Arhiv Kategorije: nerazvrščeno

Genetika in športni dosežki

Ko sem obi­skal Joeja Bakerja, špor­tnega psi­ho­loga na uni­verzi York, sva raz­pra­vljala o raz­li­kah v špor­tnih dosež­kih med moškimi in žen­skami, še pose­bej pri metih. Od vseh raz­lik med spo­loma pri dosež­kih, ki so bile doku­men­ti­rane v znan­stve­nih eks­pe­ri­men­tih, je raz­lika kon­si­sten­tno naj­ve­čja pri metih. Statistična raz­lika v pov­prečni izme­tni hitro­sti med moškimi in žen­skami [...]
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka , | Komentiraj

Blog na pametnih telefonih

Za orodje WordPress, s kate­rim pišem ta blog, obstaja sim­pa­ti­čen brez­plačni doda­tek WPTouch, ki vse­bino sple­tne strani avto­ma­tično pre­dela v obliko, pri­la­go­jeno za pri­kaz na zaslonu pame­tnega mobil­nega tele­fona ali tablič­nega raču­nal­nika, kadar ugo­tovi, da obi­sko­va­lec upo­ra­blja tako napravo. Ta reč je zdaj name­ščena  in, kot kaže, deluje lepo in to tako v pokončni kot [...]
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | 1 Komentar

Periskopova Facebook stran preseljena

Zaradi nekih teh­nič­nih razlo­gov, v katere se nisem pogla­bljal, je bilo treba Facebookovo stran Finančnega peri­skopa pre­se­liti na nov naslov, ozi­roma jo nare­diti na novo. Pri tem postopku se sta­tusa dose­da­njih »obo­že­val­cev« žal ne da ohra­niti in se je treba pri­ja­viti na novo t.j. ponovno kli­kniti »Všeč mi je.«
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Zbirke dokumentov v novi rubriki Dosje

Naslednjo raz­ši­ri­tev vse­bine tega bloga pred­sta­vlja rubrika DOSJE. Najdete jo v zgor­njem meniju in zaen­krat vse­buje dve temat­ski zbirki ske­ni­ra­nih listin, naslo­vljeni s kra­ti­cama PZZ in ZDIJZ.
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Težave s tehniko

Včeraj je bil blog Finančni peri­skop zaradi teh­nič­nega izpada pri ponu­dniku Tuš Hosting in posle­dično potrebne obno­vi­tve sta­nja sko­raj ves dan nedo­sto­pen. Težave še niso v celoti odpra­vljene, bodo pa pred­vi­doma danes tekom dneva. Hvala za razumevanje.
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Komentiraj

Knjižnica, video, glasovanja, citati

V zadnjem času je tale blog pri­do­bil nasle­dnje nove vse­bine in vsebinice:
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj

Finančni periskop zdaj v testnem obratovanju

Blog Finančni peri­skop je odslej v testnem obra­to­va­nju. Gre za rein­kar­na­cijo bloga Periskop, ki od febru­arja 2007 gostuje na sple­tni Finančni točki. Nekaj časa bosta oba delo­vala vzpo­re­dno (arhiv tam­kaj­šnjih več tisoč odzivov/komentarjev seveda ni bil pre­ne­sen na to stran). Na tem mestu je v času do 1.1. 2010 pri­ča­ko­vati še razna pri­la­ga­ja­nja videza, testi­ra­nje dodat­kov [...]
Objavljeno v kategoriji nerazvrščeno | Značka | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x