Arhiv Kategorije: banke

depoziti, računi, posojila

Živahni teden odnosov med državo in »njeno« banko

Prvi teden aprila je zazna­mo­valo nena­va­dno dina­mično komu­ni­ci­ra­nje med Agencijo za upra­vlja­nje kapi­tal­skih naložb Republike Slovenije (AUKN) in vla­da­jočo poli­tiko zaradi začete doka­pi­ta­li­za­cije Nove Kreditne banke Maribor (NKBM). Kronologija dogod­kov pokaže kar nekaj preobratov.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Bančne vezave, kot na dlani

Med var­če­valci, ki držijo pri­hranke v varni ban­čni vezavi, je naj­po­go­stejša odlo­či­tev, da jih imajo kar pri »svoji« banki — tisti, ki jim vodi tudi osebni račun. Res je tako naj­u­dob­neje, veči­noma pa ni naj­bolj dono­sno. Ponavadi nam je odveč raz­i­sko­vati po ban­kah, kje so naj­u­go­dnejše obre­sti za naš zne­sek in naše obdo­bje var­če­va­nja. Pomoč [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj

Depozit kot igra na srečo

Loteriji vča­sih pra­vijo tudi davek na neu­mnost. Zato, ker je sta­ti­stična pri­ča­ko­vana vre­dnost ude­ležbe v tra­di­ci­o­nal­nih igrah na srečo (loto, tom­bola, lote­rije) NEGATIVNA.  Udeleženci torej v celoti izgu­bljajo denar, slu­žijo pa orga­ni­za­torji, ter nekaj red­kih sreč­ne­žev. Toda, ne glede na to splo­šno znano dej­stvo, imajo lju­dje igre na srečo radi, in to še pose­bej velja [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 2 Komentarji

Včerajšnji oblak megle

Država je prej­šnji teden po bli­sko­viti akciji Agencije za upra­vlja­nje kapi­tal­skih naložb z eks­pre­snim skli­ce­va­njem skup­ščin iz držav­nih pod­je­tij postr­gala več kot 50 mili­jo­nov evrov ter ELES, Pošto in Gen Energijo pri­si­lila v nakup doka­pi­ta­li­za­cij­skih del­nic NKBM. Uradno zato, ker gre za »atrak­tivno ceno« in ker je treba »obra­niti državno pre­vze­mno premijo«.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Za koliko bodo krediti v prihodnje dražji

Obdobje poceni kre­di­tov se je kon­čalo. Delna izjema bodo morda še nekaj časa tisti sta­no­vanj­ski kre­diti pri nase­dlih nepre­mič­nin­skih pro­jek­tih, ki jih bodo kup­cem teh novo­gra­denj pode­lje­vale tiste banke, ki so tak pro­jekt finan­ci­rale. Zanje je namreč še vedno bolje, da kre­di­ti­rajo kupca sta­no­va­nja, kot pa pre­am­bi­ci­o­znega grad­binca. Skratka, če boste kupo­vali novo­gra­dnjo v teh [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 1 Komentar

Raje priboljšek zase kot za dediče

Neredko se zgodi, da ima upo­ko­je­nec v lasti pre­cej vre­dno nepre­mič­nino, manjka pa mu denarja za sproti. Gre torej za pomanj­ka­nje likvi­dno­sti. V tujini že dolgo poznajo finančni instru­ment, ki takemu sta­ro­stniku lahko pomaga. Temu se učeno reče obra­tna hipo­teka (reverse mor­tgage, Umkehrhypothek), v bistvu pa gre za kre­dit z neka­te­rimi poseb­nostmi. Poglejmo, kako to [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 4 Komentarji

Če vzameš dva ali več…

Včasih nam banka — v zameno za to, da isto­ča­sno »vza­memo« dva njena pro­dukta — ponudi neko­liko boljše pogoje, kot če bi vzeli samo enega. Ugodnost je lahko ali višja obre­stna mera za depo­zit ali pa popust pri pro­dajni pro­vi­ziji za druge pro­dukte. Kdaj pa se taka vezana trgo­vina izplača tudi potro­šniku? /…/ Celoten čla­nek [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Naložba z garancijo

Pred leti so se slo­ven­ski var­če­valci iz bank podali v iska­nje viš­jih dono­sov in začeli bolj mno­žično vla­gati v vza­je­mne sklade. Potem pa je — kot je neiz­o­gibno — pri­šel čas, ki jim ni bil naklo­njen. Tečaji so padali in vla­ga­te­lji so kar naen­krat opa­zili, da so nji­hovi pri­hranki vre­dni manj, kot so bili, ko [...]
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | Značka | Komentiraj

Zaščita pred napihovanjem obresti

Kadar jemljemo dol­go­ročni kre­dit, imamo dve možno­sti. Fiksna obre­stna mera, ki bo ostala nespre­me­njena ves čas odpla­če­va­nja, ali pa spre­men­ljiva obre­stna mera, ki se bo peri­o­dično (npr. na 6 ali 12 mese­cev) spre­mi­njala. Vnaprej seveda ne vemo, po kateri raz­li­čici bomo morali pla­čati več obre­sti. Spremenljiva obre­stna mera pa je nepri­je­tna pred­vsem zato, ker je [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Komentiraj

45 obrazov tveganja

Slovenska var­če­valna koša­rica ALTA SVK GARANT, o kateri smo govo­rili prej­šnjič, ima tudi splo­šne pogoje poslo­va­nja, ki  se jim reče ura­dni pro­spekt. To je dolg in zaple­ten doku­ment, ki kupce obve­šča o lastno­stih tega finanč­nega pro­dukta. Med dru­gim vse­buje tudi poglavje o tve­ga­no­sti naložbe. Če imate višek denarja in raz­mi­šljate tudi o tej koša­rici, potem [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x