Arhiv Kategorije: nakupovanje

Aspirin dobiva konkurenco

Pred časom smo govo­rili o enem od glav­nih razlo­gov za never­je­tno drag aspi­rin v doma­čih lekar­nah (bistveno dražji kot dru­gje po Evropi), to je, da sko­raj nima kon­ku­rence na slo­ven­skem trgu, razen malo zna­nega Plivinega Andola. Nedavno pa je dobil moč­nejšo kon­ku­renco v obliki Ascalcina. Za laične oči sta ti dve pro­ti­bo­le­čin­ski zdra­vili zamen­ljivi. Primer:
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 2 Komentarji

Simobilova kaplja čez rob

Podražitve so za pro­da­jalca obču­tljiva reč, še pose­bej, ko gre za dol­go­trajna poslovna raz­merja, kajti »enkra­ten« odliv dose­da­njih strank h kon­ku­renci ima lahko dalj časa vpliv na zmanj­šan denarni tok. Simobil je pri zadnji podra­ži­tvi, ki je izzvala tak bes nje­go­vih upo­rab­ni­kov na soci­al­nih omrež­jih, napra­vil več nepo­treb­nih napak.
Objavljen je bil tudi v psihologija | Značka , | 6 Komentarji

Žiga žaga in Mercatorjevo sidro

O psi­ho­lo­ških tri­kih, s kate­rimi trgovci posku­šajo pre­sle­piti kupce, smo na tem blogu že pisali. Enega od njih, ki se ga je poslu­žil Mercator, so raz­krili v pole­tni šte­vilki revije VIP Zveze potro­šni­kov Slovenije (stran 45). Gre za meta­nje psi­ho­lo­škega sidra (angl. ancho­ring)  z nava­ja­njem neke ume­tne »redne« cene poleg aktu­alne, nižje cene, pri čemer [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Vohuna v vašem žepu na zaslišanje!

Zveza potro­šni­kov Slovenije je danes v sode­lo­va­nju z ura­dom Informacijskega poo­bla­ščenca pred­sta­vila izsledke sku­pne raz­i­skave o trgo­vskih kar­ti­cah ugo­dno­sti z vidika nji­hove smi­sel­no­sti in še pose­bej z vidika varo­va­nja oseb­nih podat­kov. Ni ravno novost, da s spre­je­tjem kar­tice ugo­dno­sti, ki nam jih vsi­lju­jejo na vsa­kem koraku, trgovcu omo­go­čimo zbi­ra­nje podat­kov o naših naku­po­val­nih nava­dah, toda [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Skupinski popusti kot protikrizni ukrep

Nastop zadnje sve­tovne rece­sije je med dru­gim zmanj­šal pov­pra­še­va­nje potro­šni­kov po mno­gih sto­ri­tvah, ki niso ravno naj­po­memb­nejše za pre­ži­ve­tje. Ponudniki so se na to odzvali z doda­tnimi aktiv­nostmi za kre­pi­tev pro­daje. Ena od naj­u­spe­šnej­ših tovr­stnih ino­va­cij so sple­tni kuponi za sku­pin­ske popu­ste. Pri tem gre za obliko pro­mo­cije ponu­dni­kov preko posrednika-organizatorja, ki svo­jim sple­tnim obi­sko­val­cem, [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Napredek pri embalaži in pakiranju?

Včasih je bilo pri kre­di­tih tako kot pri kruhu. Črn, bel ali pol­bel; hle­bec ali štruca; loški ali gro­su­pelj­ski in to je to. Krediti pa so bili lahko ali sta­no­vanj­ski ali potro­šni­ški; krat­ko­ročni ali dol­go­ročni; na TOM ali na devi­zno kla­vzulo in to je to. Danes je na obeh podro­čjih situ­a­cija bolj vznemirljiva.
Objavljen je bil tudi v oglaševanje | Komentiraj

Klik do prihranka pri finančnih storitvah

Razmah sple­tnih oro­dij je na mar­si­ka­te­rem podro­čju olaj­šal življe­nje potro­šni­kom. Informacije, ki so bile nekoč dose­gljive le z muko­tr­pnim obi­sko­va­njem poslo­val­nic in pre­gle­do­va­njem papir­na­tih doku­men­tov, so zdaj pogo­sto dose­gljive z nekaj kliki z raču­nal­ni­ško miško. Tudi na podro­čju ban­čnih, zava­ro­val­ni­ških in nalož­be­nih pro­duk­tov je tako.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | Komentiraj

Skupinski popusti: še veliko dela

Potem ko so lani k nam pri­šli prvi posne­mo­valci Groupona — naku­po­va­nja s časovno ome­je­nimi sku­pin­skimi popu­sti, so se letos ponu­dniki never­je­tno raz­mno­žili. Med njimi so BigDeal.si, 1nadan.si, Kolektiva.net, Privoščite.si, Kupujmo.si, E-kupon.si, Moj-kuponcek.si, ZbitaCena.si, GroupShop.si, PolCeneje.si… pa še sem ver­je­tno kakšnega spregledal.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 3 Komentarji

Srečno vožnjo! Vaš uradni servis.

Marsikdo vozi svoj avto na ura­dni poo­bla­ščeni ser­vis samo, dokler je vozilo v garan­ciji, potem pa poi­šče cenej­šega neu­ra­dnega. O tem, ali je to pame­tno, ali ne, ne bom sodil, ker o tem ne vem zado­sti. Vidim pa, zakaj se to dogaja. Motorno olje Dexelia DPF 5W30 je ura­dno olje za neka­tera Mazdina dizel­ska vozila.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 6 Komentarji

Najcenejša trgovina je…

…E.Leclerc, sodeč po pri­mer­javi, obja­vljeni v mar­če­vskih Mojih Financah. Vzorec je obse­gal 27 iden­tič­nih izdel­kov uve­lja­vlje­nih bla­gov­nih znamk, pre­te­žno živil. Poleg zma­go­valca so tek­mo­vali še Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Spodnja pre­gle­dnica pri­ka­zuje cene vklju­če­nih izdel­kov v vsaki od trgo­vin na dan primerjave.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x