Arhiv Kategorije: banke

depoziti, računi, posojila

Polomu leta 2008 bi se lahko izognili

Da bi se kolapsu finanč­nega sis­tema leta 2008 lahko izo­gnili, če poli­tika in regu­la­torji ne bi dopu­ščali kri­mi­nala belih ovra­tni­kov zno­traj finanč­nega sek­torja, je glavna teza Charlesa Fergusona, več­krat nagra­je­nega reži­serja in raz­i­sko­val­nega novi­narja v nje­go­vem novem doku­men­tar­nem filmu Inside Job (dvominutni target=»_blank«>trailer na YouTube). V inter­vjuju pri Charlieju Roseu poja­snjuje ozadje nasta­ja­nja filma in motive [...]
Objavljen je bil tudi v borza | Značka | 1 Komentar

Regionalno pomembni

Irska situ­a­cija ni podobna grški, pač pa islan­dski. Tam so se tri banke gro­te­skno raz­bo­ho­tile v pri­mer­javi mini­a­turno veli­ko­stjo države in nje­nim BDP. Tudi na Irskem bilančna vsota ban­čnega sek­torja nekaj­krat pre­sega državni BDP. V Evropi je še nekaj majh­nih držav, ki imajo ban­čni sek­tor večji, kot bi bilo zanje zdravo.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Dokapitalizacija NLB je lahko dober dil

Dokapitalizacija NLB je vse­eno lahko dober posel za dav­ko­pla­če­valce, pod nasle­dnjimi pogoji: da cena doka­pi­ta­li­za­cij­skih del­nic ne bo višja od tekoče knji­go­vod­ske vre­dno­sti (ta je 30.6. 2010 zna­šala 128 evrov) da bo kupnina zanje res pri­do­bljena s pro­dajo pre­o­sta­lega (nestra­te­škega) držav­nega premoženja da bo delež države in para­dr­žave v NLB v roku 5 let dejan­sko zmanj­šan [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 1 Komentar

Dobro ime Alberta Ramireza

V knjigi Bailout Nation je avtor Barry Ritholtz izpo­sta­vil naj­bolj vne­bo­vpi­joč pri­mer neu­mnega daja­nja kre­di­tov. Alberto Ramirez, kali­for­nij­ski obi­ra­lec jagod z 14 tisoč dolarji letnega dohodka, je dobil kre­dit za nakup hiše v vre­dno­sti 720 tisoč dolar­jev. Nekateri kre­diti v Sloveniji so bili zelo podobni pri­meru señorja Ramireza.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | 2 Komentarji

10 razlogov za dokapitalizacijo NLB

NLB je torej stre­sni test komajda opra­vila; tu pa je 10 razlo­gov, zakaj jo država MORA doka­pi­ta­li­zi­rati s pro­ra­čun­skim denarjem… 10. Ker bi sicer banka morala odpro­dati katero od svo­jih hče­rin­skih družb, npr. koso­vsko ali bolgarsko. 9. Ker zasebni sola­stniki banke sve­žega denarja vanjo nočejo vlo­žiti, ali pa ga sploh nimajo, ker so v ste­čaju [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 3 Komentarji

Višje obresti zaradi dobrega sodelovanja

Že dalj časa velja, da so obja­vljene obre­stne mere za ban­čne depo­zite le okvirne in se jih da izbolj­šati, glede na to, kako dobro »sode­lu­jete z banko.« To pomeni, koliko dru­gih pro­duk­tov (skla­dov, zava­ro­vanj itd.) ste že kupili pri tej banki ali z nje­nim posre­do­va­njem. Detajli so odvi­sni od posa­mične banke, npr. NLB navaja na [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Komentiraj

Svetovanje z zapisnikom

Še nekaj nada­lje­va­nja teme od zadnjič. V Nemčiji mali vla­ga­te­lji vre­dno­stne papirje v veliki večini kupu­jejo v svo­jih ban­kah. Od 1. janu­arja 2010 dalje morajo po zakonu ban­čni sve­to­valci obve­zno izde­lati zapi­snik vsa­kega nalož­be­nega sve­to­va­nja in ga pod­pi­sa­nega izro­čiti stranki. Namen te obve­zno­sti je, da ostane pisna sled o nalož­be­nih pri­po­ro­či­lih, kajti nem­ške obla­sti namreč [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

NLB Podrejena obveznica NLB26

Banka lahko svež denar pri­dobi na razne načine: a) na med­na­ro­dnem trgu; b) s pri­va­blja­njem depo­zi­tov; c) z doka­pi­ta­li­za­cijo del­ni­čar­jev; d) s pro­dajo obve­znic. NLB se je zbi­ra­nja denarja lotila na vseh šti­rih fron­tah. Trenutno aktu­alna je javna ponudba nje­nih podre­je­nih obve­znic z oznako NLB26. Ali gre za vabljivo nalož­beno priložnost?
Objavljeno v kategoriji banke | Komentiraj

Izdaja je bila uspešna

»Slovenija je uspe­šno izdala novo obve­znico.« Taka novica se obča­sno pojavi v medi­jih in zveni kot pozi­ti­ven, sko­rajda ohra­bru­joč dose­žek. Kot da bi šlo za zmago naše repre­zen­tance proti nekemu favo­ri­zi­ra­nemu naspro­tniku.  Vendar pa v resnici pomeni, da se je državni pro­ra­čun doda­tno zadol­žil na med­na­ro­dnem trgu. In te uspe­šne izdaje se v zadnjem času [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 2 Komentarji

Neuspeh mobilnega bančništva

NLB obve­šča svoje stranke, da s 1. juli­jem uki­nja sto­ri­tev mobil­nega ban­čni­štva NLB Moba. Očitno se niso ure­sni­čila pri­ča­ko­va­nja, da bodo lju­dje z banko poslo­vali z nero­dnim tip­ka­njem na GSM apa­rate z majh­nimi zasloni, kakr­šni so pač apa­rati ob uvedbi Mobe in vse doslej bili. Za ljudi, ki opra­vljajo ban­čna opra­vila na daljavo, sta bila [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 3 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x