Arhiv Kategorije: nakupovanje

Inovativni popusti pri nakupovanju

Ljudje pri naku­pih radi pri­hra­nimo in popust je pogo­sto magična beseda. Recesijski časi in raz­mah upo­rabe inter­neta so spod­bu­dili ino­va­tiv­nost posre­dni­kov na tem podro­čju. Tako smo dobili Lyoness, 2 za 1 in Big Deal. Projekti se sicer med seboj pre­cej raz­li­ku­jejo, vsi pa naj bi omo­go­čali WIN-WIN-WIN situ­a­cijo za vse tri vple­tene (trgovca, kupca in [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | Komentiraj

Pogajalska moč množic

Nedavno smo v tem blogu ome­njali pod­je­tni­ško ekipo, ki name­rava s poga­jal­sko močjo večjega šte­vila kup­cev izpo­slo­vati nižje cene sta­no­vanj. Na nji­hovi sple­tni strani zaen­krat še ni videti, da bi kak tovr­sten pod­vig doslej že rea­li­zi­rali.  Čisto nov pa je pro­jekt BigDeal, ki po zgle­dih iz tujine pri­naša podo­ben prin­cip za zago­to­vi­tev popu­stov pri razno­ra­znih sto­ri­tvah. [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | 3 Komentarji

Kupci stanovanj, se boste organizirali?

Kupci, ki bi radi kupili lastno sta­no­va­nje, a si tega pri seda­njih cenah ne morejo pri­vo­ščiti, so v zagati. Zaenkrat so se orga­ni­zi­rali v Facebookovi sku­pini Moje sta­no­va­nje, pod geslom »Predragim sta­no­va­njem recite odlo­čen NE in poča­kajte z naku­pom sta­no­va­nja!« Vendar tar­na­nje in pre­pri­če­va­nje pre­pri­ča­nih ne bosta dovolj. Idejo, kakšen nasle­dnji korak naj nare­dijo, pa [...]
Objavljen je bil tudi v nepremičnine | Komentiraj

Interne informacije o Lyonessu

Tu je še nekaj infor­ma­cij, ki niso name­njene obi­čaj­nim ime­tni­kom kar­tice, pač pa samo Lyonessovim par­tner­jem: Interne infor­ma­cije za par­tnerje (PDF, 2,3 MB) Što je to Lyoness (PDF, 260 kB, hrvaško) Jedan član svaki dan (PDF, 416 kB, hrvaško) Pa še pove­zava na izpo­ved skep­tika v forumu na Denarnem super­mar­ketu, ki jo je zadnjič v svo­jem [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | 11 Komentarji

LYONESS — opis pravil in plačil članom (Lyconet)

Ker je moj prej­šnji pri­spe­vek o Lyonessu spod­bu­dil debato, tukaj obja­vljam še nekaj doku­men­ta­cije o tej mreži, da lahko sami pre­so­dite njeno pri­vlač­nost za more­bi­tne nove člane in svoj poten­ci­alni izplen. Da ne bo pomote: nisem član mreže niti ne name­ra­vam to postati.
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka | Komentiraj

Kupcu stanovanja vrnemo del kupnine

V zadnji šte­vilki pri­loge Delo & Dom smo lahko (prvič?) zasle­dili oglas, kjer pro­da­ja­lec novo­gra­dnje vabi poten­ci­alne kupce z obljubo, da bodo dobili del kupnine nazaj, če bodo cene sta­no­vanj po nji­ho­vem opra­vlje­nem nakupu še naprej padale. Ta ideja je že lani kro­žila v kro­gih pro­pa­dle revije Nepremičnine Slovenija & Adriatic, ven­dar kaže, da so [...]
Objavljen je bil tudi v nepremičnine | Značka | 2 Komentarji

LYONESS mrežni marketing (Lyconet)

Po Sloveniji se širi nov mre­žni mar­ke­ting, tokrat v obliki naku­po­valne kar­tice ugo­dno­sti Lyoness. Gre za pod­je­tje s sede­žem v Švici in pred­stav­ni­štvom za Slovenijo v Mariboru, ki svo­jim stran­kam oblju­blja: »Denar nazaj pri vsa­kem nakupu«. To naj bi bila tudi nji­hova edin­stvena pred­nost. Člani mreže (ozi­roma neod­vi­sne med­na­ro­dne naku­po­valne sku­pno­sti, kot se sami ime­nu­jejo) [...]
Objavljeno v kategoriji nakupovanje | Značka , | 60 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x