Arhiv Kategorije: nadzorniki

nadzorni sveti, regulatorne inštitucije

Ozko grlo

Naključje je hotelo, da v sose­dnji temi danes ome­njamo sko­raj­šnji pri­hod avstrij­skega sklada, ki je bil usta­no­vljen šele pred mese­cem dni. Od usta­no­vi­tve do pri­četka trže­nja tujega sklada pri nas bo minilo manj kot tri mesece. Po drugi strani pa v vče­raj­šnji šte­vilki revije Kapital beremo o načr­tih slo­ven­skih dzujev. …da NLB Skladi načr­tu­jejo, da [...]
Objavljen je bil tudi v skladi | Komentiraj

Brezzobi tiger

Katere so tiste državne inšti­tu­cije, ki jih ima RS v glav­nem zato, ker jih mora imeti in pri kate­rih stro­šek, ki ga imamo dav­ko­pla­če­valci z nji­ho­vim delo­va­njem, ne odtehta nji­ho­vih rezul­ta­tov? Ugibajmo. Urad RS za pre­pre­če­va­nje pra­nja denarja? Urad za enake možno­sti? Urad za nad­zor pri­re­ja­nja iger na srečo? Urad za ver­ske sku­pno­sti? Inšpektorat za [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Komentiraj

Nadzor finančnih trgov — manj je več

V sagi o iska­nju izgu­blje­nega guver­nerja BS ni bila veliko pozor­no­sti dele­žna oko­li­ščina, da bo poslej, ko Banka Slovenije (BS) ni več tiskarna denarja, njena vloga še naj­bolj obču­tena pri nad­zoru ban­čnega dela finanč­nega sis­tema. Finančni sis­tem je namreč pri nas še vedno regu­li­ran na neko­liko sta­rin­ski način, s treh raz­lič­nih kon­cev. BS ima na [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

Bili ste opozorjeni

V poslo­val­ni­cah NLB se pro­da­jajo tako vza­je­mni skladi hišnega DZU NLB Skladi kot nalož­bena zava­ro­va­nja (vezana na te iste sklade) hišne zava­ro­val­nice NLB Vita. Ta dva pro­dukta se med dru­gim rekla­mi­rata z letaki (zlo­žen­kami). Obe zlo­ženki imata na koncu »opo­zo­rilo vla­ga­te­ljem«. Kljub temu, da gre za pro­dukta, kjer stranka pre­vzema podobna tve­ga­nja, pa sta ti [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

Za vsak slučaj

Tako obse­žen drobni tisk v sple­tnih ogla­snih pasi­cah (po šte­vilu besed in povr­šini zaslona, ki jih zase­dajo) kot je tale na desni, obkro­žen s črto, zasle­dimo samo v Sloveniji. Tale tu obkro­ženi seveda ni edini, zno­traj Slovenije ima še nekaj kon­ku­ren­tov, zaho­dno in severno od nas pa niti ne (če kdo zasledi daljši drobni tisk [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka | Komentiraj

Ma, ne morem verjet

Potem, ko smo že mislili, da je ATVP dokončno usta­vila pra­kso pro­pa­gi­ra­nja dono­sov v sme­šno krat­kih obdo­bjih (zadnja dva pri­merka te sorte sta bila Ilirika in Infond pred pri­bli­žno letom dni) je uda­ril Triglav DZU s tem spo­ro­či­lom o 36% donosu v šti­rih mese­cih (od 2.10. 2006 do 2.2. 2007). Vprašanje: Kaj naj si o [...]
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Komentiraj

Daleč je transparentnost

Pred krat­kim je Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev prvič izdala javno opo­zo­rilo, v kate­rem je  izrecno ome­nila pod­je­tje Creativ Invest GmbH, ki krši slo­ven­sko zako­no­dajo glede trže­nja inve­sti­cij­skih skla­dov. Za naše raz­mere je to velik korak naprej, saj se je ATVP do nedav­nega ime­no­va­nju kršil­cev izo­gi­bala, češ da bi jo lahko odško­dnin­sko tožili na sodiščih.
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | Komentiraj

Pravica do informacij in logika birokratov

Pred krat­kim je bil končno tudi v Sloveniji spre­jet Zakon o dostopu do infor­ma­cij jav­nega zna­čaja (ZDIJZ). Njegov namen je zago­to­viti obve­šče­nost jav­no­sti o zade­vah jav­nega zna­čaja in pre­pre­če­vati samo­vo­ljo ura­dni­kov pri odlo­ča­nju o tem, katere infor­ma­cije iz svo­jega delo­kroga bodo posre­do­vali v jav­nost in kate­rih ne. Zakon je začel veljati 22.3. 2003 in kaj [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | Komentiraj

»Nadmudrivanje« in nacionalni interes

Nekajtedensko mrtvilo na trgu vre­dno­stnih papir­jev je v začetku marca raz­bur­kala Agencija za trg vre­dno­stnih papir­jev s spo­ro­či­lom, da je vlo­žila 6 ovadb za nedo­vo­ljeno izko­ri­šča­nje notra­njih infor­ma­cij v času tik pred javno objavo ponudbe za pre­vzem Leka s strani Novartisa. Ovadeni naj bi se s pomo­čjo tran­sak­cij v tistem času neu­pra­vi­čeno oko­ri­stili in pri­do­bili [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , | Komentiraj

Nadzornik, ki ni bil zgolj policist

V začetku febru­arja 2001 je odsto­pil pred­se­dnik ame­ri­ške komi­sije za trg vre­dno­stnih papir­jev (SEC) Arthur Levitt. S sko­raj osmimi leti staža je bil naj­dlje služ­bu­joči pred­se­dnik od usta­no­vi­tve komi­sije leta 1934. Ob ime­no­va­nju za pred­se­dnika SEC je Levitt imel za sabo dolgo kari­ero kot vojak, trgo­vec z živino, bor­zni posre­dnik, direk­tor bor­zne družbe, pred­se­dnik ame­ri­ške borze [...]
Objavljeno v kategoriji nadzorniki | Značka , , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x