Arhiv Kategorije: ekonomija

Poslovni model, ki sloni na subvenciji

S pet­kovo temo je pove­zano tudi doga­ja­nje v zvezi z ele­k­trič­nimi vozili. Gre za avto­mo­bile, ki tre­nu­tno sta­nejo od 35 tisoč evrov nav­zgor in z enim pol­ne­njem pre­vo­zijo okoli 200 km. Njihova glavna odlika je ničelni izpust CO2 in manj hru­pno delovanje.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 5 Komentarji

S taksijem v šolo

Ena od lju­bljan­skih taksi služb na svo­jih vozi­lih ogla­šuje: Samo 0,69 €/km za dijake in štu­dente. In dejan­sko se da zju­traj okoli šol in fakul­tet videti taksije.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Denar in sreča: znanstvenikov pogled

Ljudje sča­soma pri­dejo do spo­zna­nja o rela­tivni vre­dno­sti denarja. Ali takrat, ko so dovolj bogati, ali pa — če jim to ne uspe — takrat, ko so dovolj stari. Kaj nekomu pomeni dolo­čen zne­sek denarja, je oči­tno odvi­sno od nje­gove življenj­ske situ­a­cije. Obstajajo pa tudi čisto resni znan­stve­niki, ki z denar­jem kot meri­lom vre­dno­tijo razne [...]
Objavljen je bil tudi v hec | Značka | Komentiraj

Z izobraževanjem do zmanjšanja števila »finančnih karambolov«

Če na gosto pro­me­tne ceste spu­stimo voz­nike, ki niso uspo­so­bljeni za upra­vlja­nje motor­nih vozil in ne poznajo vseh pro­me­tnih pred­pi­sov, ne moremo biti pre­se­ne­čeni, če potem pride do mno­žič­nih karam­bo­lov. Podobno velja tudi pri potro­šni­kih in nji­hovi vožnji skozi labi­rinte finanč­nih pro­duk­tov. Konec okto­bra je vla­dna medre­sor­ska delovna sku­pina pri­pra­vila dolgo pri­ča­ko­vani osnu­tek naci­o­nal­nega pro­grama finanč­nega [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Zakaj, zaboga, ravno zlato?

Uspešnica pre­te­klega leta je bilo zlato. V svetu so se poja­vili so se »zla­to­mati«, neka­kšni ban­ko­mati za zla­tnike. Razni trgov­čiči odku­pu­jejo rabljeno zlato na nena­va­dnih kra­jih. Propagande za nalož­beno zlato pa ver­je­tno še nikoli v zgo­do­vini ni bilo toliko kot lani. Dobili smo tudi »stro­kovno mono­gra­fijo« v slo­ven­ščini z naslo­vom Zlato, naložba življe­nja v never­je­tnih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Od nacionalnih šampionov do zombijev

Vsak pod­je­tnik ve, da je slabo biti odvi­sen zgolj od enega veli­kega doba­vi­te­lja ali enega veli­kega kupca. V takem polo­žaju je namreč pod­je­tje zelo krhko, saj ga lahko težave enega samega poslov­nega par­tnerja teme­ljito zama­jejo ali celo ugo­no­bijo. Ko pa z nivoja posa­me­znega pod­je­tja pri­demo na nivo države, to zave­da­nje nena­doma izpuhti. Država lahko zato [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Kvazi-trg zdravstvenih zavarovalnic

Na zadnji skup­ščini čla­nov zava­ro­val­nice Vzajemna so oblast v njej pre­vzeli upo­ko­jenci. Z zbi­ra­njem poo­bla­stil za gla­so­va­nje so v Zvezi dru­štev upo­ko­jen­cev pri­do­bili toliko gla­sov, da so si izvo­lili svoj nad­zorni svet, ki bo posta­vil novo upravo, ki bo njim po volji.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Časovni vidik bogastva

»Bogataš pred sto leti ali pov­prečno dobro situ­i­rana oseba danes? Kaj bi raje bili?« To vpra­ša­nje menda svo­jim štu­den­tom vsako leto zasta­vlja pro­fe­sor eko­no­mije Tim Taylor in o njem so raz­mi­šljali v nedavni oddaji Planet Money ame­ri­ške radij­ske mreže NPR.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 2 Komentarji

Irska je AIG

Kako je Irska zašla v tako sti­sko, da jo bodo morale reše­vati druge evrop­ske države, posre­dno tudi slo­ven­ski dav­ko­pla­če­valci? Za raz­liko od Grčije tam pre­za­dol­žene niso (toliko) javno-finančne bla­gajne, pač pa zasebne banke, ki so nepre­vi­dno poso­jale. Posojila so v veliki meri šla za mega­lo­man­ske nepre­mič­nin­ske pro­jekte, ki sedaj drug za dru­gim pro­pa­dajo. Irska država [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Obiskovanje zdravnikov in bolniške odsotnosti

Za konec serije ob aktu­al­nih zgod­bah o zdrav­ni­ških dežur­stvih še nekaj sta­ti­stike o bol­ni­ških odso­tno­stih in podob­nem (vira: ZZZS in IVZ), ki kažejo obseg potreb po zdra­vstve­nih sto­ri­tvah. Šte­vilke so zaokrožene.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x