Arhiv Kategorije: ekonomija

Nastajanje ekonomske monokulture

Kadar kupu­jemo blago ali sto­ri­tve, želimo pla­čati čim manj in dobiti čim več (koli­čine ali kako­vo­sti). Ko smo v naspro­tni vlogi in nekaj pro­da­jamo, želimo za svoj izde­lek ali sto­ri­tev od kupca dobiti čim več. Povsem nor­malna eko­nom­ska logika, kajne? Ravnati dru­gače v tem svetu bi bilo neu­mno, ali vsaj naivno. Kupci in pro­da­jalci, ki [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Virtualni svet ni vse

Pred leti smo bili v obdo­bju, ko so naj­spo­sob­nejši mladi lju­dje želeli postati bor­zniki in finanč­niki. Poleg dina­mič­nega dela jih je seveda pri­vla­čil tudi denar, ki se je vrtel v teh kro­gih. Naslednja gene­ra­cija je doži­vela bum inter­neta in mnogi so hoteli postati inter­ne­tni pod­je­tniki, raz­vi­jalci raču­nal­ni­ških iger in mobil­nih apli­ka­cij. Ali pa bi delali [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Avstroogrska krona, evro prejšnje inkarnacije

Ni več tako nemo­goče, da bo ena ali več držav, ki danes upo­ra­bljajo evro, pre­šla na neko drugo, novo-staro valuto, npr. drahmo. Če se to zgodi nena­doma in brez teme­lji­tih pri­prav, bo seveda kar nekaj zaple­tov. Vsekakor pa to ne bo pre­ce­denčni pri­mer, saj je bilo samo pred 20 leti uve­deno malo morje novih valut [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Tudi izključitev Grčije ne bi bila prva

Sedanje evr­sko obmo­čje ni prva denarna unija na evrop­skih tleh. Poskusov je bilo nekaj, a so bili neu­spe­šni. Latinska denarna unija je tra­jala od leta 1865 do prve sve­tovne vojne. Ustanovile so jo Francija, Belgija, Švica in Italija, sča­soma se je pri­dru­žilo še nekaj držav, med dru­gim Grčija. Toda Grčija je bila leta 1908 iz [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Je kriza res le posledica zmot?

V neka­te­rih drža­vah so se sis­te­ma­tično lotili iska­nja vzro­kov za finančno krizo. V ZDA, kjer je bilo njeno žari­šče, so že leta 2009 z zako­nom usta­no­vili kon­gre­sno pre­i­sko­valno komi­sijo, ki je zasli­šala šte­vilne akterje in janu­arja 2011 na več kot 500 stra­neh javno obja­vila svoje poro­čilo. Kaj je torej šlo narobe tam, kaj pa pri nas?
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 1 Komentar

20 let v 3 slikah

Te dni se mno­žično obe­le­žuje 20-letnica samo­stojne države. Statistiki so pov­zeli življe­nje v Sloveniji v teh 20 letih v pri­lo­žno­stni publi­ka­ciji, ki vse­buje kup zani­mi­vih gra­fi­ko­nov, ki ilu­stri­rajo spre­membe v tem obdo­bju. Večina jih kaže na velik dose­ženi napre­dek. Na pri­mer, tale prikazuje
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar

Socialno podjetništvo za drugačne dividende

V zadnjih dva­naj­stih mese­cih je brez­po­sel­nost v Sloveniji krepko zra­sla. Marca letos je sta­ti­stika zabe­le­žila 114.000 brez­po­sel­nih, lani ob istem času pa 99.000. Glede na leto­šnje doga­ja­nje v gospo­dar­stvu kaže, da se bomo morali spri­ja­zniti z visoko brez­po­sel­no­stjo tudi v pri­ho­dnjem obdobju.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Avtomobilisti v težavah

Prejšnji teden so v časo­pi­snem članku avto­mo­bil­ski saloni potar­nali, da so si kupci izbo­rili tako velike popu­ste pri novih avto­mo­bi­lih, da zdaj oni »poslu­jejo na meji vzdr­žno­sti« (direk­tor pro­dajne mreže Renault) in da »iščejo vse možno­sti, da opti­mi­zi­rajo pro­cese poslo­va­nja.« Sodeč po vče­raj­šnji zgodbi z motor­nim oljem, tole o »iska­nju vseh možno­sti« zlahka ver­ja­memo. Vendar [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 2 Komentarji

Depresija iz prve roke

Verjetno se stri­njamo, da je z neke časovne dis­tance pre­te­klo doga­ja­nje videti dru­gače, kot smo ga doži­vljali sproti, takrat, ko se je odvi­jalo. Pozneje, ko že poznamo končni izid, vča­sih iščemo in tudi naj­demo neke vzročno-posledične pove­zave — ki so ali pa niso realne. Po drugi strani pa je to, kako je nekdo sproti doži­vljal [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Cepljenje in vreče denarja

Ravnokar poteka Teden boja proti raku in sicer pod geslom: Tudi ceplje­nje varuje pred neka­te­rimi raki. Kdor ima šolo­ob­ve­zne ali pred­šol­ske otroke, je morda kaj sli­šal (sicer ver­je­tno ne od svo­jega pedi­a­tra) tudi o naspro­tni strani meda­lje, red­kih, a poten­ci­alno zelo ško­dlji­vih posle­di­cah ceplje­nja. Ravno vče­raj je bila ena tovr­stna novica v medijih.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x