Arhiv Kategorije: borza

delnice, obveznice, ETF skladi, certifikati

Žito je obrodilo

Kot po vsaki večji pro­daji deleža v kakem sta­rem slo­ven­skem pod­je­tju, se je tudi po pod­pisu pogodbe o pro­daji 51,5% deleža Žita hrva­ški Podravki začelo jadi­ko­va­nje poli­ti­kov o tem, kako »raz­pro­da­jamo« stra­te­ška pod­je­tja, kakšne domnevno hude posle­dice bo to pri­ne­slo, in kako bi take država stvari morala pre­pre­čiti. Neupravičeno. Zakaj?
Objavljeno v kategoriji borza | Komentiraj

Škodljivci na KDD

Eden od naj­bolj ško­dlji­vih zaseb­nih mono­po­lov v tej državi je KDD-Centralna kli­rin­ško depo­tna družba. To je zasebna del­ni­ška družba, ki je oči­tno v tako dobrih odno­sih z ura­dniki na mini­str­stvu za finance (MF), da ji že več let popu­ščajo in pro­i­zva­jajo zako­no­dajo, ki KDD-ju omo­goča kre­pi­tev mono­pol­nega dobička, na račun  mno­žice malih del­ni­čar­jev. Načrtovana uki­ni­tev [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka | Komentiraj

Ležarine so konvergirale

Spet pri­haja čas, ko so aktu­alne leža­rine, ki nam jih bor­zne hiše vsako leto zara­ču­najo za del­nice ali obve­znice, ki jih imamo na trgo­val­nih raču­nih. Ta stro­šek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spra­vlja ob živce mno­žico cer­ti­fi­kat­skih del­ni­čar­jev, saj jim vsako leto odreže košček pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah, tudi če še nikoli niso opra­vili [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka | 3 Komentarji

Smetarski način reševanja delničarjev

»Od danes dalje boste lahko svoje nič­vre­dne del­nice pre­pro­sto odvr­gli na sme­tar­ski račun!« Tako nekako piše avtor, pod­pi­san »mp« (ver­je­tno Matjaž Polanič) v dana­šnjem Dnevniku. Sliši se kot pozi­tivna novica za del­ni­čarje, vsaj tiste, ki so obti­čali z del­ni­cami, s kate­rimi sploh ni pro­meta, ker jih nihče noče, ker so pod­je­tja na poti v ste­čaj [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Komentiraj

Ne bodo se najedli kruha

V vse tri del­ni­ške kota­cije Ljubljanske borze je tre­nu­tno uvr­šče­nih 59 del­nic pod­je­tij. Dne 17. avgu­sta 2012 je bil vsaj en posel opra­vljen pri 21 del­ni­cah, s pre­o­sta­limi 38 ni bilo nobene tran­sak­cije. Vseh izvr­še­nih poslov sku­paj je bilo 82. Kaj nam pove računica? 
Objavljeno v kategoriji borza | 1 Komentar

Nerviranje z ležarino

V začetku vsa­kega kole­dar­skega leta bor­zne hiše zner­vi­rajo pri­bli­žno 600 tisoč slo­ven­skih ime­tni­kov del­nic in obve­znic, ko jim zara­ču­najo leža­rino, torej pavšalni stro­šek, neod­vi­sen od tega, ali ime­tniki s svo­jimi del­ni­cami kaj trgu­jejo ali ne. Dejanski vir tega stro­ška sicer niso bor­zne hiše, ampak Centralna-klirinško depo­tna družba (KDD), ki tej leža­rini ura­dno pravi »vzdr­že­va­nje sta­nja [...]
Objavljeno v kategoriji borza | 3 Komentarji

Saj tudi drugi to počnejo

Po sodbi Vrhovnega sodi­šča, ki je zavr­nilo pri­tožbo kazno­va­nih bro­ker­jev Probanke zaradi tržne mani­pu­la­cije (fri­zi­ra­nja tečaja del­nice Pivovarne Laško), je zdaj znano nekaj več podat­kov o pre­po­ve­da­nih deja­njih, ki so jih na Ljubljanski borzi izva­jali Samo Cafnik, Darko Vuser in Andrej Kužnik. O tem smo v tem blogu pisali pred kakim letom.
Objavljen je bil tudi v nadzorniki | Komentiraj

Trguj in… zapravi vse

Po šti­rih letih se znova zače­nja resnič­no­stni show World Top Investor. Tokrat pod geslom Trguj in zma­guj ter z lokal­nim spon­zor­stvom bor­zne hiše Ilirika in časo­pisa Dnevnik. O prej­šnji inkar­na­ciji tega tek­mo­va­nja smo pisali tule. Tedanji rezul­tati so bili daleč od gla­gola »zma­go­vati,« vsaj dokler ohra­njamo usta­ljeni pomen te besede. Prav nasprotno:
Objavljeno v kategoriji borza | Komentiraj

Ležarine so obležale

Spet je tisti čas, ko so aktu­alne leža­rine, ki nam jih bor­zne hiše vsako leto zara­ču­najo za del­nice ali obve­znice, ki jih imamo na trgo­val­nih raču­nih. Ta stro­šek (ki sicer izvira pri Klirinško-depotni družbi) spra­vlja ob živce mno­žico cer­ti­fi­kat­skih del­ni­čar­jev, saj jim vsako leto odreže košček pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah, tudi če še nikoli niso [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka | 7 Komentarji

Vsi hudiči so tukaj

Še eno od knjig o nastanku seda­nje finančne krize sta napi­sala nek­da­nja sode­lavca pri reviji Fortune Bethany McLean in Joe Nocera. Njen naslov All The Devils Are Here (knjiga na Amazonu) sta si izpo­so­dila pri Shakespearu, raz­lago pa zače­njata v osem­de­se­tih letih prej­šnjega sto­le­tja in zaklju­čita s pre­tre­som na trgih sep­tem­bra 2008. V  inter­vjuju pri Charlieju [...]
Objavljeno v kategoriji borza | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x