Arhiv Kategorije: davki

dohodnina, DDV, trošarina

Druga, manj znana nikotinska zasvojenost

Te dni se kon­čuje javna raz­prava o novem slo­ven­skem zakonu o ome­je­va­nju upo­rabe tobač­nih in pove­za­nih izdel­kov. Lani je bila namreč spre­jeta evrop­ska direk­tiva, ki pre­cej strožje obrav­nava to podro­čje. Čla­nice Evropske unije morajo letos v naci­o­nalno zako­no­dajo vklju­čiti nova pra­vila za varo­va­nje zdravja pred kaje­njem, vodil­nim kriv­cem za pre­zgo­dnje umi­ra­nje. Večina držav je pri [...]
Objavljeno v kategoriji davki | Značka , , | Komentiraj

Trošarine kot lonec medu

Trošarine so zelo pomem­ben vir pro­ra­čun­skih pri­hod­kov. V Sloveniji se jih vsako leto pobere za 1,5 mili­jarde evrov. Od tega odpade mili­jarda na ener­gente (ogro­mno večino pri­ne­sejo naf­tni deri­vati), 400 mili­jo­nov na tobak in 100 mili­jo­nov na alko­hol (šte­vilke so zao­kro­žene). Lepota tro­ša­rin je v tem, da jih vlada lahko kadar­koli poljubno spre­meni: ni se [...]
Objavljeno v kategoriji davki | Komentiraj

Pretapljanje nepremičnin v penzije

»V Sloveniji se v pri­mer­javi z dru­gimi drža­vami upo­ko­ju­jejo raz­me­roma mlade osebe.« S tem suho­par­nim stav­kom je Statistični urad ob leto­šnjem med­na­ro­dnem dnevu sta­rej­ših opo­zo­ril na kazal­nik, po kate­rem smo v evrop­skem vrhu.
Objavljen je bil tudi v nepremičnine, pokojnina | Značka , | 1 Komentar

Obdavčitev pokojninske rente

Kljub temu, da bo v letu 2011 več tisoč ljudi izpol­nilo pogoje za zače­tek pre­je­ma­nja pokoj­nin­ske rente, se še vedno ne ve, kako bo ta renta izra­ču­nana, saj pri­stojni čakajo na spre­jem novega zakona. Tik pred zdajci pa se je vse­eno raz­ja­snilo vsaj to, kako bodo te rente obdav­čene.
Objavljen je bil tudi v pokojnina | Značka | 1 Komentar

Davčni dolg WTF?

S spo­daj nave­de­nimi šte­vil­kami v pet­ko­vem Delu mora biti nekaj narobe. Ne ver­ja­mem, da je neiz­ter­ja­nega dolga dav­ka­riji iz naslova nepla­ča­nih pri­spev­kov pod­je­tij na plače svo­jih delav­cev za 1,796 mili­jarde evrov. To je huda cifra.
Objavljeno v kategoriji davki | 2 Komentarji

O nepremičninskem davku

Včeraj so v oddaji Studio ob 17h (posne­tek) raz­gla­bljali o tre­nu­tnem osnutku zakona o nepre­mič­nin­skem davku, ki je tre­nu­tno v javni raz­pravi. Baje bo obja­vljeni osnu­tek zaradi mno­žice pri­pomb doži­vel kar nekaj spre­memb, že zdaj napo­ve­duje Ministrstvo za finance.
Objavljen je bil tudi v nepremičnine | 1 Komentar

Vloga kadilcev v javnih financah

V začetku avgu­sta se je povi­šala tro­ša­rina na ciga­rete. Vsaka ciga­reta je po novem s to davščino obre­me­njena s sed­mimi centi (77 evrov za 1000 ciga­ret). Tobačni izdelki so pov­sod visoko obdav­čeni, saj so ele­gan­ten vir denarja: 1) pov­pra­še­va­nje po ciga­re­tah je nee­la­stično (pri dva­krat višji ceni pro­daja ciga­ret ne bo padla na polo­vico); 2) [...]
Objavljeno v kategoriji davki | 3 Komentarji

Zdravstvena glavarina

Na Financah so zbrali nekaj še ne javno obja­vlje­nih novo­sti iz Zakona o zdra­vstve­nem var­stvu in zdra­vstve­nem zava­ro­va­nju, ki je tre­nu­tno v koa­li­cij­skem uskla­je­va­nju. Da je treba v zdra­vstveno bla­gajno vpla­čati več, če želimo ohra­niti seda­nji nivo sto­ri­tev, lahko še razumemo.
Objavljen je bil tudi v politika | 2 Komentarji

Bencinska trošarina

Če še kdo nima pra­vega občutka, koliko zares znaša tro­ša­rina (država je pre­bri­sana in si za vsako vrsto davka izmi­sli svoje ime, tako davki navi­de­zno izgle­dajo nižji) v ceni ben­cina, so tukaj kon­kre­tni podatki. Trošarina je tisto, kar država ob vsaki spre­membi cene pri­la­gaja nav­zgor ozi­roma navzdol. 95-oktanski 98-oktanski Dizel 05. 05. 09 06. 05. 09 05. [...]
Objavljeno v kategoriji davki | Komentiraj

Read my lips

V vče­raj­šnjem TV soo­če­nju Janše in Pahorja smo na temo dav­kov sli­šali naslednje: Pahor: Če bomo vodili vlado, ne bomo pove­čali obsega davč­nega pri­meža, morda nam bo 38-odstotno davčno obre­me­ni­tev celo uspelo zni­žati za dve odsto­tni točki. Pri tem bomo olaj­šali življe­nje tistim, ki živijo slabše, in ote­žili tistim, ki živijo boljše, saj ver­ja­memo v [...]
Objavljeno v kategoriji davki | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x