Arhiv Kategorije: ekonomija

Evropsko konkurenčni

Včeraj je GZS zagro­zila, da bodo pre­slabo pla­čani mana­gerji pač odšli v tujino, ker »da so evrop­sko kon­ku­renčni.« Že vče­raj­šnja debata je poka­zala, da se Evropa ravno ne puli za usluge slo­ven­skih mana­ger­jev, ker pa lju­dje resnično odha­jajo v tujino (le da ne gre za mana­gerje, ampak druge poklicne pro­file), je zani­mivo vpra­ša­nje, kateri slo­ven­ski [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Komentiraj

Beg možganov

Gospodarska zbor­nica Slovenije se je odzvala na pre­dlog zakona o pre­jem­kih poslo­vod­stva v druž­bah v lasti države in lokal­nih sku­pno­sti, ki je v medre­sor­skem uskla­je­va­nju. Pri ome­je­va­nju plač vidijo nega­tivne posle­dice za mana­gerje, ki s svo­jim zna­njem kon­ku­ri­rajo v evrop­skem ali sve­tov­nem merilu, v zelo ver­je­tnem begu možga­nov. Verjetno se vsakdo lahko spo­mni kakega uspe­šnega [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Komentiraj

Upor iz trave in korenin

Spontan upor zapo­sle­nih v Gorenju in Muri je zače­tek novega soci­al­nega giba­nja, ki raste iz »trave in korenin.« Tako (dobe­se­dno) vsaj meni Dana Mesner Andolšek s Fakultete za druž­bene vede (FDV) v dana­šnjem Dnevniku. Novo giba­nje naj bi se po nje­nem mne­nju raz­ši­rilo na druge ran­ljive sku­pine: upo­ko­jence, mlade, neza­po­slene in alter­na­tivna giba­nja. Prepričana je, [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Kolos

AJPES zbira tudi podatke o zapo­sle­nih v jav­nem sek­torju in nji­ho­vih pla­čah. Za obču­tek o tem, koliko dav­ko­pla­če­valce tale gigant stane, so tukaj šte­vilke iz leto­šnjega junija. Seznam: ele­ment jav­nega sek­torja (šte­vilo zapo­sle­nih; masa plač na mesec) nevla­dni pro­ra­čun­ski upo­rab­niki (830; 2,3 mio EUR) vla­dne službe (1332; 3,0 mio EUR) mini­str­stva in organi v sestavi (28002; 52,3 mio EUR) [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Komentiraj

Kako najpametneje potrošiti

V teh dneh uživa zau­pa­nje jav­no­sti nena­va­dna domi­slica, da se bomo iz krize naj­lažje izko­pali tako, da bo država na hitro čim več potro­šila. Država je sicer v tem kon­te­kstu evfe­mi­zem za »seda­nji in pri­ho­dnji dav­ko­pla­če­valci v pro­ra­čun RS«. Vprašanje: Kateri ukrep držav­nega tro­še­nja bo imel naj­ve­čji pozi­tivni uči­nek na čim­prej­šnji izhod iz krize? (če za [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Spoštovani odjemalec

Elektro Gorenjska obve­šča odje­malce, da bodo čez en mesec podra­žili ele­k­triko. Ups, ne podra­žili, kajti to jim je pre­po­ve­dal Urad za var­stvo kon­ku­rence zaradi kar­tel­skega dogo­var­ja­nja, pač pa bodo samo uve­dli DVP in SVR.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Register brezposelnih diplomantov

»Konec junija je bilo v regi­ster brez­po­sel­nih diplo­man­tov vpi­sa­nih 1613 mla­dih od 25 do 29 let«, pravi čla­nek v Delu in nadaljuje: Goran Lukič z Zveze svo­bo­dnih sin­di­ka­tov Slovenije (ZSSS) opo­zarja, da je ven­darle treba pre­seči deli­tev na upo­rabno in neu­po­rabno zna­nje in upo­šte­vati nadar­je­nost in želje mla­dih ljudi. Čeprav se je šte­vilo brez­po­sel­nih med [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Trojanska inflacija

Revija Mladina je v prej­šnji šte­vilki domi­selno izme­rila pre­te­klo infla­cijo. Kot doka­zu­jejo računi na desni, so za enako koša­rico dobrin v gostilni na Trojanah pred dvema letoma pla­čali 12,64 evra, lani 13,85 evra in letos 15,95 evra. To pomeni, da je tro­jan­ska infla­cija med 9. majem 2006 in 9. majem 2008 zna­šala sku­paj 26,19 odstotka [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Komentiraj

Šola za odrasle

Evropska unija je izde­lala zani­miv sple­tni por­tal, kate­rega namen je izo­bra­že­va­nje potro­šni­kov. Imenuje se DOLCETA (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults) in tre­nu­tno vse­buje dva sklopa: potro­šni­ške pravice finančne sto­ri­tve Vsebina je dokaj obse­žna in raz­de­ljena na 3 sto­pnje zah­tev­no­sti. Za pre­ver­ja­nje sezna­nje­no­sti je na voljo tudi online testiranje. Slovenska ver­zija Dolcete [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Koliko stane otrok

Zadnjič je avstrij­ski otrok obve­ščal, da ne bo skr­bel za naše pen­zije. Slovenska raz­li­čica takega oglasa je še bolj bru­talna. Otrok na sose­dnji naslov­nici Mojih Financ nam spo­roča, da nas bo koštal zaje­tnih 125 tisoč evrov. Vprašanje: Ali je ta ocena prava? Možni odgo­vori: a) cena je pre­vi­soka, dejan­sko je stro­škov veliko manj b) cena je (če [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x