Arhiv Kategorije: nakupovanje

Ugodne enodnevne smučarske karte čez mejo 2017/2018

Na bli­žnjih smu­či­ščih v Avstriji in Italiji se da na dolo­čene dneve smu­čati ceneje. Cenejše vozov­nice je mogoče kupiti samo na dolo­če­nih mestih in naj­več 7 dni vna­prej. Na neka­tere dneve so do nakupa upra­vi­čeni samo ime­tniki kon­kre­tne kar­tice ugo­dno­sti (glej pove­zave v spo­dnji tabeli).
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 1 Komentar

Popusti na slovenskih smučiščih 2017/2018

Začela se je smu­čar­ska sezona 2017/2018. V spo­dnji tabeli je zbra­nih nekaj podat­kov o nakupu vozov­nic za slo­ven­ska smu­či­šča s popu­stom. Ali veste še za kak drug popust te sorte?
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 1 Komentar

Avtomobilski socialni inženiring

Cerarjeva vlada je sredi okto­bra spre­jela ambi­ci­o­zno stra­te­gijo o alter­na­tiv­nih gori­vih, po kateri naj bi bila po letu 2030 v Sloveniji pre­po­ve­dana prva regi­stra­cija kla­sič­nih ben­cin­skih in dizel­skih avto­mo­bi­lov. Skupni ogljični odtis avta bo namreč moral biti pod 50 g oglji­ko­vega dio­ksida na km, to pa danes dose­gajo samo ele­k­trični avto­mo­bili in pri­ključni hibridi (ti [...]
Objavljen je bil tudi v politika | Značka , , | 1 Komentar

Ugodne enodnevne smučarske karte čez mejo 2016/2017

Na bli­žnjih smu­či­ščih v Avstriji in Italiji se da na dolo­čene dneve smu­čati ceneje. Cenejše vozov­nice je mogoče kupiti samo na dolo­če­nih mestih in naj­več 7 dni vna­prej. Na neka­tere dneve so do nakupa upra­vi­čeni samo ime­tniki kon­kre­tne kar­tice ugo­dno­sti (glej pove­zave v spo­dnji tabeli).
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Popusti na slovenskih smučiščih 2016/2017

Začenja se smu­čar­ska sezona. V spo­dnji tabeli je zbra­nih nekaj podat­kov o nakupu vozov­nic za slo­ven­ska smu­či­šča s popu­stom. Ve še kdo za kak drug popust, ki ni vezan na biva­nje ozi­roma drugo turi­stično ponudbo?
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Mastercard za predplačnike

Vsi, ki si zaradi zaseb­no­sti, var­no­sti ali dru­gih razlo­gov želijo za naku­po­va­nje po spletu in dru­god pri­do­biti pred­plač­ni­ško MasterCard kar­tico (jim ne ustreza Visa Electron), imajo že nekaj časa na voljo šte­vilne možno­sti, ven­dar le pri ponu­dni­kih izven Slovenije. Za to ne rabimo tran­sak­cij­skega računa pri banki, niso potrebni redni pri­livi in ni pre­ver­ja­nja kre­di­tne [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Še nekaj mesecev je časa

Pred časom sem se že zgra­žal nad bizarno odlo­či­tvijo evrop­skega sodi­šča, ki je poli­tično ide­o­lo­gijo posta­vilo nad pra­stare teme­lje zava­ro­val­ni­škega posla (tukaj in tukaj). Zdaj se bliža rok za uve­lja­vi­tev spre­memb, ki jih je sodi­šče zava­ro­val­ni­cam zapo­ve­dalo. Te spre­membe bodo neka­tera zava­ro­va­nja podra­žila žen­skam, druga pa moškim.
Objavljen je bil tudi v zavarovanje | Značka | 2 Komentarji

Predplačilne debetne kartice

Banka Koper je nedavno potro­šni­kom ponu­dila pred­pla­čilno kar­tico Activa Visa Electron, za katero pra­vijo, da je prva tovr­stna na slo­ven­skem trgu. Zanjo ni potrebno imeti odpr­tega tran­sak­cij­skega računa pri banki, niso potrebni redni pri­livi na račun, dosto­pna pa je tudi mla­do­stni­kom od 15. leta dalje.
Objavljen je bil tudi v banke | Značka | Komentiraj

Kartica zvestobe, ki sama hrani tudi »prihranke«

Konkurenca med trgo­vskimi kar­ti­cami zve­stobe vodi k čeda­lje direk­tnej­šim popu­stom. Od zaple­te­nega zbi­ra­nja točk po obdo­bjih, do odsto­tnega bonusa glede na porabo v kole­dar­skem letu smo zdaj že pri spro­tnem vra­ča­nju »pri­hranka« nazaj na kar­tico. Pri Lyoness kar­tici, ki se je prva pohva­lila z vra­ča­njem denarja, to sicer ne poteka sproti, ampak s časov­nim zami­kom. [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Bi kupili informacije o sebi ali svojem otroku?

Na slo­ven­skem trži­šču že nekaj časa delu­jejo pod­je­tja, ki posa­me­zni­kom ponu­jajo t.i. osebno genet­sko ana­lizo. Pri tem se posta­vlja nekaj vpra­šanj z etič­nega in prav­nega vidika varo­va­nja zaseb­no­sti. Komercialna gene­tika se v večini pri­me­rov osre­do­toča na sta­ti­stično oceno tve­ga­nja za kom­ple­ksne bole­zni. Testiranec torej kot rezul­tat dobi oceno, ali je za dolo­čeno bole­zen bolj dovze­ten [...]
Objavljen je bil tudi v zdravstvo | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x