Arhiv Kategorije: nepremičnine

nepremičninsko posredovanje, agenti, gradbeništvo

Pretapljanje nepremičnin v penzije

»V Sloveniji se v pri­mer­javi z dru­gimi drža­vami upo­ko­ju­jejo raz­me­roma mlade osebe.« S tem suho­par­nim stav­kom je Statistični urad ob leto­šnjem med­na­ro­dnem dnevu sta­rej­ših opo­zo­ril na kazal­nik, po kate­rem smo v evrop­skem vrhu.
Objavljen je bil tudi v davki, pokojnina | Značka , | 1 Komentar

Padanje cen nepremičnin lahko ustavi samo višja sila

V logiki poznamo miselni para­doks vse­mo­goč­no­sti, ki si v eni izmed raz­li­čic zasta­vlja nasle­dnje vpra­ša­nje: »Kaj se zgodi, ko nepre­ma­gljiva sila deluje na nepre­ma­kljiv pred­met?« Predpostavka seveda je, da taki dve stvari dejan­sko obsta­jata. Filozofi, teo­logi in celo pisci znan­stvene fan­ta­stike so pre­dla­gali raz­lične izhode iz te zagate.
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka , | 1 Komentar

Koliko so prodajne cene stanovanj nižje od oglaševanih

Na 23. posvetu Poslovanje z nepre­mič­ni­nami, ki se je odvi­jal 15. in 16.11. 2012 v Portorožu, je bil pred­sta­vljen tudi zani­miv pri­spe­vek z naslo­vom »Spremljanje sta­no­vanj­skega trga na pod­lagi ogla­še­va­nih cen« (avtorji S. Berk, K. Tičar in A. Setnikar).
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Po dveh letih od ljubljanskih poplav

Poplave leta 2010 so stre­znile velik del pre­bi­val­stva Ljubljane: poplav­nih obmo­čij je namreč veliko. Intenzivna — nepre­mi­šljena, ven­dar legalna — gra­dnja novih stavb na njih (celo takih s pod­ze­mnimi gara­žami, kot npr. zlo­gla­sna Viška son­čava) je sta­nje v zadnjem dese­tle­tju še poslab­šala. Od 2010 do 2012 se je nekaj vse­eno pre­ma­knilo. Pristojni so pospe­šili izde­lavo [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 5 Komentarji

Trgoskop z napako

Evidenco doga­ja­nja na trgu nepre­mič­nin pri nas vodi Geodetska uprava. Zbrane podatke preda (proda?) drugi inšti­tu­ciji, Geodetskemu inšti­tutu. Ta jih sta­ti­stično obdela in jih nato v obliki sple­tne apli­ka­cije Trgoskop pro­daja inte­re­sen­tom za 450 evrov letno. Ker so podatki o rea­li­zi­ra­nih poslih pro­daje hiš in sta­no­vanj noto­rično luknja­sti, sem pre­ve­ril, kako se podatki, ki jih [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Stanovanjsko premoženje kot vir za 4. pokojninski steber

Lanska zavr­ni­tev poso­do­bljene pokoj­nin­ske zako­no­daje na refe­ren­dumu je odlo­žila spre­membe na tem podro­čju v nedo­lo­čeno pri­ho­dnost, ven­dar demo­graf­skim dej­stvom ne bomo mogli ube­žati. Veljavni sis­tem spro­tnih pri­spev­nih kri­tij prvega pokoj­nin­skega ste­bra, ki teme­lji na med­ge­ne­ra­cij­ski soli­dar­no­sti, je nastal in soli­dno delo­val v pre­te­klih, bistveno dru­gač­nih raz­me­rah. Toda raz­merje med aktiv­nimi zava­ro­vanci, ki vpla­ču­jejo v pokoj­nin­sko [...]
Objavljen je bil tudi v pokojnina | Značka , | 4 Komentarji

Luksuz praznih stanovanj

Nedavno je javni sta­no­vanj­ski sklad Mestne občine Ljubljana dogra­dil novo sose­sko Polje II s 183 sta­no­va­nji za nepro­fi­tni najem. Največ jih bo s povr­šino okoli 50 m2, naje­mnina zanje pa bo zna­šala od 190 do 230 evrov mesečno. Po podat­kih iz osnutka novega naci­o­nal­nega sta­no­vanj­skega pro­grama, ki so ga na Ministrstvu za oko­lje in pro­stor [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Značka , | 6 Komentarji

Kako dobre so GURS-ove ocene naših nepremičnin

Zdaj, ko se je prvi cir­kus glede objave posplo­še­nih vre­dno­sti  nepre­mič­nin malo pole­gel, poglejmo, kako blizu so GURS-ove oce­njene vre­dno­sti dejan­skim, torej tem, ki so se vzpo­sta­vile na trgu med pov­pra­še­va­njem in ponudbo. V ta namen sem na slepo izbral vzo­rec 55 sta­no­vanj iz baze kupo­pro­daj­nih tran­sak­cij s sta­no­va­nji v Ljubljani v letih 2009 in [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 4 Komentarji

Anomalija najemnih stanovanj v številkah

Trenutno poteka javna raz­prava o osnutku novega naci­o­nal­nega sta­no­vanj­skega pro­grama (ONSP), ki ga je pri­pra­vilo Ministrstvo za oko­lje in pro­stor. Ta doku­ment naj bi v pri­ho­dnje usmer­jal poli­tiko na tem podro­čju in daje velik pou­da­rek ure­di­tvi podro­čja naje­mnih sta­no­vanj, na kate­rem v Sloveniji vlada huda anomalija.
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | Komentiraj

Po novem vpogled tudi v najemnine

Ravnokar je bil spre­me­njen Zakon o mno­žič­nem vre­dno­te­nju nepre­mič­nin. Med dru­gim ureja tudi evi­den­ti­ra­nje pro­da­nih novo­gra­denj (tega sedaj sko­raj ni) in evi­den­ti­ra­nje naje­mnih raz­me­rij za stavbe in dele stavb (ne pa tudi za druge vrste nepre­mič­nin). Po kon­ča­nem pre­hodu na novi sis­tem — pred­vi­doma od novem­bra 2012 dalje — bodo javno dosto­pni tudi podatki o [...]
Objavljeno v kategoriji nepremičnine | 3 Komentarji
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x