Arhiv Kategorije: ekonomija

Šola za odrasle

Evropska unija je izde­lala zani­miv sple­tni por­tal, kate­rega namen je izo­bra­že­va­nje potro­šni­kov. Imenuje se DOLCETA (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults) in tre­nu­tno vse­buje dva sklopa: potro­šni­ške pravice finančne sto­ri­tve Vsebina je dokaj obse­žna in raz­de­ljena na 3 sto­pnje zah­tev­no­sti. Za pre­ver­ja­nje sezna­nje­no­sti je na voljo tudi online testiranje. Slovenska ver­zija Dolcete [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka | Komentiraj

Koliko stane otrok

Zadnjič je avstrij­ski otrok obve­ščal, da ne bo skr­bel za naše pen­zije. Slovenska raz­li­čica takega oglasa je še bolj bru­talna. Otrok na sose­dnji naslov­nici Mojih Financ nam spo­roča, da nas bo koštal zaje­tnih 125 tisoč evrov. Vprašanje: Ali je ta ocena prava? Možni odgo­vori: a) cena je pre­vi­soka, dejan­sko je stro­škov veliko manj b) cena je (če [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka | Komentiraj

Čigav je pravzaprav dobiček?

Nedavno doga­ja­nje ob seji skup­ščine Kompasa MTS je spet opo­zo­rilo na spre­vr­ženo logiko, ki se ohra­nja v delu slo­ven­skih jav­nih del­ni­ških družb. Uprave pod­je­tij pogo­sto poj­mu­jejo zadr­ža­nje ustvar­je­nega dobička za svojo naravno pra­vico in se je krče­vito okle­pajo. Legitimno pri­za­de­va­nje del­ni­čar­jev za izpla­čilo dobička v obliki divi­dend se neredko pri­ka­zuje kot nera­zu­men pohlep neka­te­rih zuna­njih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj

Nebogljeni varovanci

Katera gospo­dar­ska panoga od nave­de­nih je v Sloveniji naj­bolj zašči­tena pred tujo kon­ku­renco? Odgovor A: tele­ko­mu­ni­ka­cije, odgo­vor B: letal­sko pre­vo­z­ni­štvo ali odgo­vor C: upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih skla­dov? Če ste morda pod vpli­vom jav­nih pole­mik v zadnjem času izbrali odgo­vor A ali B, ste v zmoti. Veljavna zako­no­daja tako močno ome­juje nasto­pa­nje »neslo­ven­skih« družb za upra­vlja­nje inve­sti­cij­skih [...]
Objavljeno v kategoriji ekonomija | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x