Arhiv Kategorije: ekonomija

Socialno podjetništvo za drugačne dividende

V zadnjih dva­naj­stih mese­cih je brez­po­sel­nost v Sloveniji krepko zra­sla. Marca letos je sta­ti­stika zabe­le­žila 114.000 brez­po­sel­nih, lani ob istem času pa 99.000. Glede na leto­šnje doga­ja­nje v gospo­dar­stvu kaže, da se bomo morali spri­ja­zniti z visoko brez­po­sel­no­stjo tudi v pri­ho­dnjem obdobju.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Avtomobilisti v težavah

Prejšnji teden so v časo­pi­snem članku avto­mo­bil­ski saloni potar­nali, da so si kupci izbo­rili tako velike popu­ste pri novih avto­mo­bi­lih, da zdaj oni »poslu­jejo na meji vzdr­žno­sti« (direk­tor pro­dajne mreže Renault) in da »iščejo vse možno­sti, da opti­mi­zi­rajo pro­cese poslo­va­nja.« Sodeč po vče­raj­šnji zgodbi z motor­nim oljem, tole o »iska­nju vseh možno­sti« zlahka ver­ja­memo. Vendar [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 2 Komentarji

Obrestne mere — palica z dvema koncema

Za Portugalsko, Irsko in Grčijo je povi­še­va­nje obre­stnih mer pri­bli­žno tako dobro­do­šlo kot bi bil strel v glavo. Tako sar­ka­stično je neki tuji novi­nar komen­ti­ral nedavno zvi­ša­nje ključne evr­ske obre­stne mere za četrt odsto­tne točke, ki naka­zuje zače­tek niza dvi­gov. Tudi Slovenija nad takim razvo­jem dogod­kov ne more biti navdušena.
Objavljen je bil tudi v politika | Značka , , | Komentiraj

Depresija iz prve roke

Verjetno se stri­njamo, da je z neke časovne dis­tance pre­te­klo doga­ja­nje videti dru­gače, kot smo ga doži­vljali sproti, takrat, ko se je odvi­jalo. Pozneje, ko že poznamo končni izid, vča­sih iščemo in tudi naj­demo neke vzročno-posledične pove­zave — ki so ali pa niso realne. Po drugi strani pa je to, kako je nekdo sproti doži­vljal [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Cepljenje in vreče denarja

Ravnokar poteka Teden boja proti raku in sicer pod geslom: Tudi ceplje­nje varuje pred neka­te­rimi raki. Kdor ima šolo­ob­ve­zne ali pred­šol­ske otroke, je morda kaj sli­šal (sicer ver­je­tno ne od svo­jega pedi­a­tra) tudi o naspro­tni strani meda­lje, red­kih, a poten­ci­alno zelo ško­dlji­vih posle­di­cah ceplje­nja. Ravno vče­raj je bila ena tovr­stna novica v medijih.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Poslovni model, ki sloni na subvenciji

S pet­kovo temo je pove­zano tudi doga­ja­nje v zvezi z ele­k­trič­nimi vozili. Gre za avto­mo­bile, ki tre­nu­tno sta­nejo od 35 tisoč evrov nav­zgor in z enim pol­ne­njem pre­vo­zijo okoli 200 km. Njihova glavna odlika je ničelni izpust CO2 in manj hru­pno delovanje.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 5 Komentarji

S taksijem v šolo

Ena od lju­bljan­skih taksi služb na svo­jih vozi­lih ogla­šuje: Samo 0,69 €/km za dijake in štu­dente. In dejan­sko se da zju­traj okoli šol in fakul­tet videti taksije.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Denar in sreča: znanstvenikov pogled

Ljudje sča­soma pri­dejo do spo­zna­nja o rela­tivni vre­dno­sti denarja. Ali takrat, ko so dovolj bogati, ali pa — če jim to ne uspe — takrat, ko so dovolj stari. Kaj nekomu pomeni dolo­čen zne­sek denarja, je oči­tno odvi­sno od nje­gove življenj­ske situ­a­cije. Obstajajo pa tudi čisto resni znan­stve­niki, ki z denar­jem kot meri­lom vre­dno­tijo razne [...]
Objavljen je bil tudi v hec | Značka | Komentiraj

Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«

Če na gosto pro­me­tne ceste spu­stimo voz­nike, ki niso uspo­so­bljeni za upra­vlja­nje motor­nih vozil in ne poznajo vseh pro­me­tnih pred­pi­sov, ne moremo biti pre­se­ne­čeni, če potem pride do mno­žič­nih karam­bo­lov. Podobno velja tudi pri potro­šni­kih in nji­hovi vožnji skozi labi­rinte finanč­nih pro­duk­tov. Konec okto­bra je vla­dna medre­sor­ska delovna sku­pina pri­pra­vila dolgo pri­ča­ko­vani osnu­tek naci­o­nal­nega pro­grama finanč­nega [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Zakaj, zaboga, ravno zlato?

Uspešnica pre­te­klega leta je bilo zlato. V svetu so se poja­vili so se »zla­to­mati«, neka­kšni ban­ko­mati za zla­tnike. Razni trgov­čiči odku­pu­jejo rabljeno zlato na nena­va­dnih kra­jih. Propagande za nalož­beno zlato pa ver­je­tno še nikoli v zgo­do­vini ni bilo toliko kot lani. Dobili smo tudi »stro­kovno mono­gra­fijo« v slo­ven­ščini z naslo­vom Zlato, naložba življe­nja v never­je­tnih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x