Arhiv Kategorije: nadzorniki

nadzorni sveti, regulatorne inštitucije

Izkrivljanje konkurence zaradi neenakih pravil

Če za vožnjo oseb­nega vozila potre­bu­jem voz­ni­ško dovo­lje­nje, potem ga potre­bu­jem tudi za vožnjo avto­doma ali kom­bija, mar ne? Logično bi že bilo tako. A ta logika odpove pri pred­pi­sih za trže­nje neka­te­rih finanč­nih storitev. Za kaj gre? »Paketni nalož­beni pro­dukt za male vla­ga­te­lje« je splo­šno poi­me­no­va­nje za razno­vr­stne finančne pro­dukte, ki jih po svetu [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , , | Komentiraj

Nou gou

Letno poro­čilo Agencije za trg vre­dno­stnih papir­jev za leto 2008 vse­buje tudi spo­dnjo navedbo o zavr­ni­tvah izdaje dovo­lje­nja. Če se ne motim, je tovr­sten poda­tek sploh prvi­krat javno obja­vljen. Po svoje je zani­mivo, da je bila pre­pre­čena usta­no­vi­tev 9 novih vza­je­mnih skla­dov »zaradi neiz­pol­nje­va­nja pogo­jev«. Po neu­ra­dnih infor­ma­ci­jah so bile namreč zavr­ni­tve doslej redke, pač [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Odstrel

Zimsko spa­nje Urada za var­stvo kon­ku­rence in ATVP pod nju­nima prej­šnjima direk­tor­jema je bilo oči­tno mar­si­komu v inte­resu. Nervoza se je kre­pila (Boško Šrot je ta teden ope­ri­ral kar s ter­mi­nom ‘teror’) in od nove vlade si želijo vzpo­sta­vi­tve prej­šnjega sta­nja. Ekspliciten je Jože Mencinger v Mladini: »Za zače­tek bi bilo kori­stno po zgledu EU [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka | Komentiraj

Združeni nadzor

Na hitro je Borut Pahor idejo ome­nil že v Tarči, v dana­šnjem inter­vjuju v Sobotni pri­logi jo pona­vlja. Gre za zdru­že­va­nje finanč­nih nad­zor­ni­kov bank, zava­ro­val­nic in kapi­tal­skega trga pod eno kapo, in sicer tisto Banke Slovenije. …Potem, vse finančne regu­la­torje, Agencijo za trg vre­dno­stnih papir­jev, za nad­zor zava­ro­val­ni­štva, vse to bi zdaj iz sestava mini­str­stev [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

21 zavrnjenih ovadb

»Naša agen­cija je tožil­stvu poslala preko 30 infor­ma­cij v zvezi z insaj­der­stvom. To ni malo. Vendar če želimo to pre­ga­njati, potem moramo biti vse insti­tu­cije, ki to pre­ga­njamo na istem bregu. ATVP je zadol­žena za odkri­va­nje ali nazna­ni­tev tovr­stnih dejanj. Agencija bi morala biti na tem podro­čju avto­ri­teta. Njenim ugo­to­vi­tvam bi veljalo v naj­ve­čji možni [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Za koga delajo nadzorniki

Časo­pis Dnevnik je poi­zve­do­val, kaj menijo nad­zor­niki Pivovarne Laško in Istrabenza o Šro­to­vem in Bavčarjevem poštnem nabi­ral­niku. Prvi nad­zor­nik Laškega Boris Završnik ni želel odgo­vo­riti in je novi­narja napo­til kar na PR službo firme, ki jo nad­zo­ruje. Po drugi strani pa prvi nad­zor­nik Istrabenza Janko Kosmina baje name­rava še ta teden odsto­piti s polo­žaja pred­se­dnika [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

ATVP opozarja

ATVP je danes, po dalj­šem času pre­mora, spet obja­vila opo­zo­rilo poten­ci­al­nim vla­ga­te­ljem. Tokrat svari pred nase­da­njem posre­dni­kom ozi­roma »upra­vljav­cem« denarja na forex trgih. Pravilno. Če bi bilo tovr­stnih opo­zo­ril in pre­ven­tiv­nih ter izo­bra­že­val­nih aktiv­no­sti Agencije še več, ne bi bilo čisto nič narobe.
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Človek ugriznil psa

Vsi vemo, da za časo­pis ni novica, če pes ugri­zne člo­veka, pač pa pred­vsem, kadar člo­vek ugri­zne psa. V tej deželi smo nava­jeni, da Telekom celo dese­tle­tje ovira kon­ku­rente, da pre­vze­mniki nemo­teno par­ki­rajo del­nice pri pri­ja­te­ljih, upo­ra­bljajo sla­mnate kupce in pod­je­tja poštne pre­dale, na koncu pa pre­vzem, opra­vljen mimo trga, lega­li­zi­rajo. Nadzorni organi spijo zim­sko [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Kaj bo prinesel novi šef ATVP

Da je zau­pa­nje dobra stvar, ven­dar pa je nad­zor še boljši, je vedel pove­dati že Vladimir Iljič Lenin. Kompetenten in učin­ko­vit nad­zor­nik z ustre­znimi pri­stoj­nostmi je pred­po­goj za ure­jen, kon­ku­ren­čen in zau­pa­nja vre­den trg. Ni naklju­čje, da se v angle­ščini za take nad­zor­nike pogo­sto upo­ra­blja izraz wat­chdog ozi­roma pes čuvaj. Od držav­nih orga­nov lahko med [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

Organizacijska kultura

Pred časom smo v temi Kje so naše ladje že govo­rili o menda sporni sou­po­rabi poslov­nih pro­sto­rov družb za upra­vlja­nje. Po novem bodo te stvari bolj natančno določene. ATVP je namreč na svo­jih sple­tnih stra­neh obja­vila Osnutek sklepa o kadro­vskih teh­nič­nih in orga­ni­za­cij­skih pogo­jih DZU.DOC, ki vse­buje nove obve­zno­sti za družbe za upra­vlja­nje, vse s [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x