Arhiv Kategorije: banke

depoziti, računi, posojila

Menjava banke

Oktober, mesec var­če­va­nja, je zaradi raznih akcij, ki tedaj pra­vi­loma pote­kajo, pri­me­ren čas za menjavo banke. V reviji Focus Money, št. 36 z dne 27.8. 2008, so ana­li­zi­rali ban­čno ponudbo za pre­bi­val­stvo v Nemčiji in pri­šli do nasle­dnjih rezul­ta­tov o razlo­gih, zakaj var­če­valci zame­njajo svojo banko: 24% — visoki stro­ški vode­nja oseb­nega računa 21% — slabi [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Pod vodo

Doslej se je nabralo že kar nekaj izdaj garan­ti­ra­nih ban­čnih pro­duk­tov (depo­ziti in cer­ti­fi­kati), ki vla­ga­te­ljem jam­čijo vra­čilo glav­nice (brez vpi­snih stro­škov). Naslednja tabela pri­ka­zuje, kako kaže kup­cem neka­te­rih dose­da­njih pro­duk­tov (Opomba: manj­kajo SKBjevi in Abankin dol­go­ročni struk­tu­ri­rani depo­ziti, ker spro­tnih podat­kov ne objavljajo.)
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Paketni aranžma

Objavljeno na Finančni točki, 12. junija 2008 Dvojček in troj­ček pri­ha­jata iz domene tele­ko­mu­ni­ka­cij­skih sto­ri­tev tudi v banke. Zgodi se, da želi trgo­vec z akcij­sko ponudbo pro­dajo nekega arti­kla doda­tno pospe­šiti, na pri­mer, ker: …mu zaloge zase­dajo pre­več skla­dišč­nega pro­stora, ki ga potre­buje za svežo robo …pri­haja nov, izpo­pol­njeni model, ki bo boljši in cenejši …mu doba­vi­telj [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Drago kot žafran

V zadnji šte­vilki GA kata­loga nam ponu­jajo potro­šni­ški kre­dit pod pogoji, kot jih pri­ka­zuje sose­dnja slika: z never­je­tno visoko efek­tivno obre­stno mero preko 22%. Kdor name­rava (ozi­roma je pri­si­ljen) kupo­vati gospo­dinj­ske apa­rate na kre­dit, naj se raje raz­gleda po ponudbi poso­jil­nih kar­tic. Npr. NLB poso­jilna Karanta, brez pri­sto­pnine, brez letne čla­na­rine, nobe­nih doda­tnih stro­škov ob naku­pih, [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Zares premalo dobili za NKBM

Ena od medij­skih zgodb pre­te­klega tedna je bilo raz­gra­ja­nje opo­zi­cij­skih poli­ti­kov, češ da je bila pro­dajna cena del­nic NKBM posta­vljena pre­nizko in da je zaradi tega pri­šlo do hudega oško­do­va­nja dav­ko­pla­če­val­cev. Podobni trdi­tvi (veči­noma od istih oseb) smo lahko sli­šali tudi ob pro­daji del­nic Istrabenza s strani KADa in SODa. Člo­vek se ob tem lahko [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

ZPS proti NLB

Danes je Zveza potro­šni­kov Slovenije obve­stila jav­nost o svo­jih aktiv­no­stih glede domnev­nega oško­do­va­nja ban­čnih var­če­val­cev, komi­ten­tov »Modrega var­če­va­nja NLB«. NLB je baje med letoma 1999 in 2003 skle­pala pogodbe, v kate­rih je komi­ten­tom zago­ta­vljala, da bo obre­stna mera vsako leto var­če­va­nja višja, dejan­sko pa so jo zni­že­vali. Iz tega bi se dalo skle­pati, da se [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Naložbeni certifikati — kaj so in za koga so aktualni

Prva leta tega dese­tle­tja niso bila naklo­njena vla­ga­te­ljem na del­ni­ških trgih. Krepki padci so mar­si­koga opo­mnili, da vre­dno­sti ne gredo samo nav­zgor. Okrepilo se je pov­pra­še­va­nje po manj tve­ga­nih nalož­bah, nalož­bah z zajam­če­nim dono­som in tistih, pri kate­rih je moč zaslu­žiti tudi ob pada­nju teča­jev. Finančna indu­strija je na pov­pra­še­va­nje odgo­vo­rila z novo ponudbo. Produkt, [...]
Objavljeno v kategoriji banke | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x