Arhiv Kategorije: ekonomija

Kako najpametneje potrošiti

V teh dneh uživa zau­pa­nje jav­no­sti nena­va­dna domi­slica, da se bomo iz krize naj­lažje izko­pali tako, da bo država na hitro čim več potro­šila. Država je sicer v tem kon­te­kstu evfe­mi­zem za »seda­nji in pri­ho­dnji dav­ko­pla­če­valci v pro­ra­čun RS«. Vprašanje: Kateri ukrep držav­nega tro­še­nja bo imel naj­ve­čji pozi­tivni uči­nek na čim­prej­šnji izhod iz krize? (če za [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Spoštovani odjemalec

Elektro Gorenjska obve­šča odje­malce, da bodo čez en mesec podra­žili ele­k­triko. Ups, ne podra­žili, kajti to jim je pre­po­ve­dal Urad za var­stvo kon­ku­rence zaradi kar­tel­skega dogo­var­ja­nja, pač pa bodo samo uve­dli DVP in SVR.
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Register brezposelnih diplomantov

»Konec junija je bilo v regi­ster brez­po­sel­nih diplo­man­tov vpi­sa­nih 1613 mla­dih od 25 do 29 let«, pravi čla­nek v Delu in nadaljuje: Goran Lukič z Zveze svo­bo­dnih sin­di­ka­tov Slovenije (ZSSS) opo­zarja, da je ven­darle treba pre­seči deli­tev na upo­rabno in neu­po­rabno zna­nje in upo­šte­vati nadar­je­nost in želje mla­dih ljudi. Čeprav se je šte­vilo brez­po­sel­nih med [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Trojanska inflacija

Revija Mladina je v prej­šnji šte­vilki domi­selno izme­rila pre­te­klo infla­cijo. Kot doka­zu­jejo računi na desni, so za enako koša­rico dobrin v gostilni na Trojanah pred dvema letoma pla­čali 12,64 evra, lani 13,85 evra in letos 15,95 evra. To pomeni, da je tro­jan­ska infla­cija med 9. majem 2006 in 9. majem 2008 zna­šala sku­paj 26,19 odstotka [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Komentiraj

Šola za odrasle

Evropska unija je izde­lala zani­miv sple­tni por­tal, kate­rega namen je izo­bra­že­va­nje potro­šni­kov. Imenuje se DOLCETA (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults) in tre­nu­tno vse­buje dva sklopa: potro­šni­ške pravice finančne sto­ri­tve Vsebina je dokaj obse­žna in raz­de­ljena na 3 sto­pnje zah­tev­no­sti. Za pre­ver­ja­nje sezna­nje­no­sti je na voljo tudi online testiranje. Slovenska ver­zija Dolcete [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Koliko stane otrok

Zadnjič je avstrij­ski otrok obve­ščal, da ne bo skr­bel za naše pen­zije. Slovenska raz­li­čica takega oglasa je še bolj bru­talna. Otrok na sose­dnji naslov­nici Mojih Financ nam spo­roča, da nas bo koštal zaje­tnih 125 tisoč evrov. Vprašanje: Ali je ta ocena prava? Možni odgo­vori: a) cena je pre­vi­soka, dejan­sko je stro­škov veliko manj b) cena je (če [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka | Komentiraj

Čigav je pravzaprav dobiček?

Nedavno doga­ja­nje ob seji skup­ščine Kompasa MTS je spet opo­zo­rilo na spre­vr­ženo logiko, ki se ohra­nja v delu slo­ven­skih jav­nih del­ni­ških družb. Uprave pod­je­tij pogo­sto poj­mu­jejo zadr­ža­nje ustvar­je­nega dobička za svojo naravno pra­vico in se je krče­vito okle­pajo. Legitimno pri­za­de­va­nje del­ni­čar­jev za izpla­čilo dobička v obliki divi­dend se neredko pri­ka­zuje kot nera­zu­men pohlep neka­te­rih zuna­njih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Nebogljeni varovanci

Katera gospo­dar­ska panoga od nave­de­nih je v Sloveniji naj­bolj zašči­tena pred tujo kon­ku­renco? Odgovor A: tele­ko­mu­ni­ka­cije, odgo­vor B: letal­sko pre­vo­z­ni­štvo ali odgo­vor C: upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih skla­dov? Če ste morda pod vpli­vom jav­nih pole­mik v zadnjem času izbrali odgo­vor A ali B, ste v zmoti. Veljavna zako­no­daja tako močno ome­juje nasto­pa­nje »neslo­ven­skih« družb za upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x