Arhiv Kategorije: jezik

slovar, semantika, retorika, pragmatika

Govor pride sam po sebi, pisava pa ne

Ena od oči­tnih raz­lik med nami in mili­joni dru­gih žival­skih vrst na Zemlji je v tem, da lahko člo­vek vpliva na mišlje­nje dru­gega člo­veka in to na zelo kom­ple­ksne in razno­like načine. Ta nad­zor misli, o kate­rem govo­rim, se tiče jezika. Živali si znajo med seboj signa­li­zi­rati strah, nevar­nost, lakoto ali naklo­nje­nost. V neka­te­rih pri­me­rih [...]
Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Pet minut za boljši jezik

Dr. Žiga Turk je takole na Twitterju posre­čeno opo­zo­ril na histe­rijo v časo­pisu Dnevniku, ki je slo­gan o »krščan­skem kon­ti­nentu« z nekega pla­kata ozna­čil kar za »islamofobnega«:
Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | Komentiraj

Beseda: sovražni govor

Sintagma »sovra­žni govor« je v slo­ven­ščini rela­tivno nova, kakih deset let stara pogrun­ta­vščina — seveda gre za pre­vzem angle­škega izraza »hate spe­ech.« Pogled v bese­dilne kor­puse nam pove, da sovra­žnega govora pred letom 2005 v javni upo­rabi prak­tično ni bilo.
Objavljen je bil tudi v mediji | Značka | Komentiraj

Judoistka XXX YYY je nekoč osvojila zlato

Zadeva s pre­po­vedjo iska­nja imen po časo­pi­snih arhi­vih, celo v tako ozkih sobe­se­di­lih, kot to omo­goča apli­ka­cija za brska­nje po kor­pusu Nova beseda, je resnejša, kot izgleda na prvi pogled in kot jo sedaj, post festum, posku­šajo pri­ka­zati pri Informacijskem poo­bla­ščencu (IP), »sestali smo se z jezi­ko­slovci in iščemo reši­tve.« Sploh ne gre samo za [...]
Objavljeno v kategoriji jezik | Komentiraj

Kaj vrne Google, če vpišem »grm«

Tole neu­mnost, ki jo je zagre­šil Jože Bogataj, državni nad­zor­nik za var­stvo oseb­nih podat­kov, in na katero je opo­zo­ril pro­fe­sor Miran Hladnik v Delu, se splača pre­brati. Doslej sem imel za vrhu­nec ura­dni­ške pameti  tisto čuda­štvo, s kate­rim je nek­da­nja mini­strica Cotmanova pred­pi­sala vna­prej­šnjo evi­denco potreb po avtor­skih delih. Ampak tale pre­po­ved iska­nja po bese­dah [...]
Objavljen je bil tudi v butalci | 3 Komentarji

Provizije ni bilo

Sodni pro­cesi spre­mi­njajo tudi jezik. Nepremičninska branža je imela 17. in 18. novem­bra 2011 vsa­ko­le­tni posvet v Portorožu. V nepre­mič­nin­sko posre­dni­ški sek­ciji so med dru­gim raz­pra­vljali tudi o nasta­ja­jo­čem novem kode­ksu dobrih poslov­nih obi­ča­jev v pro­metu z nepremičninami.
Objavljeno v kategoriji jezik | Komentiraj

Blago namesto ljudi

»Vzemite tega, saj je tre­nu­tno v akciji!« Takega nasveta od pro­da­jalk v trgo­vi­nah pred 20 leti nismo mogli sli­šati. Blago je lahko bilo na raz­pro­daji ali s popu­stom ali zni­žano, ne pa v akciji. V akci­jah so bili nek­daj ude­le­ženi lju­dje, ne pa artikli.
Objavljeno v kategoriji jezik | 2 Komentarji

Grda beseda rekvizicija

Pojem rekvi­zi­cija je bil znan v voj­nih in povoj­nih časih. Mlajše gene­ra­cije pa ga — če sploh — spo­zna­vajo le v holi­vud­skih fil­mih, kjer kak poli­caj  med zasle­do­va­njem kri­mi­nal­cev brez poseb­nih admi­ni­stra­tiv­nih for­mal­no­sti odvzame vozilo nič hudega slu­te­čemu mimo voze­čemu šoferju, češ da ga nujno potre­buje pri opra­vlja­nju svo­jih dolžnosti.
Objavljen je bil tudi v pokojnina | 1 Komentar

Beseda: pajdaški kapitalizem

Pojem ‘paj­da­ški kapi­ta­li­zem’ je v slo­ven­ščino oči­tno izstre­lil dr. Egon Zakrajšek v okto­br­ski TV oddaji Pogledi Slovenije. Besedilni kor­pus Nova beseda pojma sploh ne pozna, Google ne najde nobene omembe pred začet­kom leta 2010, z eno samo izjemo:
Objavljeno v kategoriji jezik | 1 Komentar

Beseda: štrajk

V sredo se torej neza­do­voljni štu­den­tje pod vod­stvom Štu­dent­ske orga­ni­za­cije Slovenije odpra­vljajo na štrajk. To nem­ško besedo so si ver­je­tno izbrali, ker je krajša in bolj agre­sivna od slo­ven­ske besede stavka. Obe sta sicer napačni. Pomensko ustre­zna beseda je demon­stra­cije (mno­žično izra­ža­nje raz­po­lo­že­nja, nava­dno v znak pro­te­sta), ne pa stavka (pre­ne­ha­nje dela za dolo­čen čas). [...]
Objavljeno v kategoriji jezik | Značka | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x