Arhiv Kategorije: oglaševanje

reklame, oglasi, marketing

Izvorno ali potuhnjeno oglaševanje

Nedavna pro­daja slo­ven­skega zagon­skega pod­je­tja Zemanta izra­el­skemu Outbrainu je v sre­di­šče pozor­no­sti posta­vila poslovni model, ki ni nov, ven­dar se je v zadnjih letih raz­mah­nil do neslu­te­nih raz­se­žno­sti. Gre za tako ime­no­vano izvorno ali domo­ro­dno ogla­še­va­nje, kar je nero­den slo­ven­ski pre­vod, ki se je v stro­kovni jav­no­sti uve­lja­vil za angle­ški pojem »native advertising«.
Objavljen je bil tudi v mediji | Značka , | Komentiraj

Oglaševanje in realizirane cene stanovanj

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nada­lje­va­nju: GURS) je pred časom vzpo­sta­vila evi­denco trga nepre­mič­nin (v nada­lje­va­nju: ETN). Poleg nje­nega pogla­vi­tnega namena, mno­žič­nega vre­dno­te­nja nepre­mič­nin, ki je bilo opra­vljeno v letu 2011, služi tudi za raz­i­skave in ana­lize trga nepre­mič­nin. ETN je javna zbirka podat­kov o kupo­pro­daj­nih in naje­mnih prav­nih poslih z nepre­mič­ni­nami, ki zago­ta­vlja sis­te­ma­tično [...]
Objavljen je bil tudi v nepremičnine | Značka , , | Komentiraj

Oni ne ovinkarijo

Skorajda nova zava­ro­val­nica (*) na slo­ven­skem trgu, ERGO, takole z ogla­snimi pasi­cami in jumbo pla­kati raz­kriva svojo kon­ku­renčno pred­nost. Pri njih ponu­jajo taka zava­ro­va­nja, ki ne ovin­ka­rijo. Se torej ne izmi­kajo nepri­je­tnim temam in nepo­sre­dno povedo, kar je treba. Neizrečen ostaja sklep tega ogla­snega spo­ro­čila, da druge zava­ro­val­nice pa ovin­ka­rijo.  Kaj menite, ali se tu [...]
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Komentiraj

10 centov za prijatelje

Zadnjič sem ome­njal popu­ste za gostin­sko ponudbo preko mobilne apli­ka­cije OdpiralniČasi. Ta zadeva ima tudi eno dokaj nena­va­dno opcijo. Vprašanje je, ali imajo ude­le­ženci od nje korist ali škodo.
Objavljen je bil tudi v nakupovanje | Značka | Komentiraj

Najbolj bran, pa vseeno odpušča

Na isti dan, ko so odpu­stili 30 delav­cev, in jim to spo­ro­čili prvi dan po kolek­tiv­nem dopu­stu, je Žur­nal v svoji dnevni izdaji obja­vil tole samo­hvalo (str. 6, PDF):
Objavljen je bil tudi v mediji | Komentiraj

Napredek pri embalaži in pakiranju?

Včasih je bilo pri kre­di­tih tako kot pri kruhu. Črn, bel ali pol­bel; hle­bec ali štruca; loški ali gro­su­pelj­ski in to je to. Krediti pa so bili lahko ali sta­no­vanj­ski ali potro­šni­ški; krat­ko­ročni ali dol­go­ročni; na TOM ali na devi­zno kla­vzulo in to je to. Danes je na obeh podro­čjih situ­a­cija bolj vznemirljiva.
Objavljen je bil tudi v nakupovanje | Komentiraj

239 sabotaž

Poslovalnice Pošte Slovenije imajo pod stro­pom LCD pri­ka­zo­val­nike, s kate­rimi se stranke krat­ko­ča­sijo, med­tem ko čakajo v vrstah. Na njih se izme­nju­jejo reklame, vre­men­ska napo­ved in Poštini samo­pro­mo­cij­ski spoti; v enem od njih piše, da je teh pri­ka­zo­val­ni­kov v vsej Sloveniji 239. Danes se na njih vrti tudi pro­pa­ganda za pokoj­nin­ski refe­ren­dum.
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Značka | Komentiraj

Obljubil si!

Nedavno je epi­log dobil eden od naj­bolj mani­pu­la­tiv­nih TV ogla­sov v zadnjem času. Gre za Danonejev napi­tek, ki naj bi pri­spe­val k zni­ža­nju hole­ste­rola v krvi. Verjetno je ostal v spo­minu pred­vsem tistim, ki imate majhne otroke — vrtel se je febru­arja in marca. Za moj okus take zlo­rabe otrok v ogla­še­va­nju že dolgo ni bilo.
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | 1 Komentar

Življenje brez odrekanja

Da ne bomo eno­stran­ski ali pri­stran­ski… Zadnjič ome­njani oglas ima tudi kom­ple­men­tarno (žen­sko) različico:
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | 2 Komentarji

Privoščil si jo je

Kar pogo­sto se v tem blogu ukvar­jamo tudi z izsto­pa­jo­čimi oglasi finanč­nih ponu­dni­kov (npr. tale iz 2007, tale iz 2008, tale iz 2010). V teh pomla­dnih dneh se na pla­ka­tih in ban­kini sple­tni strani pri­ka­zuje spo­dnji oglas:
Objavljeno v kategoriji oglaševanje | Komentiraj
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x