Arhiv Kategorije: ekonomija

Črni labod

Nassim N. Taleb je leta 2007 izdal knjigo The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, ki je nemu­doma postala velika uspe­šnica (letos je izšel tudi slo­ven­ski pre­vod). Kontroverzni gospod je med dru­gim filo­zof zna­no­sti, epi­ste­mo­log, mate­ma­tik ter bivši  bor­zni trgo­vec, ki je s tem, ko je bil — v skladu s svo­jimi pre­pri­ča­nji [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Kdo pije in kdo plača v zdravstvu

Problematika zdra­vstva je zaradi odpo­ve­do­va­nja dežur­stev zdrav­ni­kov spet zelo aktu­alna. Ker se v jav­nem zdra­vstvu obrne preko 2 mili­jardi letno, je tule nekaj sta­ti­stič­nih podat­kov o tem, od kod v zdra­vstvo denar pri­haja in kam gre ter koliko dežur­stva sta­nejo. Vir je poslovno poro­čilo ZZZS za leto 2009.
Objavljen je bil tudi v zdravstvo | 2 Komentarji

Finančni položaj vašega gospodinjstva

Banka Slovenije v rednih poro­či­lih o finančni sta­bil­no­sti zbere tudi nekaj podat­kov o finanč­nem polo­žaju slo­ven­skih gospo­dinj­stev. Zadnji obja­vljeni podatki opi­su­jejo pov­prečno slo­ven­sko gospo­dinj­stvo takole (šte­vilke so zao­kro­žene in veljajo za leto 2009).
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar

Neverjeten preobrat karteljašev

Potem ko so ele­k­tro dis­tri­bu­terji dve leti igno­ri­rali odločbo Urada za var­stvo kon­ku­rence in se pri­to­že­vali vse do ustav­nega sodi­šča (ki se ga pogo­sto na tak način zlo­ra­blja  za zadeve, ki nimajo nobene zveze z ustavo), se je prvi od njih, Elektro Gorenjska,  svo­jim stran­kam celo opra­vi­čil: /…/ Zakoniti zasto­pnik Elektra Gorenjska Bojan Luskovec, ki [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 1 Komentar

(Ne)varni finančni produkti

Ko poslu­šamo o (ne)varnosti izdel­kov z vidika potro­šni­ških pra­vic, ver­je­tno pomi­slimo na motorno žago, ele­k­trične gospo­dinj­ske apa­rate ali na kaj dru­gega, s čimer bi se upo­rab­nik pri roko­va­nju lahko poško­do­val. Vendar pa se v zadnjem času, po kata­stro­fal­nih posle­di­cah finančne krize, raz­pra­vlja  o pojmu var­no­sti tudi na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev, name­nje­nih pov­preč­nemu neu­kemu vla­ga­te­lju. Tudi [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Gnoj postane zlato

Srečko Kosovel je bil močno pred časom s svo­jim ver­zom »gnoj je zlato.« Šele 80 let kasneje so se alki­mi­sti pri ratin­ških agen­ci­jah Moody’s, Standard & Poor’s in Fitch nau­čili iz gnoja delati zlato. Strukturirani obve­znici, sesta­vljeni iz tre­tje­ra­zre­dnih nepre­mič­nin­skih kre­di­tov, so naj­prej dode­lili soli­dno oceno BBB (kar je naj­nižja sto­pnja, še dopu­stna za insti­tu­ci­o­nalne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo?

Svetovalca nek­da­njega ame­ri­škega pred­se­dnika Billa Clintona Jamesa Carvilla je nekoč tako pre­su­nil vpliv  kapi­tal­skih trgov,  da se je poša­lil, da bi se, če rein­kar­na­cija res obstaja, sam naj­raje rein­kar­ni­ral kot trg obve­znic, kajti ta lahko ustra­huje vsa­ko­gar. Trg obve­znic, na kate­rem nasto­pajo banke, zava­ro­val­nice, pokoj­nin­ski skladi in podobni insti­tu­ci­o­nalni vla­ga­te­lji, ki vla­gajo denar v državne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Kupna moč 50 let pozneje

Pedantni Nemci so izra­ču­nali, koliko ceneje je danes sko­raj vse kot nekoč, če cene izra­zimo v urah dela. Leta 1960 je pov­prečno pla­čilo zapo­sle­nega zna­šalo pre­ra­ču­na­nih 1,27 evra na uro, lani pa 14,05 evra na uro. Plače so se v teh 50 letih pove­čale za 11-krat, cene pa le za 4-krat. Primeri:
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 4 Komentarji

Za Grčijo bankrot ne bi bil prvi

Kot nada­lje­va­nje vče­raj­šnje teme še ilu­stra­cija ugo­to­vi­tve, ki so jo mediji v zadnjem letu več­krat pov­zeli. Namreč, da je Grčija itak sko­raj pol svoje zgo­do­vine, odkar je samo­stojna država, pre­ži­vela v ban­krotu. Vir spo­dnjega gra­fi­kona je publi­ka­cija avto­rice Carmen M. Reinhart z naslo­vom Chartbook: Country histo­ries on debt, default, and finan­cial cri­ses, NBER Working Paper [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Kateri upniki izgubijo, če Grčija bankrotira

Grški zuna­nji dolg je, kot kaže, neob­vla­dljiv in v celoti ne bo nikoli popla­čan. Vse ver­je­tneje postaja, da bo v neki točki pri­šlo do pre­struk­tu­ri­ra­nja, ki bo vklju­če­valo tudi (delni) odpis dolga. Ker se grške obve­znice ob zapa­dlo­sti popla­čajo z novo­izda­nimi, ki imajo neke druge kupce, je seveda pomembno, kdaj bo do pre­struk­tu­ri­ra­nja dolga pri­šlo. [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x