Arhiv Kategorije: banke

depoziti, računi, posojila

Kakšna banka ponuja visoke obrestne mere

Tudi banke vča­sih upo­ra­bljajo ogla­sna spo­ro­čila, ki jih sesta­vlja samo kup bese­dila. En tak oglas so obja­vile april­ske Moje Finance in sicer za pri­vlačne ban­čne depo­zite. Vendar pa lahko navedbe v njem poten­ci­al­nega var­če­valca spra­vijo v dvome. Pretežni del oglasa izgleda takole:
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Komentiraj

O varstvu potrošnikov v ameriških bankah

Odvetnica Elizabeth Warren, pred­se­dnica kon­gre­sne komi­sije za nad­zor nad izva­ja­njem ban­čnega bai­lo­uta, v nedav­nem inter­vjuju pri Charlieju Roseu brez dlake na jeziku komen­tira seda­njo krizo in poja­snjuje teža­ven polo­žaj ame­ri­škega potro­šnika na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev. Sledi 21-minutni posnetek.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | Komentiraj

Bo treba banke ponovno sanirati?

Včeraj smo iz medi­jev dobili dva dia­me­tralno naspro­tna signala o tre­nu­tni kon­di­ciji slo­ven­skega ban­čnega sis­tema. Dr. Marko Simoneti, pred­se­dnik nad­zor­nega sveta NLB, je na okro­gli mizi o izho­dni stra­te­giji menil, da je »po nje­go­vem pre­pri­ča­nju potrebna sana­cija finanč­nega sis­tema«. Trije ban­čni direk­torji, Božo Jašovič (NLB), dr. France Arhar (UniCredit) in Aleš Žaj­dela (Abanka) pa so [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , | 1 Komentar

Krive so obresti na depozite, ali res?

Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec je v nedav­nem inter­vjuju za Delovo Sobotno pri­logo del težav, ki pestijo slo­ven­ski ban­čni pro­stor, pri­pi­sal tudi domnevno viso­kim obre­stim, ki jih slo­ven­ske banke nudijo var­če­val­cem. Češ da naj bi bili sedaj kre­diti za pre­bi­val­stvo in pod­je­tja dragi zato, ker so tudi depo­ziti dobro obre­sto­vani, na pri­mer v pri­mer­javi z [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 1 Komentar

Preračunljiv odstop

Zadnje čase v ZDA raz­vnema finančno jav­nost raz­mah ‘pre­ra­čun­lji­vih odsto­pov od hipo­te­kar­nega kre­dita’ (angl. stra­te­gic default). Gre za to, da kre­di­to­je­malci, ki so najeli kre­dit za nakup nepre­mič­nine z nizko lastno ude­ležbo ali celo brez nje, od kre­di­tne pogodbe odsto­pijo in vrnejo nepre­mič­nino banki. To sto­rijo kljub temu, da niso v toli­kšni sti­ski, da poso­jila [...]
Objavljen je bil tudi v nepremičnine | Značka | Komentiraj

Ustrahovanje celotne države

Islandija je požela kar nekaj sim­pa­tij, ko je pred­se­dnik zavr­nil pod­pis zakona, po kate­rem bi islan­dski dav­ko­pla­če­valci pre­vzeli breme odpla­če­va­nja dol­gov pro­pa­dle banke Icesave (Landesbanki). Ta dol­guje angle­škim in nizo­zem­skim var­če­val­cem okoli 5 mili­jard dolar­jev. Vendar pa sim­pa­tije ne bodo dovolj. Agencija Fitch je že zni­žala boni­teto Islandije zaradi sla­bih izgle­dov njene nadalj­nje pla­čilne sposobnosti.
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Banka pozabljenih vrednot

Ameriška banka Ally Bank (nek­da­nji ban­čni del sku­pine General Motors) si je našla zani­mivo tržno nišo: izsto­pati želi po pre­gle­dno­sti in se rekla­mira pod geslom strai­gh­t­for­ward (op.p. »odkrit, srčen, iskren, pošten; eno­sta­ven, nekompliciran«)
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | 1 Komentar

Če NLB ne bi sesala javnega denarja

Včeraj so v NLB napo­ve­dali raz­pis nove doka­pi­ta­li­za­cije. Od del­ni­čar­jev in dru­gih želijo vpla­čilo 250 mili­jo­nov evrov sve­žega denarja. Namen je zago­to­viti kapi­tal­sko ustre­znost banke v dveh primerih: če bi pri­šlo do velike kre­di­tne rasti (torej pode­lje­va­nje novih kre­di­tov); ali za absorb­cijo more­bi­tnih kre­di­tnih izgub v pri­meru dol­go­traj­nej­šega nada­lje­va­nja gospo­dar­ske krize (torej rezer­va­cije zaradi pre­slabo zava­ro­va­nih [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | 3 Komentarji

Beseda: sistemska banka

Finančna kriza je v novo­rek pri­ne­sla še en mode­ren izraz: sis­tem­ska banka. V nem­ško­go­vo­re­čih drža­vah temu pra­vijo tudi »syste­mre­le­vant«. Pomenilo naj bi banko, ki je tako pomembna za posa­me­zno državo, da jo je treba rešiti z jav­nim denar­jem, če zaide v težave. Ali, bolj direk­tno, da je »too big to fail«. V Avstriji se je [...]
Objavljen je bil tudi v jezik | Značka | 3 Komentarji

Kadar piarovci pretiravajo

Današnjo naci­o­na­li­za­cijo avstrij­ske Hypo Alpe-Adria banke, ki jo je pred ban­kro­tom rešila država in jo »kupila« za sim­bo­lične 3 evre, so se spin dok­torji njene slo­ven­ske hčere name­nili pri­ka­zati kot uspeh: Odločitev o pre­nosu lastni­štva finančne sku­pine Hypo Group Alpe Adria na avstrij­sko državo pri­naša Hypo Alpe Adria Bank in Hypo Leasingu, ki poslu­jeta v [...]
Objavljeno v kategoriji banke | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x