Arhiv Kategorije: nadzorniki

nadzorni sveti, regulatorne inštitucije

Vrtljiva vrata finančnih nadzornikov

Skorajšnja uki­ni­tev regi­str­skih raču­nov vre­dno­stnih papir­jev je pri­ne­sla sitno­sti več sto tisoč Slovencem, ki so imeli okoli dvaj­set let neak­tivne cer­ti­fi­kat­ske del­nice (iz lastnin­skega pre­o­bli­ko­va­nja nek­da­nje druž­bene lastnine), in med kate­rimi večina ni imela nobe­nih dohod­kov iz teh papir­jev – ter na srečo doslej tudi ne stroškov.
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | 1 Komentar

Kaj v resnici vsebuje vaša cigareta

V pre­hran­ski indu­striji poznajo rek: lju­dje bodo poje­dli vsako reč, če jo le nare­žemo dovolj na drobno. Toda hrana je vsaj pod neka­kšnim nad­zo­rom in aku­tne zastru­pi­tve s hrano vedno pri­te­gnejo pozor­nost jav­no­sti. Pri tobaku pa ni tako. Proizvajalci ciga­ret imajo tako rekoč neo­me­jeno svo­bodo, da ciga­re­tam dodajo, kar želijo – bodisi zato, da pospe­šijo [...]
Objavljen je bil tudi v zdravstvo | Značka | Komentiraj

Če Banka Slovenije ne bi gledala vstran

Pred par dnevi sta se na sodi­šču zna­šli nek­da­nji vodilni funk­ci­o­narki Probanke, Romana Pajenk in Milana Lah, zaradi zadev iz let 2010 in 2011. Probanka je že več kot leto dni v likvi­da­ciji, kamor ni pri­spela le zaradi nepre­mi­šlje­nega kre­di­ti­ra­nja in moto­vi­lje­nja z doka­pi­ta­li­za­ci­jami, ampak tudi zaradi pre­stop­kov, ki niso bili pra­vo­ča­sno pro­ce­su­i­rani. Kolikšen bo [...]
Objavljen je bil tudi v banke | Značka | Komentiraj

Za dobiček naredijo marsikaj

Če bi se vpra­šali, katera poklicna sku­pina ljudi je v seda­njem tre­nutku glo­boke gospo­dar­ske krize naj­bolj oso­vra­žena, bi bili poleg poli­ti­kov gotovo pri vrhu ban­čniki. Ti naj bi si po ljud­skem izro­čilu med konjunk­turo napol­nili žepe, zdaj pa bodo morali dav­ko­pla­če­valci z doka­pi­ta­li­za­ci­jami bank zapol­nje­vati luknje, ki so ostale zaradi nevr­nje­nih kre­di­tov. Kdor pa bo [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | 2 Komentarji

So kontrolorji gledali stran?

Da lahko tržno gospo­dar­stvo deluje, so potrebna pra­vila, ki zago­ta­vljajo pra­vice del­ni­čar­jem, upni­kom, potro­šni­kom. Za uve­lja­vlja­nje pra­vil imamo zato nad­zorne inšti­tu­cije raznih vrst: pano­žne nad­zor­nike, npr. finančne ali tele­ko­mu­ni­ka­cij­ske, varuha kon­ku­rence, tržni inšpek­to­rat in druge. Vsi ti imajo pri­stoj­nost za odkri­va­nje krši­tev in za sank­ci­o­ni­ra­nje krši­te­ljev. Zadnja gospo­dar­ska kriza je krši­tve, pred­vsem v finančni branži, [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | 1 Komentar

Izrečenih kazni ne morejo skrivati

Eden od neo­bi­čaj­nih zakon­skih pred­pi­sov je tisti, ki slo­ven­skim druž­bam za upra­vlja­nje zapo­ve­duje, da same na svo­jih sple­tnih stra­neh obja­vijo, kadar jim nji­hov nad­zor­nik (Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev) izreče prav­no­močno kazen zaradi stor­je­nega pre­kr­ška. Neobičajen je zato, ker ta določba ne velja za banke in zava­ro­val­nice, ki lahko take zadeve, kadar se pri­pe­tijo med [...]
Objavljen je bil tudi v skladi | Komentiraj

Saj tudi drugi to počnejo

Po sodbi Vrhovnega sodi­šča, ki je zavr­nilo pri­tožbo kazno­va­nih bro­ker­jev Probanke zaradi tržne mani­pu­la­cije (fri­zi­ra­nja tečaja del­nice Pivovarne Laško), je zdaj znano nekaj več podat­kov o pre­po­ve­da­nih deja­njih, ki so jih na Ljubljanski borzi izva­jali Samo Cafnik, Darko Vuser in Andrej Kužnik. O tem smo v tem blogu pisali pred kakim letom.
Objavljen je bil tudi v borza | Komentiraj

Zapisniki ATVP v rubriki DOSJE

V rubriki Dosje sem obja­vil pre­jete zapi­snike 186 sej stro­kov­nega sveta Agencije za trg vre­dno­stnih papirjev med letoma 1995 in 2002, ki sku­paj obse­gajo malo čez 1.000 strani. Zakaj?
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Zgolj premestitev bi bila napačen signal

Konec okto­bra je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev (ATVP) spo­ro­čila,1 da je zaradi tržne mani­pu­la­cije z del­nico nei­me­no­vane slo­ven­ske gospo­dar­ske družbe trem ose­bam odvzela dovo­lje­nja za opra­vlja­nje poslov bor­znega posre­dnika, od tega dvema pogojno za dobo dveh let.  Da gre za tri zapo­slene v Probanki d. d., so potr­dili v tej banki, ko so v [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

S polico zavarovani pred palico

Simona Toplak v dana­šnjih Financah opo­zarja na deba­kel nad­zor­nih sve­tov v del­ni­ških druž­bah, ki še vedno ne vejo, za koga bi morali delati. Rezultat potem vidimo na pri­me­rih Istrabenza in Pivovarne Laško. K temu je pri­po­mo­glo tudi dol­go­le­tno zame­glje­va­nje neka­te­rih prav­nih teo­re­ti­kov in pro­fe­sor­jev, ki so pro­pa­gi­rali bizarno idejo, da je inte­res družbe nekaj pov­sem [...]
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x