Arhiv Kategorije: butalci

raznovrstna čudaštva

Gotovina je vse, kar kot gotovino opredelijo birokrati

Med vrhun­ske stro­kov­njake in stro­kov­nja­ki­nje slo­ven­skega mini­str­stva za finance se je mimo vseh vsto­pnih kon­trol moral nekako infil­tri­rati nek ško­dljivi butelj. Tisti butelj, ki je v pre­dlog Zakona o davč­nem potr­je­va­nju raču­nov (popu­larno ime­no­va­nem zakon o davč­nih bla­gaj­nah) zapi­sal, da se mora tudi pla­čilo s kre­di­tno ali pla­čilno kar­tico obrav­na­vati kot goto­vin­sko — kljub temu, [...]
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | Komentiraj

Kaj vrne Google, če vpišem »grm«

Tole neu­mnost, ki jo je zagre­šil Jože Bogataj, državni nad­zor­nik za var­stvo oseb­nih podat­kov, in na katero je opo­zo­ril pro­fe­sor Miran Hladnik v Delu, se splača pre­brati. Doslej sem imel za vrhu­nec ura­dni­ške pameti  tisto čuda­štvo, s kate­rim je nek­da­nja mini­strica Cotmanova pred­pi­sala vna­prej­šnjo evi­denco potreb po avtor­skih delih. Ampak tale pre­po­ved iska­nja po bese­dah [...]
Objavljen je bil tudi v jezik | 3 Komentarji

Za vas imamo eno samo besedo…

V filmu Diplomiranec je Benjamin (igra ga Dustin Hoffman) dobil tale kari­erni napotek: Mr. McGuire: I just want to say one word to you. Just one word. Benjamin: Yes, sir. Mr. McGuire: Are you liste­ning? Benjamin: Yes, I am. Mr. McGuire: Plastics. 40 let kasneje pa je pla­stiko nadomestila…
Objavljeno v kategoriji butalci | 1 Komentar

9. aprila začnemo s služenjem

Naslednji Google potre­buje ravno vas. Tako vam pihajo na dušo kekci, ki pro­pa­gi­rajo tole spo­daj, »glo­balno sku­pnost WazzUp«. Prejemali boste 4.000 USD mesečno, če boste upo­šte­vali nji­hove nasvete. Neverjetno prav­za­prav, kako lahko s takim list­kom koga res pre­pri­čajo za vklju­či­tev v piramido.
Objavljeno v kategoriji butalci | 1 Komentar

NFD klub — »potrošnja za pasivne dohodke«

Zamenjajte svojo kre­di­tno kar­tico in zago­to­vili si boste doda­tno pokojnino! Tako v spo­dnjem videu vabijo orga­ni­za­torji NFD — kluba in stalo vas bo natanko 290 evrov. Kot pona­vadi, lokalni pro­mo­tor za Slovenijo ne pri­haja iz Ljubljane, z Obale ali morda iz Bele kra­jine, pač pa — kot je pra­vilo — iz dežele onkraj Trojan.
Objavljeno v kategoriji butalci | Značka | 3 Komentarji

Zelena gorečnost za gospodarsko rast

Sledeč evrop­skim direk­ti­vam tudi slo­ven­sko finančno mini­str­stvo že nekaj let pri­pra­vlja Uredbo o zele­nem jav­nem naro­ča­nju. Ta bo dolo­čala obve­zna rav­na­nja zave­zan­cev za javno naro­ča­nje (okvirno se ta mno­žica pre­kriva s poj­mom javni sek­tor). Potrebnost spre­je­tja tega novega pred­pisa pri­pra­vljavci ute­me­lju­jejo tudi s pri­srčno navedbo, ki se lahko porodi samo v državni biro­kra­ciji: »Javna naro­čila pred­sta­vljajo [...]
Objavljen je bil tudi v politika | 1 Komentar

Kaj je v zraku vzhodno od Ljubljane?

Ni zlato, ni forex, pač pa je »kon­zer­va­tivni« (!) por­t­felj iz 5 delov, v kate­rega vas tile modeli vabijo, če pri­tr­dilno odgo­vo­rite na nasle­dnje testno vpra­ša­nje: »Vas zanima pame­tno inve­sti­ra­nje sred­stev v varne, sta­bilne in trajne inve­sti­cije?« Še pose­bej boste tam­kaj dobro­do­šli, če vas pre­vza­mejo učene tuje besede, kot npr. Futures in kra­tice, kot je CFD.
Objavljeno v kategoriji butalci | 1 Komentar

Minimalno tveganje, brez truda

Dotok novih shem za 100% donos v enem letu ne poje­nja. Tile tu spo­daj nasto­pajo s slo­ga­nom »Svetlobna hitrost uspeha«. Povsem ustre­zno, kajti 24. marca so mi poslali vabilo na dogo­dek, ki se je odvil 22. marca. Tokrat niso Panamci, pač pa Kitajci. Udarni zače­tek je močno aktu­a­len: Kaj ti zveni bolje, upo­ko­ji­tev čez 20 [...]
Objavljeno v kategoriji butalci | Komentiraj

Politična korektnost zmaga, ko zdrava pamet odpove

Evropsko sodi­šče v Luksemburgu je spre­jelo kon­tro­ver­zno odlo­či­tev v zvezi z zava­ro­val­nimi pre­mi­jami. Kakršnokoli cenovno raz­li­ko­va­nje med moškimi in žen­skami, če je še tako pod­prto z dej­stvi (npr. daljša življenj­ska doba žensk), za sodnike pred­sta­vlja pre­po­ve­dano dis­kri­mi­na­cijo. Evropskim zava­ro­val­ni­cam je zapo­ve­dalo, da morajo od 21.12. 2012 dalje pri vseh novo skle­nje­nih zava­ro­val­nih pogod­bah dolo­čiti pre­mije [...]
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | 1 Komentar

Mogoče nimate več časa…

…da dvi­gnete denar iz skla­dov ali del­nic, svari »Dejan, KB mana­ger za ple­me­nite kovine z licenč­nim dovo­lje­njem za posre­do­va­nje infor­ma­cij« v svo­jih e-mail okro­žni­cah in sve­tuje nakup zlata. Tole humo­ri­stično zadevo se splača pre­li­stati že zato, da izve­ste, kaj v resnici pomeni ime Bill Gates.
Objavljeno v kategoriji butalci | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x