Arhiv Kategorije: nakupovanje

Zmedenemu kupcu zaračunati, kolikor se le da

Če na arab­ski tržnici kupu­jete spo­mi­nek, katera cena zanj je prava? Za kupca je odgo­vor je eno­sta­ven: tista, ki si jo pri­ba­ran­tate. Z vidika pro­da­jalca, ki pro­daja mno­žico ena­kih arti­klov, pa je dru­gače: od vsa­kega poten­ci­al­nega kupca želi izti­sniti kar naj­več in nika­kor nima namena vseh kosov pro­da­jati po eno­tni ceni, še manj pa mu [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | 3 Komentarji

Kako trgovci jahajo pridelovalce

Kar pogo­sto lahko v medi­jih zasle­dimo pri­mere, ko kme­tje poto­žijo, kako malo njim ostane od pro­da­nega mleka ali pše­nice. Situacija je ver­je­tno podobna za vse pri­de­lo­valce živil­skih izdel­kov: daleč naj­ve­čji kos torte si odreže trgo­vec. Torej, ne tisti, ki je hrano pri­de­lal ali pre­de­lal, ampak tisti, ki jo je posta­vil pred kupca in mu jo [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 6 Komentarji

Veselje ob nakupovanju je zagotovljeno

Če vam trgo­vina podari popust v obliki dobro­pisa pri nasle­dnjem nakupu, bi ga šli unov­čit? Morda, če bi bil zne­sek omembe vre­den. Kaj pa bi si mislili ob tem, če vam nekdo bom­ba­stično podari en evro (1 €) in vam sve­tuje, da z njim ukre­pate hitro in na koncu še pokro­vi­telj­sko doda, da bo vese­lje [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 4 Komentarji

Če ga razjezite, ne bo kupoval

Ljubljanski košar­kar­ski klub Union Olimpija se je nedavno zna­šel pred pri­je­tno nalogo. Po pre­se­ne­tljivo uspe­šnem jesen­skem delu sezone so ponu­dili vsto­pnice za tri spo­mla­dan­ske evro­li­ga­ške tekme, pov­pra­še­va­nje gle­dal­cev po njih pa je pre­se­glo ponudbo, kljub kar 12.000 sede­žem v dvo­rani v Stožicah. Ko ima pro­da­ja­lec na voljo ome­jeno koli­čino blaga – v tem pri­meru vsto­pnic [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , , | Komentiraj

Po cenejše aspirine čez mejo

Prejšnji mesec so se pro­da­jalci zdra­vil brez recepta pri nas name­nili kar obču­tno podra­žiti neka­tere svoje izdelke. Potem se je sicer Krka na dan napo­ve­dane podra­ži­tve pre­mi­slila, Lek in GlaxoSmithKline pa ne. Mnoga zdra­vila, ki se pro­da­jajo brez recepta, so pri nas BISTVENO dražja kot čez mejo, pred­vsem v tistih drža­vah, kjer pro­daja neka­te­rih tovr­stnih [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 1 Komentar

Kaj je novega pri Lyonessu (Lyconetu)

Fenomen Lyoness kar­tice me še vedno zanima z vidika učin­kov psi­ho­lo­gije pri eko­nom­skih poja­vih (nekaj­krat sem to kar­tico že ome­njal v blogu, moje mne­nje o tem pa je še vedno tako kot pred letom dni). Zadeva je oči­tno še vedno v fazi rasti, tre­nu­tni pro­dajni hit pa je nakup slo­ven­ske vinjete na drugi strani meje.  Spodnje [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | 6 Komentarji

NLB-jev odgovor na Lyoness

Tale kam­pa­nja Enka Enkratna na prvi pogled izgleda kot odgo­vor Nove LB na popu­ste, ki jih nudi kar­tica Lyoness. V tem pri­meru gre za »čisti popust,« ki ga je kupec dele­žen takoj, ob vsa­ko­kra­tnem nakupu.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Akcije trgovin na enem mestu

V teh rece­sij­skih časih je, razu­mljivo, več zani­ma­nja za čim bolj raci­o­nalno tro­še­nje denarja kot pa za nje­govo dono­sno ple­me­ni­te­nje. Pisali smo že o vra­ča­nju denarja pri naku­pih, časovno ome­je­nih popu­stih, izko­ri­šča­nju trgo­vskih kar­tic zve­stobe. Nedavno se je na spletu poja­vil še en zani­miv tovr­stni projekt.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Denar in otroci

Včasih za koga pra­vimo, da ravna z denar­jem kot otrok. Impulzivni nakupi, za katere nam je kasneje žal. Hitro pora­blja­nje denarja takoj po pre­jeti plači, potem pa strogo var­če­va­nje do nasle­dnje plače. Nasedanje domnev­nim »enkra­tnim never­je­tno ugo­dnim pri­lo­žno­stim.« Primerov je še in še. Nepremišljeno ali neod­go­vorno obna­ša­nje, ki ga na splo­šno pove­zu­jemo z nezre­lo­stjo , [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Lojalnostna kartica, ki ne podžiga potrošništva

Lyoness ima zani­miv način argu­men­ti­ra­nja svo­jega poslan­stva: ker vas usmer­jamo samo v dolo­čene trgo­vine in ker morate bone kupo­vati vna­prej, boste zapra­vili manj. Čla­nom sis­tema poši­ljajo cir­ku­larno pismo, v kate­rem eden od »lider­jev« v sis­temu, D.L., takole pre­pri­čuje nei­me­no­vano oma­hu­jočo poten­ci­alno kan­di­datko (bol­dani pou­darki so moji):
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | 2 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x