Arhiv Kategorije: ekonomija

Izdelovalci: nova industrijska revolucija

Izdelovalci so naj­no­vejša knjiga Chrisa Andersona, enega naj­bolj zna­nih ame­ri­ških publi­ci­stov (Dolgi rep, Brezplačno), s katero zao­kro­žuje svojo ana­lizo pomemb­nih spre­memb raz­lič­nih poslov­nih mode­lov v tre­tjem tisoč­le­tju. Tokrat, v Izdelovalcih, Anderson poveže naj­boljše od obeh seda­njih sve­tov, napre­dne teh­nike pro­i­zva­ja­nja snov­nih izdel­kov in naj­no­vejše pri­do­bi­tve sple­tnih infor­ma­cij­skih teh­no­lo­gij, od druž­be­nih omre­žij, ki poma­gajo raz­vi­jati čim [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Nastajanje ekonomske monokulture

Kadar kupu­jemo blago ali sto­ri­tve, želimo pla­čati čim manj in dobiti čim več (koli­čine ali kako­vo­sti). Ko smo v naspro­tni vlogi in nekaj pro­da­jamo, želimo za svoj izde­lek ali sto­ri­tev od kupca dobiti čim več. Povsem nor­malna eko­nom­ska logika, kajne? Ravnati dru­gače v tem svetu bi bilo neu­mno, ali vsaj naivno. Kupci in pro­da­jalci, ki [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Virtualni svet ni vse

Pred leti smo bili v obdo­bju, ko so naj­spo­sob­nejši mladi lju­dje želeli postati bor­zniki in finanč­niki. Poleg dina­mič­nega dela jih je seveda pri­vla­čil tudi denar, ki se je vrtel v teh kro­gih. Naslednja gene­ra­cija je doži­vela bum inter­neta in mnogi so hoteli postati inter­ne­tni pod­je­tniki, raz­vi­jalci raču­nal­ni­ških iger in mobil­nih apli­ka­cij. Ali pa bi delali [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Avstroogrska krona, evro prejšnje inkarnacije

Ni več tako nemo­goče, da bo ena ali več držav, ki danes upo­ra­bljajo evro, pre­šla na neko drugo, novo-staro valuto, npr. drahmo. Če se to zgodi nena­doma in brez teme­lji­tih pri­prav, bo seveda kar nekaj zaple­tov. Vsekakor pa to ne bo pre­ce­denčni pri­mer, saj je bilo samo pred 20 leti uve­deno malo morje novih valut [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Tudi izključitev Grčije ne bi bila prva

Sedanje evr­sko obmo­čje ni prva denarna unija na evrop­skih tleh. Poskusov je bilo nekaj, a so bili neu­spe­šni. Latinska denarna unija je tra­jala od leta 1865 do prve sve­tovne vojne. Ustanovile so jo Francija, Belgija, Švica in Italija, sča­soma se je pri­dru­žilo še nekaj držav, med dru­gim Grčija. Toda Grčija je bila leta 1908 iz [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

S težkim topništvom v obrambo valute

Skoraj štiri dese­tle­tja so minila, odkar se med­se­bojni tečaji glav­nih sve­tov­nih valut gibljejo svo­bo­dno. Zato na trgu nihajo glede na ponudbo in pov­pra­še­va­nje, kar naj­bolj nepo­sre­dno opa­zimo kot turi­sti, ko za svoje evre dobimo vča­sih več, vča­sih manj ame­ri­ških dolar­jev ali bri­tan­skih funtov.
Objavljen je bil tudi v banke | Značka , , , | Komentiraj

Je kriza res le posledica zmot?

V neka­te­rih drža­vah so se sis­te­ma­tično lotili iska­nja vzro­kov za finančno krizo. V ZDA, kjer je bilo njeno žari­šče, so že leta 2009 z zako­nom usta­no­vili kon­gre­sno pre­i­sko­valno komi­sijo, ki je zasli­šala šte­vilne akterje in janu­arja 2011 na več kot 500 stra­neh javno obja­vila svoje poro­čilo. Kaj je torej šlo narobe tam, kaj pa pri nas?
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | 1 Komentar

20 let v 3 slikah

Te dni se mno­žično obe­le­žuje 20-letnica samo­stojne države. Statistiki so pov­zeli življe­nje v Sloveniji v teh 20 letih v pri­lo­žno­stni publi­ka­ciji, ki vse­buje kup zani­mi­vih gra­fi­ko­nov, ki ilu­stri­rajo spre­membe v tem obdo­bju. Večina jih kaže na velik dose­ženi napre­dek. Na pri­mer, tale prikazuje
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar

Socialno podjetništvo za drugačne dividende

V zadnjih dva­naj­stih mese­cih je brez­po­sel­nost v Sloveniji krepko zra­sla. Marca letos je sta­ti­stika zabe­le­žila 114.000 brez­po­sel­nih, lani ob istem času pa 99.000. Glede na leto­šnje doga­ja­nje v gospo­dar­stvu kaže, da se bomo morali spri­ja­zniti z visoko brez­po­sel­no­stjo tudi v pri­ho­dnjem obdobju.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Avtomobilisti v težavah

Prejšnji teden so v časo­pi­snem članku avto­mo­bil­ski saloni potar­nali, da so si kupci izbo­rili tako velike popu­ste pri novih avto­mo­bi­lih, da zdaj oni »poslu­jejo na meji vzdr­žno­sti« (direk­tor pro­dajne mreže Renault) in da »iščejo vse možno­sti, da opti­mi­zi­rajo pro­cese poslo­va­nja.« Sodeč po vče­raj­šnji zgodbi z motor­nim oljem, tole o »iska­nju vseh možno­sti« zlahka ver­ja­memo. Vendar [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x