Arhiv Kategorije: ekonomija

Časovni vidik bogastva

»Bogataš pred sto leti ali pov­prečno dobro situ­i­rana oseba danes? Kaj bi raje bili?« To vpra­ša­nje menda svo­jim štu­den­tom vsako leto zasta­vlja pro­fe­sor eko­no­mije Tim Taylor in o njem so raz­mi­šljali v nedavni oddaji Planet Money ame­ri­ške radij­ske mreže NPR.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 2 Komentarji

Irska je AIG

Kako je Irska zašla v tako sti­sko, da jo bodo morale reše­vati druge evrop­ske države, posre­dno tudi slo­ven­ski dav­ko­pla­če­valci? Za raz­liko od Grčije tam pre­za­dol­žene niso (toliko) javno-finančne bla­gajne, pač pa zasebne banke, ki so nepre­vi­dno poso­jale. Posojila so v veliki meri šla za mega­lo­man­ske nepre­mič­nin­ske pro­jekte, ki sedaj drug za dru­gim pro­pa­dajo. Irska država [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Obiskovanje zdravnikov in bolniške odsotnosti

Za konec serije ob aktu­al­nih zgod­bah o zdrav­ni­ških dežur­stvih še nekaj sta­ti­stike o bol­ni­ških odso­tno­stih in podob­nem (vira: ZZZS in IVZ), ki kažejo obseg potreb po zdra­vstve­nih sto­ri­tvah. Šte­vilke so zaokrožene.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar

Črni labod

Nassim N. Taleb je leta 2007 izdal knjigo The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, ki je nemu­doma postala velika uspe­šnica (letos je izšel tudi slo­ven­ski pre­vod). Kontroverzni gospod je med dru­gim filo­zof zna­no­sti, epi­ste­mo­log, mate­ma­tik ter bivši  bor­zni trgo­vec, ki je s tem, ko je bil — v skladu s svo­jimi pre­pri­ča­nji [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Kdo pije in kdo plača v zdravstvu

Problematika zdra­vstva je zaradi odpo­ve­do­va­nja dežur­stev zdrav­ni­kov spet zelo aktu­alna. Ker se v jav­nem zdra­vstvu obrne preko 2 mili­jardi letno, je tule nekaj sta­ti­stič­nih podat­kov o tem, od kod v zdra­vstvo denar pri­haja in kam gre ter koliko dežur­stva sta­nejo. Vir je poslovno poro­čilo ZZZS za leto 2009.
Objavljen je bil tudi v zdravstvo | 2 Komentarji

Finančni položaj vašega gospodinjstva

Banka Slovenije v rednih poro­či­lih o finančni sta­bil­no­sti zbere tudi nekaj podat­kov o finanč­nem polo­žaju slo­ven­skih gospo­dinj­stev. Zadnji obja­vljeni podatki opi­su­jejo pov­prečno slo­ven­sko gospo­dinj­stvo takole (šte­vilke so zao­kro­žene in veljajo za leto 2009).
Objavljeno v kategoriji ekonomija | 1 Komentar

Neverjeten preobrat karteljašev

Potem ko so ele­k­tro dis­tri­bu­terji dve leti igno­ri­rali odločbo Urada za var­stvo kon­ku­rence in se pri­to­že­vali vse do ustav­nega sodi­šča (ki se ga pogo­sto na tak način zlo­ra­blja  za zadeve, ki nimajo nobene zveze z ustavo), se je prvi od njih, Elektro Gorenjska,  svo­jim stran­kam celo opra­vi­čil: /…/ Zakoniti zasto­pnik Elektra Gorenjska Bojan Luskovec, ki [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | 1 Komentar

(Ne)varni finančni produkti

Ko poslu­šamo o (ne)varnosti izdel­kov z vidika potro­šni­ških pra­vic, ver­je­tno pomi­slimo na motorno žago, ele­k­trične gospo­dinj­ske apa­rate ali na kaj dru­gega, s čimer bi se upo­rab­nik pri roko­va­nju lahko poško­do­val. Vendar pa se v zadnjem času, po kata­stro­fal­nih posle­di­cah finančne krize, raz­pra­vlja  o pojmu var­no­sti tudi na podro­čju finanč­nih sto­ri­tev, name­nje­nih pov­preč­nemu neu­kemu vla­ga­te­lju. Tudi [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , , | Komentiraj

Gnoj postane zlato

Srečko Kosovel je bil močno pred časom s svo­jim ver­zom »gnoj je zlato.« Šele 80 let kasneje so se alki­mi­sti pri ratin­ških agen­ci­jah Moody’s, Standard & Poor’s in Fitch nau­čili iz gnoja delati zlato. Strukturirani obve­znici, sesta­vljeni iz tre­tje­ra­zre­dnih nepre­mič­nin­skih kre­di­tov, so naj­prej dode­lili soli­dno oceno BBB (kar je naj­nižja sto­pnja, še dopu­stna za insti­tu­ci­o­nalne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Kozje molitvice: za špekulante ali za Grčijo?

Svetovalca nek­da­njega ame­ri­škega pred­se­dnika Billa Clintona Jamesa Carvilla je nekoč tako pre­su­nil vpliv  kapi­tal­skih trgov,  da se je poša­lil, da bi se, če rein­kar­na­cija res obstaja, sam naj­raje rein­kar­ni­ral kot trg obve­znic, kajti ta lahko ustra­huje vsa­ko­gar. Trg obve­znic, na kate­rem nasto­pajo banke, zava­ro­val­nice, pokoj­nin­ski skladi in podobni insti­tu­ci­o­nalni vla­ga­te­lji, ki vla­gajo denar v državne [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x