Arhiv Kategorije: nakupovanje

Pijem, priporočam, bogatim

Takole se pri novem MLM-ju OrganoGold lote­vajo pre­pri­če­va­nja ude­le­žen­cev, »dis­tri­bu­ter­jev« ozi­roma pro­da­jal­cev kave. Spodaj sledi izsek iz nji­hove okro­žnice. Ključna spod­buda za vklju­či­tev je na koncu in je popol­noma enaka kot pred par leti pri Lyonessu: Vaši pri­ja­te­lji bodo za ta edin­stven pro­dukt in edin­stveno pri­lo­žnost izve­deli! Vprašanje je le, ali od vas ali od [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Anonimno plačevanje s kartico

Marsikdo ima kdaj potrebo po nakupu nečesa, fizično v trgo­vini, ali na daljavo v sple­tni trgo­vini, pa ne želi biti pri tem iden­ti­fi­ci­ran. Za to je lahko mnogo pov­sem zako­ni­tih in legi­ti­mnih razlo­gov (npr. sple­tni poker ali špor­tne stave in podobno). V takem pri­meru ne želi upo­ra­biti svoje kre­di­tne kar­tice,  saj pri tem ostaja sled [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Spet preplačan nakup

Diskontni trgo­vec Lidl je ob Celovški, točno nasproti Mercatorjevega hiper­mar­keta, posta­vil tale pro­vo­ka­tivni pla­kat. Zgoraj upo­rabi Mercatorjevo rdeče-belo kom­bi­na­cijo črk in mimo­i­do­čim, od kate­rih so mnogi na poti v Mercator ali iz njega ali celo prav­kar v njem, naj­prej poskusi vce­piti dvom o smi­sel­no­sti nji­ho­vega poče­tja. »Spet ste za naku­pljeno robo pla­čali več, kot bi [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Pol cenejše smučanje, ne hvala

Združenje slo­ven­skih smu­čišč ima akcijo, s katero bi radi ob delov­nih dneh na slo­ven­ska smu­či­šča pri­va­bili več obi­sko­val­cev. Ampak tega so se lotili tako nespre­tno, da veliko uspeha ne bo.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Zamegljevanje podražitev se ne obnese

Koliko zara­ču­nati za izde­lek ali sto­ri­tev, ki ga ozi­roma jo ponu­jamo? V zadnjem času, času izo­bi­lja, ni bil naj­ve­čji pro­blem, kako nekaj nare­diti, pač pa, kako to pro­dati. Zato lahko loč­nico med pre­ži­ve­tjem pod­je­tja ali nje­go­vim pro­pa­dom pred­sta­vlja ravno uspe­šen odgo­vor na ome­njeno vpra­ša­nje. Z obli­ko­va­njem opti­mal­nih cen za dosego kar naj­ve­čjega dobička se v [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | Komentiraj

Ste trgovina ali kaj drugega?

Pred časom je Mercator pom­po­zno ozna­nil, da zaradi eko­lo­ških razlo­gov kup­cem ne bodo več dajali vrečk na bla­gaj­nah. Skrajno netr­pe­žnih, pere­sno lah­kih vrečk, s kakr­šno sicer niti dveh tetra­pa­kov mleka nisi mogel pri­ne­sti do avta, ne da bi se str­gala. Kar pa jih ne moti, da ne bi kup­cem vsi­lje­vali nepo­trebne, z eko­lo­škega vidika bistveno [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 7 Komentarji

Izkoristi.me

Domači ponu­dniki sku­pin­skih popu­stov se še naprej mno­žijo. Tale (Izkoristi.me) je ubral za moj okus pame­tno tak­tiko. V štartu se je ome­jil tako geo­graf­sko kot vse­bin­sko, upo­ra­bil pa je neko­liko spre­me­njen poslovni model:
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 2 Komentarji

10 centov za prijatelje

Zadnjič sem ome­njal popu­ste za gostin­sko ponudbo preko mobilne apli­ka­cije OdpiralniČasi. Ta zadeva ima tudi eno dokaj nena­va­dno opcijo. Vprašanje je, ali imajo ude­le­ženci od nje korist ali škodo.
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Značka | Komentiraj

Lokacijski popusti za lačne

Drugače kot pri orga­ni­za­tor­jih sku­pin­skih popu­stov so se akcij­skih ponudb lotili avtorji apli­ka­cije OdpiralniČasi. Njihova zadeva je celo bolj upo­rabna, ker še bolj natančno upo­števa geo­graf­sko loka­cijo upo­rab­nika in ker so štar­tali z naj­bolj zani­mivo domeno za take stvari, gostin­sko ponudbo.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Komentiraj

Hiperprodukcija skupinskih popustov

V ZDA menda deluje 650 ponu­dni­kov sku­pin­skih popu­stov. Potem je slo­ven­skih deset že pre­več, glede na raz­merje v koli­čini pre­bi­val­stva V ZDA se je sicer zadeva močno raz­mah­nila in baje je blizu 10% ljudi že kdaj izko­ri­stilo tak popust. Toda v neka­te­rih dru­gih podat­kih se že kaže nasičenost:
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x