič sli­šali kakega sin­di­ka­li­sta ali pro­fe­sorja ali soci­al­nega demo­krata ali demo­kra­tič­nega soci­a­li­sta reči »Država je dober gospo­dar«, se spo­mnite na vse tiste stvari (zdra­vstvo, šol­stvo…), za katere zaradi držav­nega [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 1 Komentar

Predplačilne debetne kartice

Banka Koper je nedavno potro­šni­kom ponu­dila pred­pla­čilno kar­tico Activa Visa Electron, za katero pra­vijo, da je prva tovr­stna na slo­ven­skem trgu. Zanjo ni potrebno imeti odpr­tega tran­sak­cij­skega računa pri banki, niso potrebni redni pri­livi na račun, dosto­pna pa je tudi mla­do­stni­kom od 15. leta dalje.
Objavljen je bil tudi v nakupovanje | Značka | Komentiraj

Svetovanje s figo v žepu

V zaho­dnih drža­vah s kom­ple­ksnim finanč­nim sis­te­mom so za pogla­vi­tne krivce za seda­njo finančno krizo obve­ljali ban­kirji. V glav­nem zato, ker so si s pomo­čjo lobi­ra­nja pri zako­no­da­jalcu in nad­zor­ni­kih sis­tem uspeli pri­la­go­diti tako, da jim je omo­go­čal kova­nje enor­mnih dobič­kov, pri čemer so tve­ga­nja pre­va­lili na svoje nič hudega slu­teče stranke.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | 1 Komentar

Varčevalna ponudba na enem mestu

V poplavi razno­ra­znih var­če­vanj z ino­va­tivni imeni, ki se poleg vsega še non-stop spre­mi­njajo, se je težko znajti. Spletna stran Denarnisupermarket.com širi  zbirko sklo­pov, kjer je dolo­čen segment ban­čne ponudbe v Sloveniji zbran na enem mestu, z možno­stjo fil­tri­ra­nja po kri­te­ri­jih, tako da potro­šnik lažje poi­šče, kaj je zanj pri­merno. Po enkra­tnih depo­zi­tih so na [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Državna pomoč za vampirje

Eno od naj­za­bav­nej­ših gesel na tran­spa­ren­tih dana­šnjih pro­te­stni­kov je bilo »Ustavite vam­pirje«, s čimer so mišljene banke in ban­kirji, ki nam menda pijejo kri. Pravi čas, da sešte­jemo, koliko je bilo tega jav­nega denarja, ki so ga bojda »popile« slo­ven­ske banke kot pomoč s strani države.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

S težkim topništvom v obrambo valute

Skoraj štiri dese­tle­tja so minila, odkar se med­se­bojni tečaji glav­nih sve­tov­nih valut gibljejo svo­bo­dno. Zato na trgu nihajo glede na ponudbo in pov­pra­še­va­nje, kar naj­bolj nepo­sre­dno opa­zimo kot turi­sti, ko za svoje evre dobimo vča­sih več, vča­sih manj ame­ri­ških dolar­jev ali bri­tan­skih funtov.
Objavljen je bil tudi v ekonomija | Značka , , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x