Arhiv Kategorije: mediji

Ugovor vesti dveh uradnic

V dnev­nem časo­pisju nismo vajeni »novic« o tem, da je nek dela­vec dobil interni disci­plin­ski ukrep, ker ni dobro opra­vil naloge nad­re­je­nega.  Danes se je Dnevnik odlo­čil, da je taka zadeva vre­dna objave in zani­miva za jav­nost. Gre za dve nei­me­no­vani ura­dnici z mini­str­stva za finance, ki sta za nad­re­je­nega pri­pra­vili opo­mnik, ki ni bil [...]
Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | Komentiraj

Najbolj bran, pa vseeno odpušča

Na isti dan, ko so odpu­stili 30 delav­cev, in jim to spo­ro­čili prvi dan po kolek­tiv­nem dopu­stu, je Žur­nal v svoji dnevni izdaji obja­vil tole samo­hvalo (str. 6, PDF):
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Komentiraj

Facebook + zasebnost + verodostojnost = fail

Že nekaj časa kaže, da name­rava sča­soma Facebook tržni­kom pro­dati vsak poda­tek iz svo­jega sis­tema, ki ga lahko proda. Ali se mili­joni upo­rab­ni­kov pri svo­jih aktiv­no­stih tega zave­dajo, je drugo vpra­ša­nje. Praktično vse, kar ste v Facebooku vpi­sali, je postalo nje­gova last. Zasebnost upo­rab­ni­kov pa skozi čas (in ob rasti nji­ho­vega šte­vila) postaja vse manj [...]
Objavljeno v kategoriji mediji | 2 Komentarji

Publikacije upravljavcev vzajemnih skladov

V okviru pro­mo­vi­ra­nja svoje ponudbe neka­teri domači upra­vljavci skla­dov izde­lu­jejo brez­plačne publi­ka­cije, name­njene svo­jim vla­ga­te­ljem, pa tudi vsem dru­gim, ki se želijo na tak način finančno izo­bra­že­vati. Tokrat na kratko opi­su­jem tri tovr­stne izdelke, po vrsti, kot so pri­ha­jali na svet.
Objavljeno v kategoriji mediji | Komentiraj

Kupimo si TV oddajo

Kot je poro­čal Žurnal24, je lju­bljan­ska Štu­dent­ska orga­ni­za­cija postala novi spon­zor oddaje Hri-bar na TV Slovenija. Menda je vlo­žila 40.000 evrov, s čimer si je zago­to­vila, da je vodi­telj oddaje Sašo Hribar nosil njeno majico z napi­som »Malo delo« in opo­zo­ril­nim zna­kom za radi­o­ak­tiv­nost. Štu­denti si na vse kri­plje pri­za­de­vajo za ohra­ni­tev seda­nje ure­di­tve štu­dent­skega [...]
Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | 2 Komentarji

Only fools and horses

S tole sliko je nem­ška revija DAS DERIVAT opre­mila svoj čla­nek o cer­ti­fi­ka­tih na bal­kan­ske trge. Say no more.
Objavljen je bil tudi v butalci | Značka | Komentiraj

Potresa danes (še) ni bilo

Izsek v sose­dnjem okencu iz nepod­pi­sa­nega dana­šnjega članka Lov na taj­kune: Pridržanih sedem oseb, vsi pove­zani v en pri­mer? na Dnevnik.si je zani­miv s treh vidi­kov (»V Pivovarni Laško kri­mi­na­li­stov (še) ni bilo«). 1) ling­vi­stični — upo­raba bese­dice »še« Avtor članka impli­cira, da se nekaj sicer ni zgo­dilo, ven­dar ne bi bilo nepri­ča­ko­vano, če se to zgodi [...]
Objavljen je bil tudi v jezik | Značka | Komentiraj

Go, Jupiter, go

»Natančneje spre­mljam samo slo­ven­sko borzo. Ta je novem­bra letos sta­gni­rala, toda izbolj­ša­nje se kaže že takoj na začetku leta 2008, ko bo Jupiter pre­čil mesto nje­nega Sonca. Od posa­me­znih del­nic naj ome­nim Istrabenz, ki bi lahko obču­tneje zra­sel že v drugi polo­vici janu­arja, naj­po­zneje pa v prvi polo­vici februarja…Tudi NKBM je varna naložba, vsaj do [...]
Objavljen je bil tudi v butalci | Značka | Komentiraj

Kdo je za to kriv?

Včasih se čudimo, jezimo ali celo nor­ču­jemo iz tega, kaj vse je možno obja­viti v časo­pisu kot pov­sem resen čla­nek. Eden zadnjih pri­mer­kov je bil tekst Pet nasve­tov, kam z denar­jem, ki vam bo ostal od NKBM, ki je spro­žil nekaj debate tukaj, še veliko več pa v forumu Financ. Ugibajmo, zakaj do tega pri­haja [...]
Objavljeno v kategoriji mediji | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x